Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27221/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
Tausta
Vanhuspalvelulakiin lisättiin vuonna 2020 muun ohella velvoite vähintään 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksesta asiakasta kohti iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä. Mitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.  

Tämä henkilöstömitoitusta koskeva säännös säädettiin tulevaksi voimaan täysimääräisesti siirtymäajan jälkeen 1.4.2023, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun.  

Väestön ikääntyessä eläköityminen ja palvelutarpeiden kasvu ovat aiheuttaneet kasvavia vaikeuksia henkilöstön saatavuudelle. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi on käynyt ilmi, että 0,7 työntekijän mitoitusta ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa toimintayksiköissä säädettyyn määräaikaan mennessä.  Erityisesti lain eduskuntakäsittelyn aikana käynnistynyt COVID-19 –pandemia on vaikuttanut merkittävästi henkilöstön saatavuuteen ja toimintayksiköiden rekrytointimahdollisuuksiin. Keväästä 2022 alkaen pitkälle syksyyn jatkunut epävakaa työmarkkinatilanne keskeisten työntekijäjärjestöjen osalta on myös osaltaan vaikuttanut henkilöstön saatavuuteen. Hyvinvointialueiden toiminnan valmistelu vuoden 2022 aikana on työllistänyt kuntien sote-henkilöstöä ja vaikeuttanut lain toimeenpanoa.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Voimassa olevan lain mukaan iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä noudatettava henkilöstön vähimmäismitoitus nousee 0,6 työntekijästä asiakasta kohden 0,7 työntekijään 1.4.2023. Esityksen mukaan siirtymäaikaa pidennettäisiin niin, että mitoituksen taso olisi 1.4.2023 alkaen 0,65 työntekijää asiakasta kohti ja se nousisi 0,7 työntekijään 1.12.2023.

Vaikka täysimääräisen 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksen voimaantuloaikaa siirrettäisiin, täysimääräistä henkilöstömitoitustasoa vastaava rahoitus ehdotetaan annettavaksi hyvinvointialueiden käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaan eli jo 1.4.2023. Tällä tuetaan mahdollisuuksia toteuttaa tarvittavat rekrytoinnit ja siten päästä 0,7 työntekijän henkilöstömitoitukseen mahdollisimman aikaisin ja joka tapauksessa 1.12.2023 mennessä aiempaa haasteellisemmassa henkilöstötilanteessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 1.4.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 17.10.- 4.11.2022. Lausuntoaika on lainvalmistelun kiireellisyyden johdosta poikkeuksellisesti noin kolme viikkoa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita säädösvalmisteluhankkeen tunniste VN/27221/2022. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntokierrosta varten käännetään ruotsiksi lausuntopyyntö kysymyksineen, esityksen pääasiallinen sisältö ja lakiesitys. Käännös on valmistunut ja ruotsinkielinen lausuntopyyntö materiaaleineen on lisätty lausuntopalveluun.
Valmistelijat
Johtaja Jaana Huhta
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen
etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

laitoshoito

personal

äldreomsorg

institutionsvård

ympärivuorokautinen palveluasuminen

henkilöstömitoitus

personaldimensionering

serviceboende med heldygnsomsorg