Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräykset ja ohjeet 1/2022; Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (luonnos)

Määräykset ja ohjeet 1/2022; Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (luonnos)

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2/01.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevista määräyksistä ja ohjeista.
Tausta
Finanssivalvonta on laatinut määräykset ja ohjeet, joiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville tulkintoja ja suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia riskiperusteisesti arvioiden oikeasuhtaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimien toteuttamiseksi niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta.

Lausuntopyynnön kohteena olevilla määräyksillä ja ohjeilla tullaan kumoamaan Finanssivalvonnan standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä Finanssivalvonnan kannanotot asiakkaan tuntemistiedoista ja pankkien menettelytavoista (3/2016) ja yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta (27/2020).

Määräyksiä ja ohjeita laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon hallituksen esityksessä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021) esitetyt muutokset. Hallituksen esityksessä esitetyt uudet lainkohdat sekä tekstimuutokset on tekstissä korostettu sinisellä värillä sen selkeyttämiseksi, milloin kyseessä on voimassa olevan lainsäädännön sijaan hallituksen esityksessä ehdotettu kohta.
Tavoitteet
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville tulkintoja ja suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamiseksi. Lisäksi pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 31.3.2022 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta toukokuussa 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa otsikoiden alle se alaluku tai kohta, esim. kohta (1) tai luku 4.1, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine (esim. kohta (1) tai luku 1.1) merkintöineen. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
Valmistelijat
johtava lakimies Jonna Ekström, jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5531
riskiasiantuntija Viivi Jantunen, viivi.jantunen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5008
Jakelu:
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
FINE    
KRP Rahanpesun selvittelykeskus    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Suomen tilintarkastajayhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Vero