Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15744/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavan vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (685/2015) komission aloittamien rikkomusmenettelyjen johdosta, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/18/EU (Seveso III-direktiivi) sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/92/EU. Muutoksilla tarkennetaan lupapäätöksen sisältöä ja tiedottamista, turvallisuusselvityksen toimittamisajankohtaa sekä yhteistyötä yleisölle ilmoittamisessa ja tarkkailusuunnitelman mukaisissa tarkastuksissa. Muutokset liittyvät ehdotukseen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) muuttamisesta (TEM009:00/2021).

Tavoitteena on, että säädösmuutokset voisivat tulla kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2021 kuluessa.
Tausta
Muutostarve pohjautuu Euroopan komission aloittamaan rikkomusmenettelyyn, jonka vuoksi kansallista lainsäädäntöä on täydennettävä. Muutos liittyy ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta annettuun ehdotukseen (HE 50/2021).
Liitteet:
Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 11.8.2021 lausuntopalvelu.fi –verkkosivuilla taikka kirjallisesti osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostilla kirjaamo@tem.fi. Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/15744/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa (sähköposti etunimi.sukunimi@tem.fi): johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, puh. 0295048252
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen palopäällystöliitto ry    
Suomen pelastusjohtajat ry    
Teknisen kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja kaasutekniikka ry    
Asiasanat

vaaralliset aineet