Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä

Lausuntopyyntö keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1005/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23 keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o  648/2012,  (EU)  N:o  600/2014,  (EU)  N:o  806/2014  ja  (EU)  2015/2365  sekä  direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (jäljempänä keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus) annettiin joulukuussa 2020 ja se tulee sovellettavaksi elokuussa 2022. Asetus edellyttää tiettyjä muutoksia lainsäädäntöön, joten ehdotetaan hallituksen esitystä eduskunnalle keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi esitetään teknistä korjausta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin.

Erikoistilanteesta johtuen pykäliä ei ole pystytty kääntämään ruotsiksi. Käännös lisätään lausuntopalveluun myöhemmin, jos mahdollista.
Tausta
Keskusvastapuoli toimii rahoitusmarkkinoiden osapuolten välillä tiettyjen sopimuksien osalta ostajana jokaiseen myyjään nähden ja myyjänä jokaiseen ostajaan nähden. Keskusvastapuolet toteuttavat rahoitusliiketoimia eri omaisuusluokilla, kuten osakkeilla, johdannaisilla ja takaisinostosopimuksilla. Keskusvastapuolet käsittelevät keskitetysti vastapuolten transaktiot ja positiot, huolehtivat transaktioiden seurauksena syntyvistä velvoitteista ja vaativat jäseniltään riittävät vakuudet marginaalina ja maksuina maksukyvyttömyysrahastoihin.

Vuoden 2008 finanssikriisi toi esiin sen, että lähellä kaatumista olevien rahoituslaitosten kriittisten toimintojen säilyttämiseksi ei ole asianmukaisia välineitä. Lisäksi se osoitti, että viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin mahdollistavia puitteita ei ole nopeiden ja määrätietoisten toimien toteuttamisen varmistamiseksi, varsinkaan jos on kyse eri jäsenvaltioiden tai oikeudenkäyttöalueiden viranomaisista. Koska tällaisia välineitä ja yhteistyön ja koordinoinnin puitteita ei ollut, jäsenvaltioiden oli pakko pelastaa rahoituslaitoksia veronmaksajien rahoilla kriisin leviämisen estämiseksi ja paniikin vähentämiseksi. Vaikka keskusvastapuolet eivät vuoden 2008 finanssikriisin aikana vastaanottaneetkaan poikkeuksellista julkista rahoitustukea suoraan, niitä suojeltiin niiltä vaikutuksilta, joita olisi muutoin aiheutunut siitä, että pankit eivät olisi täyttäneet velvoitteitaan. 

Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus täydentää luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/59/EU (jäljempänä ”luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisukehys”), ja on välttämätön, jotta voidaan välttää turvautuminen veronmaksajien rahoihin keskusvastapuolen hallitsemattoman kaatumisen yhteydessä.
Tavoitteet
Rahoitusvakauden säilyttämiseksi asetus ja siihen liittyvä kansallinen sääntely pyrkii varmistamaan, että keskusvastapuolet toteuttavat toimenpiteitä elpyäkseen taloudellisista vaikeuksista ja että kaatuvan keskusvastapuolen kriittiset toiminnot jatkuvat. Viranomaisille annetaan valtuudet mm. valmistella keskusvastapuolen mahdollista kriisinratkaisua ja hoitaa sen heikentynyttä tilaa sekä kattaa asetuksen tehtävistä ja toimivaltuuksista johtuvat kulunsa.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R0023 - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23 keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0059 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

Liitteet:

HE keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetuksesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 7.6.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 7.6.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa:
Risto Koponen, finanssineuvos (p. 029 553 0355, risto.koponen@gov.fi)
Jakelu:
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Euroclear Finland Oy    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntien takauskeskus    
Nasdaq Helsinki Oy    
Nets Oy    
Nordea Pankki Suomi Oy    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
POP Pankki-ryhmä    
Rahoitusvakausvirasto    
S-Pankki Oy    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Svenska Handelsbanken AB    
Säästöpankkiliitto osk    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat

keskusvastapuolet

elvytys- ja kriisinratkaisu