Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, terveydensuojelulain sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, terveydensuojelulain sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9812/2019

Vastausaika on päättynyt: 7.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuolemansyyn selvittämisestä annettua lakia, terveydensuojelulakia sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia.

Kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa säädettäisiin perussäännökset kuoleman toteamisen menettelyistä, kun nyt kuoleman toteamisesta säädetään asetuksella. Lisäksi laissa säädettäisiin menettelystä, jossa ennakoidussa kuolemantapauksessa lääkärin ohjeistama sairaanhoitaja voisi tehdä kuoleman toteamiseksi suoritettavat tutkimukset, jotta vainajan ruumis voidaan siirtää kylmäsäilytystilaan odottamaan varsinaista lääkärin suorittamaa kuoleman toteamista. Lisäksi säädettäisiin edellytyksistä, joiden täyttyessä poliisimiehen tekemien kuolemaa koskevien havaintojen perusteella vainajan ruumis voitaisiin siirtää kylmäsäilytystilaan. Näin voitaisiin toimia, kun kuolema on ilmeinen ruumiin tuhoutumisen tai pitkälle edenneiden kuolemanjälkeisten muutosten takia. Sääntelyä kuoleman ilmoittamisesta sekä vainajan ruumiin käsittelystä ja säilyttämisestä täsmennettäisiin säätämällä tarkemmin eri toimijoiden velvoitteista. Lisäksi kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa säädettäisiin ulkomailla kuolleista henkilöistä.

Terveydensuojelulakiin lisättäisiin aineellinen säännös ruumiin käsittelystä, säilytyksestä, kuljettamisesta, vastaanottamisesta ja haudatun ruumiin siirtämisestä laissa olevan asetuksen antovaltuuden laajentamiseksi perustuslain edellyttämällä tavalla. Asetuksella säädettäisiin näistä asioista tarkemmin.

Lisäksi terveydensuojelulakiin sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin tehtäisiin eräitä teknisluonteisia tarkennuksia, jotka osaksi aiheutuvat siitä, että kuoleman toteamisesta säädettäisiin jatkossa kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Tausta
Suomessa kuolee vuosittain noin 50 000 ihmistä. Kuolemansyyn selvittämisestä säädetään kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa (459/1973) ja asetuksessa (948/1973). Kuoleman toteamisesta säädetään kuoleman toteamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (27/2004). Hautauksesta säädetään hautaustoimilaissa (457/2003). Lainsäädännössä kuolemansyyn selvittämisen menettelyt jakautuvat lääketieteelliseen ja oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen. Kuoleman olosuhteet määrittävät kumman järjestelmän mukaan kuolema selvitetään.

Kuolemansyyn selvittämistä koskevassa lainsäädännössä säädetään myös muun muassa kuolemasta toteamisesta, ilmoittamisesta, sitä koskevan tiedon tallentamisesta väestötietojärjestelmään sekä hautausluvasta.
 
Kuolemaa koskeva lainsäädäntö on vanhahkoa. Kuolemansyyn selvittämistä koskeva laki ja - asetus tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974. Lainsäädäntöön on 1990- ja 2000- luvuilla tehty eräitä tarkistuksia, mutta monet lainsäädännön perusratkaisut ovat vuosikymmeniä vanhoja. Osittain vanhentunut ja aukollinen lainsäädäntö on aiheuttanut ongelmia käytännön toiminnassa ja yhteiskunnan resurssien tarkoituksenmukaisessa käytössä.
 
Käsitellessään hallituksen esitystä kudoslain muuttamisesta (HE 276/2009 vp) perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan (PeVL 24/2010 vp) huomiota siihen, että kudoslain 8 §:n 2 momentin mukaan kuolema on todettava siten kuin asetuksella säädetään.  Kyseisen säädös on sosiaali- ja terveysministeriön kuoleman toteamisesta annettu asetus. Perustuslakivaliokunta viittasi lausunnossaan perustuslain 7 §:n säännökseen, jossa säädetään oikeudesta elämään, ja 80 §:n 1 momentin säännökseen, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä, että valtioneuvoston piirissä ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin kuoleman toteamista koskevan perussäännöksen säätämiseksi lain tasolla. Käsitellessään toista kudoslain lakimuutosehdotusta (202/2019, HE 54/2018 vp) vuonna 2018 perustuslakivaliokunta totesi, että valiokunnan aiemmasta kannanotosta huolimatta kudoslakia ei tältä osin ole muutettu vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Perustuslakivaliokunta uudisti aikaisemmin esittämänsä kannan ja kiirehtii perustuslainvastaisen sääntelyn pikaista korjaamista (PeVL 27/2018 vp).
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säätää lakitasoiset säännökset kuoleman toteamisesta kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa sekä menettelyistä, joissa ennakoiduissa kuolemissa lääkärin ohjeistama sairaanhoitaja voisi tehdä kuoleman toteamisessa suoritettavat tutkimukset ja ilmeisissä kuolemissa poliisimies voisi tehdä kuoleman alustavan havainnoinnin, jonka perusteella vainajan ruumis voitaisiin siirtää kylmäsäilytystilaan odottamaan lääkärin suorittamaa varsinaista kuoleman toteamista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä täsmällisemmin siitä, mille taholle kuolemantapauksesta tulee ilmoittaa. Lakiin lisättäisiin myös säännöksiä vainajan ruumiin käsittelystä ja säilyttämisestä sekä ulkomailla kuolleista henkilöistä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään perjantaina 7.8.2020 klo 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan diaarinumero VN/9812/2020.

Kaikki lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja Hankeikkunassa. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot.

Esityksessä ei ole huomioitu valmistelussa olevaa sote-uudistusta. Tämä seikka on huomioitu valmiiksi, joten siitä ei ole välttämätöntä mainita lausunnoissa.
Valmistelijat
Lakimies Sini Tervo, sini.tervo@stm.fi, 02951 63529 (tavoitettavissa 18.6. saakka ja taas 29.6. alkaen)
Jakelu:
9lives    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Ammattiliitto Pro (johon Pardia yhdistynyt)    
Attendo Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Esperi Care Oy    
Espoon kaupunki Esbo stad    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Södra Karelens Räddningsverk    
ETELÄ-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Södra Österbottens Räddningsverk    
ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Savon pelastuslaitos Södra Savolaxs Räddningsverk    
ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Suomen AVI    
Forssan kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos Helsinginfors stads reddningsverk    
Helsingin yliopisto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos Älvdararnas Räddningsverk    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun pelastuslaitos Kajanalands Räddningsverk    
KAINUUN SAIRAANHOITOPIIRI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos Centrala Tavastlands Räddningsverk    
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk    
KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Suomen pelastuslaitos Mellersta Finlands Räddningsverk    
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mellersta Nylands räddningsverk    
Keskusrikospoliisi    
Kirkkohallitus evankelisluterilainen    
Kirkollishallitus ortodoksinen    
Kiteen kaupunki    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Krematoriosäätiö s.r.    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson pelastuslaitos Kymmenedalens Räddningsverk    
KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI    
Lahden kaupunki    
Lapin AVI    
Lapin pelastuslaitos Räddningsverket i Lappland    
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Laurea ammattikorkeakoulu    
Lohjan kaupunki Lojo stad    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Mehiläinen    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki Jakobstad    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pirkanmaan pelastuslaitos Birkalands Räddningsverk    
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjanmaan pelastuslaitos Österbottens räddningsverk    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Räddningsverket i Norra Karelen    
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjois-Savon pelastuslaitos Räddningsverket i Norra Savolax    
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjois-Suomen AVI    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki Borgå stad    
Päijät-Hämeen pelastuslaitoa Päijänne-Tavastlands Räddningsverk    
PÄIJÄT-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Rovaniemen kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos Räddningsverket i Satakunta    
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Saurakuntapuutarhurit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto    
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura SLOES    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen oikeuslääketieteellinen yhdistys    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto    
Suomen Sairaankuljetusliitto ry    
Suomen Senioriliike ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry TESO RY    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toholammin kunta    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki Vasa stad    
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmiäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki Vanda stad    
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Egentliga Finlands Räddningsverk    
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Verohallinto    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Asiasanat

kuolema

kuolemansyyn selvittäminen

vainaja

ruumiin säilytys