Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kulttuurin toimialan eettinen toimielin

Kulttuurin toimialan eettinen toimielin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3618/2020-OKM-1

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne selvityshenkilön ehdotuksesta, joka koskee mahdollista eettisen toimielimen perustamista taiteen ja kulttuurin toimialalle. 

Selvityksen mukaan taiteen ja kulttuurin toimialalle tarvitaan eettinen toimielin. Sen tehtävät koskisivat sekä ennaltaehkäisevää että jälkikäteistä toimintaa pääpainon ollessa ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Selvityshenkilö esittää, että toimielin sijoitettaisiin hallinnollisesti Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen, kuitenkin niin, että se olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton sekä Taiteen edistämiskeskukseen mutta myös opetus- ja kulttuuriministeriöön nähden.
Tausta
Eettiset kysymykset ovat nousseet julkiseen keskusteluun viime vuosien aikana. Taustalla on julkisuuteen nousseita ongelmatapauksia, mutta myös yleisempi muutos arvoissa ja asenteissa ja tähän liittyen mm. metoo-liike. Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt jo aiemmin asiakokokonaisuuteen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Vuoden 2020 alussa ministeriö järjesti toimialan toimijoille keskustelutilaisuuden, jossa eettisten kysymysten esiin nostamisen ja käsittelyn tarve mahdollisen näihin kysymyksiin keskittyvän toimielimen tai muun toimijan muodossa sai laajan tuen. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi selvityshenkilötoimeksiannon Jukka Liedekselle 20.2.2020. 
Tavoitteet
Selvityshenkilön asettamisen tavoite oli selvittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja eettisen toimielimen perustamiseen liittyen. Selvityshenkilön yksittäisemmät tehtävät toimeksiannossa olivat: 
  1. Millainen kulttuurialan eettisen toimielimen tulisi olla oikeudelliselta muodoltaan?
  2. Keiden toimijoiden (viranomaiset, yhteisöt, muut toimijat) tulisi perustaa kulttuurialan eettinen toimielin?
  3. Mitkä olisivat kulttuurialan eettisen toimielimen tehtävät?
  4. Mikä olisi kulttuurialan eettisen toimielimen toimivalta?
  5. Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnan rahoitus olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista rahoittaa?
  6. Miten kulttuurialan eettisen toimielimen hallinto olisi tarkoituksenmukaista järjestää?
  7. Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnassa voitaisiin varmistaa, että yksittäinen henkilö voi tarvittaessa nimettömänä tuoda esiin kokemansa epäkohdat?
  8. Miten mahdollinen yhteistyö muiden alojen eettisiä asioita käsittelevien toimielinten tai vastaavien kanssa olisi mahdollista järjestää?
  9. Muut mahdolliset selvitystyön aikana esille tulevat asiat.
Selvityshenkilö ehdottaa, että Suomeen perustetaan eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin aloille. Selvityshenkilö rajaa ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan organisatorisen aseman ja tehtäväalueen mukaisesti, mutta jättää ministeriön arvioitavaksi, mihin tai miten taiteen ja kulttuurin eettisen toimielimen tehtävissä ja toiminnassa vedetään raja suhteessa muihin saman ministeriön politiikka-alueisiin, esimerkiksi koulutuspolitiikkaan. Toimielimen tehtävistä selvityshenkilö painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Myös jälkikäteinen toiminta ja konkreettisten tapausten käsittely kuuluisivat toimielimen tehtäviin, mutta tältä osin selvityshenkilö korostaa toiminnan kompleksisuutta ja arkaluontoisuutta
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162362 - Länk till utredningen (på finska, med svenskt sammandrag): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162362

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.11.2020.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntomenettelystä on lähetetty tieto sähköpostilla niille tahoille, joita asian ainakin katsotaan koskevan. Myös muut kuin tässä jakelussa mukana olevat tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, esa.pirnes@minedu.fi, puh. 0295 330 259 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
APFI ry    
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus    
Celia    
Cupore    
Design Forum Finland    
Dokumenttikilta ry    
Finland Festivals    
Finlandssvenskt filmcentrum rf    
Forum Artis    
Frame    
HUMAK    
Julkisen sanan neuvosto    
Kansallisgalleria    
Kansallisooppera    
Kansallisteatteri    
KAVI    
Konserttikeskus    
Konservatorioliitto    
Koulukinoyhdistys ry    
Kulta ry    
Kulttuuria kaikille –palvelu    
Lapin yliopisto    
LiveFin    
Mediakasvatuskeskus Metka ry    
Museoalan ammattiliitto    
Museovirasto    
Music Finland ry    
Neogames Finland ry    
OKM/Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osast    
OKM/Lukiokoulutuksen ja ammatilisen koulutuksen osasto    
OKM/Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto    
OKM/Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto    
Ornamo    
Palta    
Sirkuksen tiedotuskeskus ry    
Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta    
Sulasol    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Animaationtekijät ry    
Suomen Arkkitehtiliitto    
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET set@teme.fi    
Suomen Elokuvaohjaajaliitto, SELO ryinfo@selo.fi    
Suomen Jazzliitto    
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry    
Suomen kirjailijaliitto    
Suomen Kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry    
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto    
Suomen Museoliitto    
Suomen Musiikintekijät    
Suomen musiikkikasvatusseura    
Suomen musiikkioppilaitosten liitto sml@musicedu.fi    
Suomen Muusikkojen liitto    
Suomen sanataideopetuksen seura posti@sanataide.fi    
Suomen Sinfoniaorkesterit    
Suomen Säveltäjät    
Suomen Taiteilijaseura    
Suomen Tanssi- ja sirkustaiteilijat    
Suomen tanssioppilaitosten liitto toimisto@stopp.fi    
Suomen Teatterit    
Suomen työväen musiikkiliitto    
Suomen urheilun eettinen keskus info@suek.fi    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska litteratursällskapet i Finland rf    
Taideneuvosto    
Taideyliopisto    
TAIKE    
Taiteen perusopetusliitto    
Tanssin Tiedotuskeskus ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teatterin tiedotuskeskus ry    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta    
Työväen näyttämöiden liitto    
Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta sanna.helopuro@vnk.fi    
Women in Film & Television Finland ry    
Asiasanat

kulttuuri, kulttuuripolitiikka, taide, etiikka, eettinen toimielin