Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33337/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av narkotikalagen.
 
Remisstiden för det svenskspråkiga utkastet till proposition är lika lång som för det finskspråkiga utkastet till proposition, vars remisstid har börjat tidigare.
Bakgrund
Regeringens proposition anknyter till den strategiska helheten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 3.6 ”Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland” och de i regeringsprogrammet nämnda målen att främja välfärden och minska ojämlikheten. Regeringsprogrammets mål är bland annat att minska beroenden och att ingripa i ungas användning av alkohol och droger.
 
Beredningen av propositionen har inletts till följd av att tillsynsmyndigheterna noterat ett behov att skapa klarhet i vilken ställning odling av hampa har. Dessutom har intresset för odling av hampa ökat både globalt och i Finland, men gränsen mellan laglig och förbjuden odling av hampa är inte tillräckligt tydlig.
 
Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Det har inte inrättats någon separat arbetsgrupp för beredningen, men propositionen har beretts i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde samt med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.
 
Utkastet till proposition baserar sig delvis på en version som var ute på remiss i fjol. Utkastet till proposition har omarbetats på basis av den respons som inkommit i samband med remissbehandlingen. De mest centrala ändringarna jämför med den version som tidigare var på remiss är följande:
 
- även sådana odlare av hampa som ansöker om EU-jordbruksstöd ska anmäla odlingen till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet på förhand
- växtförädling av hampa möjliggörs genom att föreskriva om att den är tillståndspliktig.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att skapa klarhet i vilken ställning odling av hampa har och de tillåtna användningsändamålen för skörden. På detta sätt strävar man efter att förebygga att hampa odlas för att användas som narkotika och samtidigt trygga ställningen för odlare som odlar hampa lagligt inom ramen för näringsverksamhet.
 
Syftet är dessutom att växtförädling av hampa ska vara tillåten, men dock reglerad så att det kan säkerställas att det verkliga syftet är att utveckla nya sorter av hampa och ansöka om att de ska upptas i den växtsortlista som avses i 8 § i utsädeslagen. Odlingsförhållandena i Finland avviker från odlingsförhållandena i övriga Europa bland annat på grund av den kortare vegetationsperioden. Därför är det behövligt att även i fortsättningen kunna förädla sorter av hampa som uttryckligen lämpar sig för finska förhållanden.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden löper ut tisdagen den 12 juli 2022. Remisstiden är kortare än normalt eftersom utkastet till proposition bygger på en version som var ute på remiss i fjol.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på webbplatsen för projektet i Statsrådets tjänst för projektinformation. Utlåtanden av privatpersoner publiceras dock inte automatiskt i Statsrådets tjänst för projektinformation. Om en privatperson önskar att hans eller hennes utlåtande också ska publiceras i Statsrådets tjänst för projektinformation ska han eller hon sända en begäran om detta till adressen kirjaamo.stm@gov.fi och i begäran ange projektkoden STM 151 00/2021.
 
Om ni behöver mera tid för att lämna utlåtande ska ni begära det senast före utgången av juni.
Beredare
Ytterligare information ges av Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, telefon 0295 163 713 och e-post elina.kotovirta@gov.fi
 
Om ni har frågor om EU-jordbruksstöd kan ni ta kontakt med Juha Palonen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet, telefon 0295 162 356 och e-post juha.palonen@gov.fi

 
Sändlista:
Aluehallintovirastot    
Boreal Kasvinjalostus Oy    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / EPT-järjestöverkosto    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Finola Oy    
Helsingin yliopisto    
Impolan kasvitila    
Itä-Suomen yliopisto    
Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet ry    
Linnunradan tila    
Luomuliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maaseudun Kehittäjät ry    
Maatiainen ry    
Marttaliitto ry    
Murtolan HamppuFarmi Oy    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjoinen Aurinko Oy    
Poliisihallitus    
ProAgria Keskusten Liitto    
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry    
Ruokavirasto    
Siemenkauppiaitten Yhdistys r.y.    
Sisäministeriö    
Suomen 4H-liitto r.y.    
Suomen kannabisyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf    
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Trans Farm Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

maatalous

huumausaineet

kannabis

jordbruks