Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12702/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia (129/1979) ja yritys- ja yhteisötietolakia (244/2001) digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849, siltä osin kuin jälkimmäisessä on kyse tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä, täytäntöönpanemiseksi.  

Ehdotuksessa säädettäisiin rajat ylittävästä tietojenvaihdon lisäämisestä rekisterien yhteenliittämisjärjestelmässä jäsenvaltioiden välillä. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi ilmoitettava sivuliikkeen rekisteröineelle jäsenvaltiolle rekisteriin merkitystä muutoksesta koskien yhtiön asiakirjoja ja tietoja. Vastaavasti saadessaan tällaisen tiedon, Patentti- ja rekisterihallituksen tulisi tehdä asiaa koskevat rekisterimerkinnät. Euroopan oikeusportaalista saatavilla olevat rekisteritiedot lisääntyisivät.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi merkittävä osakeyhtiö tai sivuliike kaupparekisteriin viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun sille on toimitettu kaikki rekisterimerkinnän tekemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, jos perustamisilmoitus on tehty sähköisesti.

Kaupparekisterilakiin lisättäisiin säännös direktiivillä (EU) 2018/843 muutetun rahanpesudirektiivin (EU) 2015/849 edellyttämästä tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkittäisiin jatkossa osakeyhtiön ja sivuliikkeen yhtiöoikeusdirektiivin 16 artiklassa tarkoitettu EUID, joka on yrityksen eurooppalainen yksilöivä tunniste.

Lisäksi sähköinen perustaminen ja muutosten ilmoittaminen mahdollistettaisiin myös muiden yritys- ja yhteisömuotojen kuin digitalisointidirektiivin (EU) 2019/1151 edellyttämien osakeyhtiön ja sivuliikkeen osalta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä parhaillaan käynnissä myös kaupparekisterilain kokonaisuudistuksen valmistelu. Kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys toimitetaan lausuntokierrokselle erikseen kesälomakauden 2021 jälkeen.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 9.6.2021.

Kuulemista säädösvalmistelussa koskevien ohjeiden mukaan (http://kuulemisopas.finlex.fi/) säädösehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Lausuntoaika voi perustellusta syystä olla edellä mainittua lyhyempi.

Hallituksen esitysluonnoksen lausuntoaika on 12.5.–9.6.2021. Lausuntoaika on kuulemista säädösvalmistelussa koskevia ohjeita lyhyempi, neljä viikkoa, sillä esitys on suppea ja siinä on pääasiallisesti kysymys valtion viraston, Patentti- ja rekisterihallituksen, toimintaan liittyvistä muutoksista. Lyhyempi lausuntoaika oli tarpeen myös sen vuoksi, että esitys liittyy EU-säädöksen täytäntöönpanoon ja sen edellyttämät muutokset on annettava eduskunnalle budjettilakiesityksenä syyskuussa 2021. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Jyri Oksanen, p. 029 504 7123, jyri.oksanen(a)tem.fi.
 
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus    
LVM    
MMM    
Oikeusrekisterikeskus    
OM    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Perheyritysten liitto ry    
Poliisihallitus    
PRH    
SM    
STM    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen taloushallinto ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency International Suomi ry    
Verohallinto    
VM    
YM    
Asiasanat

kaupparekisterilaki

yritys-ja yhteisötietolaki

Patentti- ja rekisterihallitus