Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista

Lausuntopyyntö koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22006

Vastausaika on päättynyt: 21.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista. Esityksen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Valmistelun aikataulu on asian kiireellisestä luonteesta johtuen poikkeuksellisen vaativa, ja sidosryhmäkuuleminen toteutetaan poikkeuksellisesti jo ennen hallituksen esityksen valmistumista.
Tausta
Yritysten määräaikainen kustannustuki on Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 pandemian aiheuttaman liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävä valtiontuki. Lain tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Kustannustuki perustuu yritysten määräaikaista kustannustukea koskevaan lakiin (laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 508/2020) sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (509/2020, 552/2020). Sääntely perustuu EU:n tilapäiseen COVID-19 valtiontukisääntelyyn, ja erityisesti Euroopan komission sen nojalla tekemään päätökseen Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (komission päätös SA.56995 ja SA.57958), joka on voimassa 31.6.2021 saakka. Lain mukaan Valtiokonttori toimii kustannustuen valtionapuviranomaisena.
 
Kustannustuen haun ensimmäinen vaihe (kustannustuki I) oli voimassa 31.8.2020 saakka. Covid19-pandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille, josta syystä kustannustuen jatkohaku (kustannustuki II) on tarkoitus avata uudelleen. Jatkohaku pyritään ajoittamaan ajanjaksolle 28.12.2020-15.2.2020. Tämä vaatii muutoslain voimassaolevaan lakiin sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen, jossa listataan toimialat laissa mainituin perustein. Muutoksia koskeva säädösvalmistelu toteutetaan virkamiestyönä (työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö).
 
Kustannustuen tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelussa on tarkoitus tehdä myös eräitä muita tarkennuksia edellä mainittuun sääntelyyn. Valmistelussa olevia asiakohtia ovat esimerkiksi kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerit, tuettaviksi hyväksyttävät kustannukset, tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevat seikat sekä COVID-19 pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittaminen.
 
Muutoslaki pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuki II:n haku avattaisiin joulukuun lopussa. 
Tavoitteet
Kustannustuen tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelussa on tarkoitus tehdä myös eräitä muita tarkennuksia edellä mainittuun sääntelyyn. Valmistelussa olevia asiakohtia ovat esimerkiksi kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerit, tuettaviksi hyväksyttävät kustannukset, tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevat seikat sekä COVID-19 pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittaminen.
Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan näkemyksenne joko lausuntopalvelu.fi kautta tai sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi keskiviikkona 21.10.2020 klo 10 mennessä. Pahoittelemme kiireistä aikataulua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyynnöllä toivotaan sidosryhmien näkemystä valmisteltaviin asiakysymyksiin valmistelun tueksi.  
Kyselyosiossa on esitetty muutosehdotukset tukijaksoon, liikevaihdon vertailujaksoon, tuen myöntämisperusteisiin (liikevaihtoraja, hyväksyttävät kustannukset), COVID19-tukien yhteensovittamiseen sekä muutoslain voimaantuloaika. Nämä on kuvattu myös erillisessä liitetiedostossa.
Voitte kirjoittaa näkemyksenne muutosehdotuksesta kuvauksen alla olevaan tekstikenttään tai lähettää sähköpostitse ym. osoitteeseen.
Lausunnon voi lähettää toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja:
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 189, sampsa.nissinen(a)tem.fi
Neuvotteleva virkamies Teija Palko, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 064 122, teija.palko(a)tem.fi
Hallitusneuvos Marika Paavilainen, Valtiovarainministeriö, p. 0295 530 302 (19.10.-21.10.), marika.paavilainen(a)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, Valtiovarainministeriö, p. 0295 530 418, jarmo.huotari(a)vm.fi
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL: Merru Tuliara    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta Ylitalo Tuomas    
PAM Jakosuo Katri    
Perheyritysten liitto    
PN Turu Oy    
Päivi Laatikainen    
SMAL: Mäki-Fränti Heli    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
VATT    
Vero    
Asiasanat

kustannustuki, COVID19-tuki

yritystuki