Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräykset ja ohjeet 1/2022; Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (luonnos)

Föreskrifter och anvisningar 1/2022; Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (utkast)

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2/01.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansinspektionen begär utlåtande om föreskrifter och anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Bakgrund
Finansinspektionen har utarbetat föreskrifter och anvisningar varmed syftet är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn tolkningar och rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att instruera företagen under tillsyn att utifrån en riskbaserad bedömning vidta proportionella åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism till de delar som lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga anvisningar.

Genom de föreskrifter och anvisningar som är föremål för begäran om utlåtande kommer Finansinspektionens standard 2.4 Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens ställningstaganden om uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden (3/2016) och om förenklade åtgärder för kundkontroll vad gäller väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden (27/2020) att upphävas.

När föreskrifterna och anvisningarna utarbetats har strävan varit att beakta de ändringar som föreslagits i regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021). De nya lagbestämmelser och textändringar som föreslås i regeringens proposition har framhävts med blått i texten för att klarlägga när det är fråga om något som föreslås i regeringens proposition i stället för gällande lagstiftning.
Målsättningar
Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn tolkningar och rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strävan är dessutom att förenhetliga och effektivisera tillämpningen av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden går ut 31.3.2022 kl. 23.59. Remissvaren kommer enligt uppskattning att publiceras i maj 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Denna begäran om utlåtande har skickats endast i elektronisk form via Utlåtande.fi. Utlåtande bör ges i Utlåtande.fi. Också andra aktörer än de som nämns i punkten Sändlista får ge utlåtande.

Under de ämnesspecifika rubrikerna kan ni skriva in det avsnitt eller stycke, t.ex. stycke (1) eller avsnitt 4.1, som er kommentar gäller. Ange dessutom hur ni önskar att stycket i fråga ska formuleras.

I allmänna kommentarer kan ni skriva in andra kommentarer i anslutning till utkastet, t.ex. stycke (1) eller avsnitt 1.1 jämte anteckningar. Ange dessutom hur ni önskar att stycket i fråga ska formuleras.
Beredare
ledande jurist Jonna Ekström, jonna.ekstrom(at)fiva.fi, tfn 09 183 5531
riskexpert Viivi Jantunen, viivi.jantunen(at)fiva.fi, tfn 09 183 5008
Sändlista:
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
FINE    
KRP Rahanpesun selvittelykeskus    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Suomen tilintarkastajayhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Vero