Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34790/2022

Vastausaika on päättynyt: 26.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi.
Tausta
Euroopan komissio antoi 14 päivänä heinäkuuta 2021 niin kutsutun 55-valmiuspaketin, jonka ehdotuksilla toimeenpannaan EU:n ilmastolailla asetetut velvoitteet vähentää EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa ilmastoneutraalius EU-tasolla vuoteen 2050 mennessä. Osana lainsäädäntöpakettia komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista KOM (2021) 564 lopullinen.

Hiilirajamekanismi on uudenlainen EU-politiikan instrumentti, jonka avulla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan saman suuruinen maksu, kuin joka kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupan toimeenpanon seurauksena. Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön tietyillä sektoreilla hiilivuotona tunnetun ilmiön ehkäisemiseksi, sillä kansainväliset erot ilmastotoimissa jatkuvat samalla, kun EU nostaa omien ilmastotoimiensa kunnianhimoa. Hiilivuodolla tarkoitetaan päästöintensiivisen tuotannon siirtymistä matalamman ilmastosääntelyn kolmansiin valtioihin ja globaalien kasvihuonekaasupäästöjen kasvua sen seurauksena. Mekanismi otetaan käyttöön tarkemmin määritetyissä tuotteissa, jotka koskevat rautaa ja terästä, alumiinia, sementtiä ja lannoitteita ja vetyä sekä tuontisähköä.

Mekanismi otetaan käyttöön kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 1.10.2023 alkaen 31.12.2025 saakka tuontituotteiden tuojilla on velvollisuus vain raportoida tiedot tuotteen päästösisällöstä sekä suorien että epäsuorien päästöjen osalta. Toisessa vaiheessa vuodesta 2026 lukien alkaa itse hiilirajamekanismin mukaisen maksun kerääminen asteittain. 1.10.2023 alkaen maahantuojilla on velvollisuus antaa komissiolle vuosineljänneksittäin raportti, joka sisältää tiedot vuosineljänneksen aikana tuoduista tavaroista. Asetus velvoittaa maahantuojat hankkimaan nämä raportointiin tarvittavat tiedot hiilirajamekanismin alaisen tuotteen tuottajalta.

Hiilirajamekanismi on EU-asetus, joka on jäsenmaissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Sen ensi vaiheen täytäntöönpano kuitenkin edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään toimivaltaisesta viranomaisesta, viranomaisen toimivaltuuksista sekä toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. Ehdotetussa laissa säädettäisiin Tullin tehtäväksi hiilirajamekanismin toimivaltaisen viranomaisen tehtävät sekä hiilirajamekanismin kohteena olevien tuotteiden tuojiin kohdistettavista seuraamuksista. Esityksessä ehdotetaan, että Tulli voisi määrätä virhemaksun, mikäli tuotteiden tuoja ei noudata hiilirajamekanismiasetuksen raportointivaatimuksia.  Lisäksi lakiin otettaisiin tiedonsaantioikeutta ja muutoksenhakua koskevat säännökset.

 Siirtymäkaudella kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävät painottuvat erityisesti tiedotustoimintaan ja neuvontaan, raportointivelvoitteen noudattamisen seurantaan ja laiminlyöntien sanktiointiin sekä vuodesta 2025 alkaen ilmoittajien valtuuttamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaisi hiilirajamekanismiasetuksen kansallisen toimeenpanon kehittämisestä ja seuraamisesta. Tullin hallinnosta annetun lain muutos koskisi uuden tehtävän säätämistä Tullille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Linkit
Liitteet:

Hallituksen esitys eduskunnalle_hiilirajamekanismi.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av Europeiska unionens förordning om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om ändring av lagen om Tullens organisation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av Europe-iska unionens förordning om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om ändring av lagen om Tullens organisation.docx -

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 26.5.2023 mennessä. Ruotsinkielisille lausunnoille lausuntoaika on 6 viikkoa siitä, kun ruotsinkielinen materiaali on lisätty lausuntopalveluun.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumeroVN/34790/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.

Ruotsinkielinen materiaali lisätään lausuntopyyntöön myöhemmin. 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 235
eleonoora.eilitta@gov.fi

Johtava asiantuntija Juho Korteniemi
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 054
juho.korteniemi@gov.fi

Erityisasiantuntija Katja Tuokko (13.-14.4.)
Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 660
katja.tuokko@gov.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallinto    
Akava    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Elintarviketeollisuusliitto ETL ry    
Elkomit ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Ilmastopaneeli    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Muoti- ja urheilukauppa ry    
Oikeusministeriö    
Palta ry    
Rakennusteollisuus RT    
Satamaoperaattorit ry    
SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät Elfi ry    
Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitto STTK    
Suomen varustamot    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknisen kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands Näringsliv    
Asiasanat

Kilpailukyky

päästökauppa

ilmastonmuutos