Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: KA/12247/07.01.01.03.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kansallisarkisto uudistaa arvonmääritys- ja seulontatoimintaa ohjaavia politiikka- ja strategia-asiakirjojaan ja pyytää lausuntoa arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjasta. Lausunnon antajilta pyydetään näkemyksiä asiakirjan sisällöstä ja sovellettavuudesta.
Tausta
Kansallisarkiston keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on päättää julkishallinnon toimijoiden pysyvästi säilytettävistä  asiakirjatiedoista[1] ja niiden säilytysmuodosta (Arkistolaki 831/1994 § 8 ja 11). Päätökset ja määräykset arkistolain mukaan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ovat perustuneet vuonna 2012 julkaistuihin seulontapolitiikka ja -strategia-asiakirjoihin (AL/21220/07.01.01.03.00/2012). Nämä asiakirjat ilmaisevat Kansallisarkiston arvonmäärityksen ja seulonnan tavoitteet, siinä käytetyt menetelmät sekä kriteerit ja periaatteet. Nyt lausuttavana oleva asiakirja korvaa voimassa olevat asiakirjat.

Julkishallinnon toimintaympäristön muutokset edellyttävät politiikka-asiakirjojen uudistamista. Merkittävimpiä muutoksia ovat digitalisoituminen sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen tietosuojalain (1050/2018) ja tiedonhallintalain (906/2019) voimaantulo.
 
[1] Tiedonhallintalain mukaan arkistoitavista.
Tavoitteet
Arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan tavoitteena on ohjata Kansallisarkistoa seulontapäätösten valmistelussa sekä viranomaisia ja julkista tehtävää hoitavia yksityisiä toimijoita Kansallisarkistolle tehtävien seulontaesitysten teossa. Politiikka-asiakirja varmistaa arvonmäärityksen ja seulonnan jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden sekä edistää arvonmäärityksen ja seulonnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Tavoitteena on myös, että kansalaiset ja asiakirjatietojen käyttäjät ymmärtävät, mihin päätökset julkishallinnon asiakirjatietojen arkistoimisesta perustuvat.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi.ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat erityisasiantuntija Tytti Voutilainen (puh 029 533 7201, sähköposti etunimi.sukunimi@arkisto.fi) 7.8.2020 saakka ja ylitarkastaja Pentti Hiltunen (puh 029 533 7205, sähköposti etunimi.sukunimi@arkisto.fi) 10.7. saakka ja 10.8.2020 lähtien.
Jakelu:
Sari Häkkinen    
Asiasanat

arkistointi

Asiakirjallinen kulttuuriperintö

Arvonmääritys

Seulonta

Arkistot

Kansallisarkisto

Dokumentärt kulturarv

Bevarande

Gallring

Arkivering

Arkiv

Riksarkivet