Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6443/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait energiatehokkuuslain, asunto-osakeyhtiölain, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain, vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Laeilla pannaan osaksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2002 energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta sähkön, kaasun, kaukolämmön ja –jäähdytyksen sekä lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta sekä niihin liittyvien tietojen antamista ja kustannusten laskuttamista koskevat artiklat. Energiatehokkuusdirektiiviä pannaan täytäntöön myös muilla toimin, kuten valtiovallan ja eri toimijoiden välillä solmituilla energiatehokkuussopimuksilla.

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 1.1.2020. Sen vuoksi eri sektorilaeissa olevat muutoksenhakua koskevat säännökset tulee saattaa yhdenmukaisiksi uudistuneen lainsäädännön kanssa. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta, sekä muutettavaksi energiatehokkuuslain 32 §:ää (muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen).
 
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002 energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta annettiin 11 päivänä joulukuuta 2018. Muutosdirektiivissä säädetään muun muassa moniasuntoisten ja moneen eri tarkoitukseen käytettävien rakennusten lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttäjäkohtaisesta mittaamisesta ja kustannusten jakamisesta (uusi 9 b artikla, muutosdirektiivin 1 artiklan 6 kohta), laskutus- ja kulutustiedoista (uusi 10 a artikla, muutosdirektiivin 1 artiklan 8 kohta) sekä näiden tietojen antamisesta perittävistä kustannuksista (uusi 11 a artikla). Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan lähtökohtaisesti viimeistään 25 päivänä kesäkuuta 2020. Osa direktiivin säännöksistä (1 artiklan 5–10 kohdan ja liitteessä olevien 3 ja 4 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset) on kuitenkin saatettava voimaan viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2020.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) on tullut voimaan 1.1.2020. Sen johdosta on tarpeen muuttaa muutoksenhakua koskevat viittaussäännökset energiatehokkuuslain 32 §:ssä ja tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008) annetun lain 39 ja 40 §:ssä.

 

Tavoitteet
Lakien tavoitteena on edistää energiansäästöä ja energian tehokasta käyttöä. Energiatehokkuuslain muuttamista koskevan lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja energiansäästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä. Asumista sääntelevien lakien muutoksilla pyritään asuinrakennuksissa tapahtuvan veden kulutuksen systemaattiseen mittaamiseen sekä siihen, että veden kulutuksesta laskutetaan tapahtuneeseen kulutukseen perustuen. Näin laeilla edistetään energiansäästöä ja vähennetään energiantuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä luodaan edellytyksiä energian loppukäyttäjien kustannussäästöille. Energiatehokkuusdirektiivin ja sen muutosdirektiivin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, absoluuttisella primäärienergian kulutuksella ja loppuenergian käytöllä mitattuna, 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 32,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Liitteet:

HE luonnos puhdas.docx - HE luonnos

Sammanfattning och paragrafer på svenska.docx - Sammanfattning och paragrafer

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.2.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta.
Lausunto on mahdollista toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon.
Sähköposti: kirjaamo@tem.fi
Posti: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
 
Valmistelijat
Yhteystiedot TEM:ssä:
Eriika Melkas eriika.melkas@tem.fi p. 029 504 7134
Pia Kotro pia.kotro@tem.fi p. 029 504 7229
Juhani Tirkkonen juhani.tirkkonen@tem.fi p. 029 506 2140 
 
Jakelu:
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asuntosäätiö    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoo    
Helsinki    
HOAS    
Isännöintiliitto ry    
Jyväskylä    
Jyväskylän Seudun Asumisoikeusyhdistys    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kojamo    
KOVA ry    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Oulu    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus RT    
Rakli ry    
SATO    
Seinäjoki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SuLVI (Suomen LVI-liitto)    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL    
Talotekninen teollisuus ja kauppa (TALTEKA)    
Tampere    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
TUKES    
Turku    
Vantaa    
Vuokralaiset VKL ry    
Vuokranantajat ry    
Ympäristöministeriö    
Y-Säätiö sr    
Asiasanat

Energia, rakentaminen, asuminen

energiatehokkuus

Energia, rakentaminen, asuminen, kiertotalous, jäte, vesihuolto, liikenne

energia

Kaukolämpö, mittaus, uusiutuva energia, valtionavustukset