Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta - työryhmän raportti

Förslag till regeringens proposition med förslag till lag om Tillgänglighetsbibliotek Celia - arbetsgruppens rapport

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18534/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utbildnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om bifogade arbetsgruppsrapport gällande ett förslag till lag om Tillgänglighetsbibliotek Celia. 

Arbetsgruppen föreslår att den nuvarande lagen om biblioteket för synskadade ska
 ersättas med en ny lag. Lagens namn föreslås vara lagen  om Tillgänglighetsbibliotek Celia, vilket också är tänkt att vara ämbesverkets nya namn. 

Tillgänglighetsbibliotek Celia ska främja aktivt läsande, månsidig läskunnighet och kontinuerligt lärande genom att ge åtkomst att ge till tillgängligt biblioteks- och läromaterial. Syftet är att främja jämlikheten för personer med synnedsättning och annan läsnedsättning i samhället. 

Genom lagen preciseras bibliotekets nuvarande uppgifter samt bibliotekets roll som expert på tillgänglig publicering. Biblioteket ska alltjämt fungera som ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Lagen ska innehålla bestämmelser om bibliotekets ställning, syfte, uppgifter, bibliotekets avgiftsfia förmedlings- och utlåningstjänster samt rådgivning för kunder, samarbete, ledningssystem, bibliotekets institutioner, förbud mot användning och låning av bibliotekets material samt bibliotekets rätt att utfärda regler för bibliotekets användning.


 
Bakgrund
Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt den 9 october 2020 arbetsgruppen för att reformera lagen. Före det ministeriet genomförde en förhandsutredning. 

 
Länkar:

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM046:00/2020 - Valtioneuvoston hankesivusto

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM046:00/2020 - Statsrådets projektsidor

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM043:00/2019 - Esiselvityshanke valtioneuvoston hankesivustolla

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM043:00/2019 - Förhandsutredningen på statsrådets projektsidor

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 11 februari 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Undervisnings- och kulturministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användning av utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. 

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tillägsuppgifter ges av regeringssekreterare Elina Anttila, tfn. 0295 3 30184, elina.anttila(at)gov.fi och kulturråd Tapani Sainio, tfn. 0295 3 30 336, tapani.sainio(at)gov.fi. 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aivoliitto    
Aivovammaliitto    
ammattikorkeakoulukirjastot    
Ammattiopisto Live    
Ammattiopisto Spesia    
Braille-neuvottelukunta    
CP-liitto    
Datero ry    
DIAK    
Erikoiskirjastojen neuvosto    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Etelä-Suomen AVI    
FDUV    
Finlands Svenska Biblioteksförening    
Finlands svenska författareförening    
FMA - Funktionsrätt med ansvar    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Haaga-Helia    
Helsingin kaupunginkirjasto - yleisten kirjastojen keskuskirjasto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansalliskirjasto    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kiipulasäätiö    
Kopiosto    
Kuntoutussäätiö    
Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus    
Kynnys ry    
Laurea    
LL-center    
Metropolia    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mieli ry    
Monikielinen kirjasto    
Monikieliset erilaiset oppijat ry    
Muistiliitto    
Neuroliitto    
Näkövammaiset lapset ry    
Näkövammaisten kirjasto    
Näkövammaisten kirjaston johtokunta    
Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry    
Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Psykosociala förbundet rf    
Reumaliitto    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf,    
Sanasto    
Selkokeskus    
Sokeain lasten tuki ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry    
Suomen kirjailijaliitto    
Suomen kirjastoseura    
Suomen kustannusyhdistys    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen sokeat ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN    
Tampereen yliopisto    
Valteri Skilla    
Valtiovarainministeriö    
Vamlas vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE,    
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Varastokirjasto    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto    
Vates-säätiö    
Viittomakielinen kirjasto    
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisten kirjastojen neuvosto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Yhdenvertaisuus

saavutettavuus

lukemiseste

näkövamma

lukutaito

kirjasto