Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja; Suomen kuudes määräaikaisraportti

Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk; Finlands sjätte periodiska rapport

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN17996/2022UH

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utrikesministeriet begär om utlåtande för Finlands sjätte periodiska rapport om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk från 1992 är den första bindande internationella handlingen som syftar till att stärka minoritetsspråkens ställning. Stadgan trädde i kraft i Finland den 1 mars 1998 (FördrS 23/1998, bilagorna 1–2).
 
Stadgans bestämmelser är uppdelade i allmänna bestämmelser som är bindande för alla parter (del II, artikel 7) och valfria bestämmelser (del III, artiklarna 8–14) om användningen av minoritetsspråk i det sociala livet.
 
I stadgan indelas minoritetsspråken i tre grupper. Den första gruppen omfattar landsdels- eller minoritetsspråk. Med dessa avses språk som av hävd används i ett visst territorium inom en stat av medborgare som utgör en grupp, som till antalet är mindre än resten av befolkningen i den staten. I Finland hör de samiska språken till denna grupp.
 
Till den andra gruppen hör andra officiella språk som används mindre allmänt inom statens territorium. I Finland har svenska en sådan ställning. Av de särskilda skyldigheterna i del III i språkstadgan har Finland åtagit sig att tillämpa 65 särskilda skyldigheter på svenska och 59 särskilda skyldigheter på de samiska språken.
 
Som tredje grupp i stadgan definieras så kallade territoriellt obundna språk. Med dessa avses språk som av hävd talas i en viss stat, men som används av medborgare som inte bor i ett visst område. När det gäller territoriellt obundna språk åtar Finland sig inte särskilda skyldigheter enligt del III, men de omfattas i tillämpliga delar av de mål och principer som anges i del II i stadgan. En typisk representant för denna grupp i Finland är romani.
 
Finland har åtagit sig att i tillämpliga delar tillämpa de allmännare bestämmelserna i del II i språkstadgan på romani och andra territoriellt obundna språk.
 
Tillsynen över genomförandet av språkstadgan ankommer på Europarådets ministerkommitté, som biträds av en expertkommitté (Committee of Experts). Parterna är skyldiga att regelbundet rapportera om genomförandet av språkstadgan. Expertkommittén behandlar den periodiska rapporten och lämnar på grundval av den sina synpunkter (Opinion) med slutsatser och rekommendationer till ministerkommittén för översyn. De slutliga rekommendationerna antas av ministerkommittén.
 
Enligt det förnyade rapporteringsförfarandet som trädde i kraft den 1 juli 2019 ska avtalsstaterna lämna en rapport vart femte år (tidigare vart tredje år). Dessutom ska det i mitten av den femåriga rapporteringscykeln rapporteras om ministerkommitténs och expertkommitténs rekommendationer om omedelbara åtgärder.
 
Rapporten utarbetas med beaktande av kommitténs rapporteringsanvisningar vid utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden.
 
 
Bakgrund
Finlands senaste, den femte periodiska rapporten om genomförandet av språkstadgan lämnades till Europarådets generalsekreterare den 17 november 2017. Expertkommittén besökte Finland med anledning av den femte periodiska rapporten 7–9.2.2018 och träffade företrädare för regeringen och det civila samhället. Den finska regeringen lämnade skriftliga svar på expertkommitténs frågor (bilaga 3). På grundval av det material som expertkommittén samlat in lämnade kommittén sin rapport och sina utkast till rekommendationer avseende Finland till ministerkommittén för godkännande (bilaga 4). Rekommendationerna antogs av ministerkommittén i oktober 2018 (bilaga 5). Finlands halvtidsrapport om genomförandet av rekommendationerna från den femte kontrollrundan som kräver omedelbara åtgärder lämnades den 4 mars 2020 (bilaga 6). Den 7 oktober 2020 meddelade expertkommittén sin bedömning av genomförandet av rekommendationerna om omedelbara åtgärder avseende den femte rapporten om Finland (bilaga 7).
Målsättningar

Syftet är att i Finlands sjätte rapport lyfta fram de åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av ministerkommitténs rekommendationer. Uppmärksamhet bör i dessa avseenden även ägnas åt expertkommitténs rapport om Finland och bedömningen av genomförandet av rekommendationerna om omedelbara åtgärder. Dessutom ska det kortfattat redogöras för lagstiftningsmässiga, administrativa och rättsliga reformer eller andra reformer som har ägt rum sedan den föregående rapporten lämnades in. Vid behov ska de lagtexter som det hänvisas till i utlåtandena bifogas till utlåtandet på engelska. Även annat material på engelska är önskvärt. Rapporteringsanvisningar finns bifogade till denna begäran om utlåtande (bilaga 8).
 
Rapporteringen omfattar perioden från november 2017 till hösten 2022 när rapporten utarbetas. 
 

 
Länkar:

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{%2228993157%22:[7]} - Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan Suomea koskevien raporttien ja suositusten verkkosivu / Rapporter och rekommendationer om Finland vad gäller Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.

Bilagor:

Charter_fi.pdf - Sopimusteksti / Avtalstext.

ExplRpt_fi.docx.pdf - Sopimuksen selitysmuistio / Förklaringspromemoria på avtalet.

FinlandPR5Add1_en.doc.pdf - Suomen hallituksen vastaukset asiantuntijakomitean kysymyksiin / Den finska regerings svar på expertkommitténs frågor.

FinlandECRML1_en.pdf - Asiantuntijakomitean Suomea koskeva raportti / Expertkommitténs rapport om Finland.

Recommendation CM_fi (1).pdf - Ministerikomitean suositukset / Ministerkommitténs rekommendationer.

ECRML-5_Väliraportti_maaliskuu 2020 (1).pdf - Suomen väliraportti viidennen valvontakierroksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta / Finlands halvtidsrapport om genomförandet av rekommendationer från den femte kontrollrundan som kräver omedelbara åtgärder.

MINLANG(2020)12 Evaluation Finland 5th RIA_for authorities_fi.pdf - Asiantuntijakomitean arvio Suomea koskevan viidennen raportin välittömiä toimenpiteitä koskevien suositusten täytäntöönpanosta / Expertkommitténs bedömning av genomförandet av de rekommendationer som kräver omedelbara åtgärder i den femte rapporten om Finland.

CM(2019)69 Outlines 2019_en.docx.pdf - Raportointiohjeet / Rapporteringsanvisning.

Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast den 30 september 2022 via tjänsten utlåtande.fi eller elektroniskt till adresserna kirjaamo.um@formin.fi och paivi.rotola-pukkila@formin.fi. 

Ministerierna bör lämna sina utlåtanden via Vahva.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar. 

Vid behov kan utlåtandet lämnas elektroniskt på adressen: kirjaamo@um.fi eller per post till adressen: Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet. Vänligen ange diarienummer VN 17996/2022 UH i följebrevet.
 
Finlands sjätte periodiska rapport om den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk ska lämnas till kommittén den 1 mars 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet behöver inte sändas in per e-post eller post.

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
 
Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. 

 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av

Päivi Rotola-Pukkila, lagstiftningsråd
25.7–5.8 och från och med den 22.8.2022
Tfn +358 295 350 756

Krista Oinonen, enhetschef
11.7–22.7 och från och med den 8.8.2022 
Tfn +358 295 351 172

E-posten har formen fornamn.efternamn@formin
 
Sändlista:
Alva Saamelaisten ihmisoikeusyhdistys ry    
Amnesty International - Suomen osasto    
Digi ja Väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fintiko Romano Forum    
Helsingin juutalainen seurakunta    
HEUNI - Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinsaamelaiset ry    
Kolttien kyläkokous    
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus matti.rasanen@kotus.fi    
Kurdiliitto    
Kuurojen liitto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
Minority Rights Group Finland    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pelastakaa Lapset    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Puolustusministeriö    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Sámi Soster    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministerö    
Suojärven pitäjäseura    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen YK-liitto    
Svenska Finlands folkting    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tuglas seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelunta    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

kielelliset oikeudet

språkliga rättigheter

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

människorättskonventioner

periodiska rapporter

Euroopan neuvosto

Europarådet