Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lainsäädännön uudistamista koskevasta taustamuistiosta

Lausuntopyyntö Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lainsäädännön uudistamista koskevasta taustamuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18003/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lainsäädännön uudistamista koskevasta taustamuistiosta. Taustamuistio on tehty ministeriössä virkatyönä.
Tausta
Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, josta säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetussa laissa (159/1978) ja samannimisessä asetuksessa (501/1978). Työterveyslaitoksen toimintaa rahoitetaan osin valtionosuudella. Työterveyslaitos hoitaa lakisääteisiä tehtäviään, minkä lisäksi se harjoittaa liiketoimintaa.
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastuskertomuksessaan (Laillisuustarkastuskertomus. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2019) suositellut, että Työterveyslaitoksen toimintaa ja rahoitusta koskeva lainsäädäntö päivitetään vastaamaan laitoksen nykyistä toimintaa ottaen huomioon valtionavustuslain ja EU-lainsäädännön vaatimukset. Asiassa on noussut esiin erityisesti Työterveyslaitoksen saaman rahoituksen suhde EU:n valtiontukisääntelyyn.
 
Taustamuistiossa kuvataan Työterveyslaitosta koskevaa lainsäädäntöä, joka on jaoteltu organisointimallia, tehtäviä, rekistereitä ja tiedonhallintaa, rahoitusta ja taloutta, erikoislääkärinkoulutusta ja hallintoa koskeviin osuuksiin. Lisäksi käydään läpi valtiontuki- ja kilpailusääntelyä ja arvioidaan siitä aiheutuvia riskejä sekä esitetään vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseen. Muistiossa käydään läpi myös mm. aiempia tutkimuslaitoksia koskevia selvityksiä ja muita toimia painottaen, miten Työterveyslaitoksen asemaa ja organisointia niissä on käsitelty, sekä käydään läpi muutamia toteutuneita valtion organisaatiomuutoksia.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön tarkoituksena on saada palautetta ja näkemyksiä taustamuistiossa esitetyistä asioista. Taustamuistiota ja siitä saatua palautetta käytetään mahdollisesta lainsäädäntöhankkeesta päättämiseen ja itse mahdollisessa hankkeessa. 
Liitteet:

Taustamuistio 15062022_Työterveyslaitosta koskevan lainsäädännön uudistaminen.pdf - (sisältää yhteenvedon ruotsiksi/innehåller en sammanfattning på svenska)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 30.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon voi antaa kaikkiin tai osaan lausuntopyynnössä oleviin kohtiin, jotka noudattavat taustamuistion numerointia. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa sähköpostitse sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajia pyydetään tällöin viittaamaan asianumeroon VN/18003/2022. 

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/18003/2022. 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  


Valmistelijat
Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163459, etunimi.sukunimi@gov.fi
Noora Pajukoski, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163710, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomi    
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Itä-Suomi    
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomi    
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomi    
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomi    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen yrittäjät    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

valtiontuki

Työterveyslaitos