Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista

Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2178/2020

Vastausaika on päättynyt: 4.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Uudistettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva AVMS-direktiivi[1] hyväksyttiin 14.11.2018. Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 21 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.
 
Direktiivin 13 artiklan 2 kohta avaa jäsenvaltioille mahdollisuuden laajentaa itsenäisten eurooppalaisten audiovisuaalisten tuotantojen rahoituspohjaa[2]. Rahoitusvelvoite voidaan asettaa mediapalveluiden tarjoajille, jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin, mutta joiden kohdeyleisöt sijaitsevat jäsenvaltion alueella. Monissa maissa pohditaan direktiivin hyödyntämistä, oman maan sisällöntuottajien ja jakelijoiden aseman vahvistamiseksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti kartoittaa kyseisen kohdan soveltamiseen liittyvät suunnitelmat muissa EU:n jäsenvaltioissa ja selvittää keskeisten kotimaisten mediapalvelujen tarjoajien näkemykset velvoitteen ulottamisesta Suomeen.
 
[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
[2] AVMS-direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat eurooppalaisen sisällön edistämiseksi halutessaan velvoittaa lainkäyttövaltaansa kuuluvat mediapalvelun tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen esimerkiksi sisältöön tehtävien suorien sijoitusten ja kansallisiin rahastoihin suoritettavien osuuksien avulla. Jos edellä tarkoitettu rahoitusvelvoite asetetaan kotimaisille mediapalvelun tarjoajille, jäsenvaltio voi asettaa vastaavan velvoitteen osallistua eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen myös sellaisille mediapalvelun tarjoajille, joiden kohdeyleisöt sijaitsevat sen alueella mutta jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin.  Rahoitusosuuksien on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.
 
Tausta
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2020).
Esityksellä täytäntöönpannaan kansallisesti eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annettu direktiivi (teledirektiivi) sekä audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin (AVMS-direktiivi) muutokset. Esitys ei sisällä ehdotusta koskien AVMS direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mahdollistamia velvoitteita. Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään 19.12.2021 sekä sen jälkeen kahden vuoden välein komissiolle kertomus 13 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta.
 
Tavoitteet
Selvityksen toimeksiannossa kirjattiin selvitykselle seuraavat kolme tavoitetta:

Eurooppalainen tilanne
Selvittää direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mahdollinen soveltaminen ja sitä koskevat suunnitelmat ja valmistelut muissa EU:n jäsenvaltioissa. Erityisesti tuli selvittää, mitkä ovat suunnitelmat ja valmistelut muissa Pohjoismaissa.

Kotimaisten toimijoiden näkemykset ja investointien volyymi 

Kartoittaa keskeisten kotimaisten mediapalvelun tarjoajien näkemyksiä direktiivin mahdollistaman velvoitteen ulottamisesta myös Suomeen sekä selvittää samassa yhteydessä mahdollisuuksien mukaan em. toimijoiden kotimaiseen ja eurooppalaiseen sisältöön tekemien investointien volyymia.

Suomalaiset toteuttamismallit

Analysoida kyseisen artiklan kohdan Suomessa tapahtuvan soveltamisen toteuttamismahdollisuuksia, vaikutuksia ja hyötyjä/haittoja sekä kuvata mahdollisia toteuttamismalleja ulkomaiset esikuvat huomioon ottaen.
 
Tavoitteena on, että kerätyn tiedon avulla voidaan arvioida ja identifioida mahdollisuuksia toimeenpanna direktiivin 13 artiklan 2 kohta sellaisin keinoin, että ne olisivat kotimaisten av-sisältöjen tuotantoon investoivien toimijoiden kannalta kohtuullisia.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-891-5 - Julkaisu: Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 4.9.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet, Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä. OKM, puh. +358 40 534 4753
Jakelu:
AALTO    
APFI    
AVEK.KOPIOSTO    
BUSINESSFINLAND    
Discovery    
DNA    
EK    
ELISA    
FILMIKAMARI    
JOURNALISTILIITTO    
KAVI    
KOPIOSTO    
LVM    
MEDIALIITTO    
MTV    
NAYTTELIJALIITTO    
REGERINGEN    
SANOMA    
SELO    
SES    
SUNKLO    
Telia    
TEM    
TEME    
VM    
YLE    
Asiasanat

elokuva, av-ala

audiovisuaaliset mediapalvelut

rahoitusjärjestelmät