Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2022/264

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjemuutoksista.
Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet:
• Määräykset ja ohjeet 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto
Tausta
Määräysten ja ohjeiden muutosten taustalla on eläkesäätiöitä ja kassoja koskeva lain uudistus. Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021), laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista (947/2021) ja laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta (951/2021) tulivat voimaan 1.1.2022. Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 30.9.2022.
Tavoitteet
Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty lakimuutoksesta johtuvat muutokset. Muut muutokset esitetään lukukohtaisesti.

Määräykset ja ohjeet 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto

Luku 4 Lisäeläkelaitoksen sääntöjen vahvistaminen

Määräyksenantovaltuus on uusi. Sääntöjen vahvistamisesta on annettu aiemmin valvottavatiedotteet 44/2021(1.10.2021) ja 45/2018 (4.9.2018). Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin aiemmin tiedotteissa olleita vaatimuksia sääntömuutoshakemuksesta ja hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista. Määräykset ja ohjeet vastaavat lakisääteistä toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille ja -kassoille 31.3.2022 voimaan tulleita määräyksiä ja ohjeita sääntöjen vahvistamisesta.

Luku 5 Lisäeläkelaitosten toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden kelpoisuus 
Määräykset ja ohjeet, joita sovelletaan vähintään 100 vakuutetun lisäeläkelaitokseen, vastaavat sisällöltään pääosin voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Sääntelyä on soveltuvin osin yhdenmukaistettu lakisääteistä toimintaa koskevan sääntelyn kanssa ja luvun rakennetta on selkeytetty. Uutena ovat ohjeet mahdollisessa perehdytyskoulutuksessa käsiteltävistä osa-alueista sekä suosituksia kelpoisuuden arviointiin liittyvistä menettelyistä.

Erillisestä kollektiivisesta hallituksen johtamiskokemusta koskevasta vaatimuksesta luovutaan. Muutoksella yhdenmukaistetaan määräyksiä ja ohjeita suhteessa muihin eläkelaitoksiin. 

Luvussa uutena sääntelynä on pienen (vähemmän kuin 100 vakuutetun) lisäeläkelaitoksen toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden kelpoisuutta koskeva alaluku 5.3, joka vastaa soveltuvin osin vähintään 100 vakuutetun lisäeläkelaitokseen soveltuvia säännöksiä. Pienten lisäeläkelaitosten sääntelyssä on huomioitu toiminnan laatu ja laajuus. Sääntelyssä on myös otettu huomioon, että uusi lainsäädäntö mahdollistaa pienelle lisäeläkelaitokselle neuvonantajien käyttämisen korvaamaan muutoin puuttuvaa asiantuntemusta.

Kaikissa lisäeläkelaitoksissa hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa muutoksista tulee jatkossa ilmoittaa kaksi viikkoa ennen kuin henkilö aloittaa tehtävässään vastaavasti kuin lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa. Hallintoneuvoston muutoksista ilmoitetaan vain pyydettäessä.

Luku 6 Sisäinen valvonta
Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin sisällöltään voimassa olevaa määräys- ja ohjekokoelmaa eläkesäätiöille ja eläkekassoille. Määräykset ja ohjeet on myös soveltuvin osin yhdenmukaistettu vastaamaan muille eläkelaitoksille annettuja määräyksiä ja ohjeita. 

Luku 7 Riskienhallinta
Riskienhallintaa koskevat määräykset ja ohjeet on soveltuvin osin yhdenmukaistettu vastaamaan lakisääteistä toimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita 11/2021 Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto. Suurille lisäeläkelaitoksille (IORP-laitoksille) on uudessa laissa paljon ja yksityiskohtaista riskienhallintaa koskevaa sääntelyä, joten sääntelyn kattavuuden johdosta määräysten ja ohjeiden tarve jäi vähäiseksi. Pieniä lisäeläkelaitoksia koskee pääsääntöisesti samat eläkesäätiö- ja eläkekassalain pykälät kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavia. Pieniltä toimijoilta sääntely ei kuitenkaan edellytä erillistä riskienhallintatoimintoa.

Luku 8 Keskeisen toiminnon suorituttaminen samalla henkilöllä tai organisaatioyksiköllä kuin työnantaja 
Määräykset ja ohjeet, joita sovelletaan vähintään 100 vakuutetun lisäeläkelaitokseen ja jotka koskevat keskeisten toimintojen suorituttamista samalla henkilöllä tai organisaatioyksiköllä kuin työnantaja, vastaavat aiempaa sääntelyä. 

Luku 9 Lisäeläkelaitoksen keskeisiä toimintoja suorittavien henkilöiden kelpoisuus 
Määräykset ja ohjeet, joita sovelletaan vähintään 100 vakuutetun lisäeläkelaitokseen, vastaavat sisällöltään pääosin voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Uutena on annettu suosituksia kelpoisuuden arviointiin liittyvistä menettelyistä. Keskeisiä toimintoja suorittavien henkilöiden muutoksista tulee jatkossa ilmoittaa kaksi viikkoa ennen kuin henkilö aloittaa tehtävässään. Luvun rakennetta on myös selkeytetty.

Luku 10 Ulkoistetusta toiminnosta Finanssivalvonnalle tehtävä ulkoistamisilmoitus 
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien toimintojen luettelosta on poistettu toiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Luetteloon toiminnoista, joiden ulkoistamisesta ei tarvitse ilmoittaa, on lisätty tietosuojavastaava. Finanssivalvonnalle toimitettavista selvityksistä on poistettu ulkoistamissopimukset ja selvitys sopimuksen irtisanomisen edellytyksistä.

Luku 11 Ylikatteen palauttaminen osakkaille ja sisäinen siirto
Luvussa annetaan tarkemmat määräykset siitä, miten ylikatteen pysyvyyttä arvioitaessa katteeseen kuuluvien varojen arvo lasketaan tiettyjen omaisuuslajien osalta käyvästä arvosta poikkeavasti ylikatetta osakkaille palautettaessa. Määräyksenantovaltuus on uusi. Määräys vastaa pääosin aiemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettua käyvästä arvosta poikkeavaa arvostamista, jonka on arvioitu olevan riittävän turvaava myös jatkossa. 

Ohje ylikatteen palauttamista osakkaille koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä määräys AB-eläkelaitosten sisäistä siirtoa koskevasta ilmoituksesta ja siinä annettavista selvityksistä vastaavat pääosin aiempia määräyksiä, joita on kuitenkin täydennetty joillakin asian arviointiin tarvittavilla selvityksillä.

Lisäksi luvussa annetaan sisäistä siirtoa koskeva suositus, että osana ylikatteen pysyvyyden arviointia siirrettävissä olevan ylikatteen enimmäismäärä lasketaan samalla tavalla kuin osakkaille palautettavissa olevan ylikatteen enimmäismäärä eli noudattaen käyvästä arvosta poikkeavaa arvostamista. Lukuun on myös lisätty suositus, että lisäeläkelaitos, joka siirtää varoja etuusperusteista lisäeläkejärjestelyä hoitavasta osastosta maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä hoitavaan osastoon, ilmoittaa siirrosta Finanssivalvonnalle. 

Luku 12 Sijoitustoiminnan järjestäminen ja sijoitussuunnitelma
Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin lakisääteistä toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille ja -kassoille 31.3.2022 voimaan tulleita määräyksiä ja ohjeita.

Luku 13 Hakemus vakuutuskannan luovuttamiseksi
Luvussa annetaan määräykset vakuutuskannan luovuttamista koskevasta hakemuksesta ja hakemuksessa tarvittavista selvityksistä sekä ohje hakemuksen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Määräyksissä on huomioitu lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain mukaiseen vakuutuskannan luovuttamista koskevaan suunnitelmaan sisältyvät tiedot ja lain Finanssivalvonnan suostumuksella mahdollistama vakuutuskannan kuutta kuukautta myöhäisempi siirtoajankohta. Lisäksi aiempaa määräystä hakemuksesta on täydennetty lisätiedoilla, joita vakuutuskannan luovutuksissa on yleisesti jouduttu pyytämään. 

Luku 14 Lisäeläkkeen eläke-ennusteen laskennassa käytettävät olettamat
Lukuun ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia.

Luku 15 Vakuutettujen määrä ja noudatettavia säännöksiä koskeva ilmoitus Finanssivalvonnalle
Lukuun ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia. Tarpeettomaksi käynyt siirtymäsäännös on poistettu.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 31.5.2022 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta syyskuussa 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
Määräykset ja ohjeet 1/2019: johtava lakimies Marja Koponen, marja.koponen@finanssivalvonta.fi.
 
Jakelu:
Apteekkien Eläkekassa    
Eläkekassa Verso    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Finanssiala ry    
Finnairin Eläkesäätiö    
Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö    
Kaiko Oy:n Eläkesäätiö    
Kemijoki Oy:n eläkesäätiö    
Laminon Eläkesäätiö    
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö    
Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse    
Maataloustuottajain eläkesäätiö    
Merimies-Unionin Eläkesäätiö    
Nordean eläkesäätiö    
OP-Eläkesäätiö    
Orionin Eläkesäätiö    
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö    
Rautaruukin Eläkesäätiö    
Reka eläkekassa    
Sandvik Eläkesäätiö    
Sanoman Eläkesäätiö    
SLO:n Eläkesäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa    
Suomen tilintarkastajat ry    
Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö    
Telian Eläkesäätiö    
UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö    
URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r.    
Valion Eläkekassa    
Valtiovarainministeriö    
Venator Finland Eläkesäätiö    
VR Eläkesäätiö    
Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö    
Yara Suomen Eläkesäätiö    
Yleisradion eläkesäätiö    
Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse