Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mainittuun esitykseen liittyvät asetukset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mainittuun esitykseen liittyvät asetukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18222/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Hallituksen esityksellä ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan laki säteilyturvakeskuksesta (1069/1983). Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi laki STUK International Oy:ksi sekä eräitä pääosin teknisiä tarkennuksia säteilylakiin (859/2018). Säteilylain liitteenä 1 olevaa taulukkoa veroluonteisista vuosimaksuista ehdotetaan päivitettäväksi Säteilyturvakeskuksen toiminnasta aiheutuvien lisääntyneiden kustannusten vuoksi maksujen kustannusvastaavuuden tehokkaammaksi toteuttamiseksi. Säteilyturvakeskuksen maksujärjestelmä on uudistettu 1.1.2019 lukien, jolloin osa Säteilyturvakeskuksen perimistä maksuista tuli veroluonteisten vuosimaksujen piiriin ja osa maksuista peritään edelleen suoriteperusteisesti. Veroluonteisen maksujen säätäminen perustui tuolloin arvioon, joka ei kaikin osin ole osoittautunut täsmälliseksi, mistä syystä euromääräisiä maksuja on tarpeen tarkentaa nyt toteutettavan Säteilyturvakeskuksen organisaatiolainsäädännön sekä säteilylain osittaisuudistuksen yhteydessä.

 

Esitykseen liittyvinä ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudessaan asetus säteilyturvakeskuksesta (618/1997). Lisäksi ionisoivasta säteilystä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1034/2018) sekä ionisoivasta säteilystä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1044/2018) ehdotetaan tehtäväksi eräitä pääosin teknisluonteisia muutoksia.

Tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Säteilyturvakeskuksesta. Osa asetuksella nykyään säädetyistä Säteilyturvakeskuksen tehtävistä siirrettäisiin lakiin. Laki sisältäisi säännökset keskuksen asemasta ja toimialasta sekä näihin liittyvistä sopimuksista ja asiantuntijoista.
 

Esityksellä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi laki STUK International -nimisestä osakeyhtiöstä. Yhtiötä koskeva sääntely sisältyy nykyisin säteilyturvakeskuksesta annettuun lakiin (4 a §). Uudessa laissa olisivat säännökset yhtiön asemasta ja tehtävistä.
 

Lisäksi esityksellä ehdotetaan tehtäväksi eräitä pääosin teknisluonteisia tarkennuksia säteilylakiin. Säteilylain liitteessä ehdotetaan päivitettäväksi toiminnanharjoittajilta perittävät veroluonteiset valvontamaksut vastamaan euromääräisesti Säteilyturvakeskuksen toiminnan ennakoitua kustannuskehitystä.

Tavoitteet

 

Esityksen tavoitteena on uudistaa vuodelta 1983 peräisin oleva laki vastamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Säteily- ja ydinturvallisuusalan valvontaviranomaisen toimintaan kohdistuu alan luonteesta johtuen erityisiä riippumattomuusvaatimuksia. Lailla pantaisiin samalla täytäntöön säteilyturvallisuusdirektiivin76 artikla sekä ydinturvallisuusdirektiivin 5 artikla valvontaviranomaisen päätöksenteon riippumattomuutta koskevilta osin.
 
Esityksellä kumottaisiin nykyinen säteilyturvakeskuksesta annettu laki. Lisäksi uudella valtioneuvoston asetuksella Säteilyturvakeskuksesta kumottaisiin nykyinen säteilyturvakeskuksesta annettu asetus.

Ehdotetut lait ja asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

 

 

 

 

Linkit

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/54283 - Linkki hankeikkunaan asialle STMSTM104:00/2020 Länk till Statsrådets projektportal, ärende STM104:00/2020

Liitteet:

HE STUK laki 08072021.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

STUK_VNa_ perustelumuistioluonnos 08072021.docx - Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta, perustelumuistio

Vna ionisoiva säteily muutos 08072021.docx - Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

STMa ionisoiva säteily 08072021.docx - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

RP STUK lag 08072021 sv.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Strålsäkerhetscentralen och till vissa lagar som har samband med den

SRf STUK_sv 08072021.docx - Statsrådets förordning om Strålsäkerhetscentralen

SRf ioniserande strålning sv 08072021.docx - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om joniserande strålning

SHMf ioniserande strålning sv 08072021.docx - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning

VNa Säteilyturvakeskuksesta 09072021.docx - Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 27.8.2021 mennessä.  Esityksen pääasiallinen sisältä ja pykälät (mukaan lukien asetusten pykälät) on käännetty ruotsiksi.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -palvelussa. 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös ne, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla. 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Helena Korpinen  p. 0295 163 317
sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi.8.

Lisätietoja 9.8.2021 lukien.
 
Jakelu:
Akava ry    
Borealis Polymers Oy    
Dekra Industrial Oy    
Doseco Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj, Terveyspalvelut    
Finnish Society for NDT fiNDT    
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS-kuvantaminen    
Helsingin yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos    
Helsingin yliopisto, kemian laitos, radiokemian laboratorio    
Helsingin yliopistollinen keskussairaala, syöpäkeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Indmeas Oy    
Inspecta Oy (nyk. Kiwa)    
Istekki Oy    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen Aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
JT-Laser    
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kaivosteollisuus ry    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin Aluehallintovirasto    
Lapin Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Lapin ELY-keskus    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys    
MAP Medical Technologies Oy    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Posiva Oy    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sairaalafyysikoiden erikoistumista koordinoiva neuvottelukunta    
Sairaalafyysikot ry.    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Savon ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
SESKO ry    
Sisäilmayhdistys ry    
Sisäministeriö    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
SRV Yhtiöt Oyj    
SSAB Europe Oy    
Stora Enso Oyj    
STUK International Oy    
STUK International Oy    
Suomen Akuuttilääketieteen yhdistys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kardiologinen Seura ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistövälittäjäliitto ry    
Suomen Kiviteollisuus Oy    
Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenneurologinen Yhdistys r.y.    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Neurologinen Yhdistys ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Ortopediyhdistys Ry    
Suomen Radiologiyhdistys ry    
Suomen radonhallinta    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluodon voimalaitos    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tyks ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
UPM-Kymmene Oyj    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia/ omistajaohjaus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry    
Åbo Akademi, kiihdytinlaboratorio    
Ålands hälso- & sjukvård    
Asiasanat

Säteilylaki

Säteilyturvakeskus

säteilyturvallisuus

strålsäkerhet

STUK International Oy

Strålsäkerhetslag

Strålsäkerhetscentralen