Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM3/500/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta koskien YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloa.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelon sisältävä lain liite 1 uudistettaisiin. Uusi liite korvaisi voimassa olevan liitteen 1.

Monet hankeluettelon hankkeet ovat nykyisin YVA-direktiivin mukaisia. Direktiivinmukaiseksi ehdotetaan edelleen muutettavaksi metalliteollisuuden, kemianteollisuuden sekä energian ja aineiden siirtoa koskevat hankkeet sekä osa jätehankkeista. Kansallisia kokorajoja ehdotetaan perustelluista syistä säilytettäväksi kaivoshankkeissa, kiven, soran ja hiekan otossa sekä osassa metsä-, suo- ja kosteikkoluonnon muuttamista koskevista hankkeista, jäte- sekä vesistön rakentamis- ja säännöstelyhankkeista, vesihuoltohankkeista sekä öljyn, petrokemian ja kemiallisen tuotteiden varastoinnista. Lisäksi ehdotetaan, että arviointimenettelyn soveltamista selkeytetään bioetanolin ja bioöljyn valmistuksessa sekä uraanin talteenotossa sivutuotantona.

Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi viisi uutta hanketta: kalankasvatus, turkiseläinten pito, uraanin koelouhinta, toriumin talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit.
 

Tausta

Hankeluettelon päivittäminen liittyy YVA-lainsäädännön kokonaisuudistukseen, joka toteutettiin muilta osin viime vuonna (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 ja valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017). Hankeluettelo siirrettiin tuolloin asetuksesta lain tasolle, mutta sisältöön tehtiin vain tekninen muutos, mikä koski ongelmajäte-termin muuttamista vaaralliseksi jätteeksi.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin liitteenä I olevan hankeluettelon kanssa, kuitenkin ottaen huomioon Suomen ympäristön erityispiirteet. Direktiivin lisäksi hankeluettelon tulee vastata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Suomen ja Viron kahdenvälistä sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista.
Linkit

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ymparistoministerio_pyytaa_lausuntoja_YV(46525) - Ympäristöministeriön verkkouutinen, jossa on saatavilla asiaan liittyvät tausta-aineistot.

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta, luonnos 13.4.2018

Utkast till regeringens proposition (paragraferna).pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, utkast 13.4.2018 (propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna)

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 23.5.2018 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, puh. 0295 250 107 (pois lukien 23.-27.4.2018) ja erityisasiantuntija Piia Kähkölä puh. 0295 250 254, etunimi.sukunimi@ym.fi.

Jakelu:
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu    
Ahvenanmaa hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Asukasliitto    
Baltic Sea Action Group    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Oy, Finnish Consulting Group    
Geologian tutkimuskeskus    
Golder Associates oy    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pöyry Finland Oy    
Ramboll Oy    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
SITOWISE Oy    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbrukproducenternas Centralförbund    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto, TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WSP Finland    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
YVA ry