Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsofferavgift och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsofferavgift och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Vastausaika on päättynyt: 17.10.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Det bifogade utkastet till en regeringsproposition om en lag om brottsofferavgift har beretts vid justitieministeriet. I propositionen föreslås att en ny avgift som tas ut av gärningsmän, en brottsofferavgift, tas i bruk i Finland. Skyldig att betala avgiften är en person som döms för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse. Också en juridisk person som döms till samfundsbot ska vara skyldig att betala brottsofferavgiften.

Vi ber att de remissinstanser, inom vars förvaltningsområde det pågår projekt som syftar till att förnya datasystem, ägnar särskild uppmärksamhet åt den föreslagna lagstiftningens konsekvenser i fråga om datasystem och därav följande ekonomiska konsekvenser. Dessutom ber vi att de myndigheter som påför och tar ut brottsofferavgiften (polisen, åklagarväsendet, domstolarna, utsökningsväsendet) ägnar uppmärksamhet åt de konsekvenser som lagstiftningen har för de respektive myndigheternas verksamhet.

Inrikesministeriet bes vidarebefordra begäran om utlåtande till Östra Nylands polisinrättning, polisinrättningen i Helsingfors och Lapplands polisinrättning.

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet i första hand via denna tjänst som är i pilotbruk. Vem som helst kan lämna in ett utlåtande.

Utlåtandebegärans diarienummer är OM 1/62/2013.
Tausta
Tausta
Linkit
Liitteet:

Begäran om utlåtande_brottsofferavgift.pdf - Begäran om utlåtande

RP brottsofferavgitf_utkast_remiss.pdf - Utkastet till regerings proposition till lag om brottsofferavgift

Aikataulu
Utlåtanden bes lämnas senast fredagen den 17 oktober 2014.
Vastausohjeet vastaanottajille
Utlåtanden bes i första hand lämnas in via denna elektronisk utlåtandetjänst senast fredagenden 17 oktober 2014. Det krävs registrering för att kunna lämna utlåtandet via tjänsten. Alternativt kan ni också lämna in utlåtandet genom att skicka det till justitieministeriet per e-post till adresserna justitieministeriet(at)om.fi och elina.ruuskanen(at)om.fi som en word-, pdf-, rtf- eller openoffice (odt)-fil. Utlåtandet behöver inte skickas per post. Vem som helst kan lämna in ett utlåtande.

Utlåtandebegärans diarienummer är OM 1/62/2013.

Begäran om utlåtandet och utkastet till regeringsproposition finns i pdf-format, se "Ämnesord, länkar, bilagor".

Utlåtandet kan skrivas längst ner på denna sida under "Ert utlåtande" eller skickas som bilaga under "Ert utlåtande som bilaga".
Valmistelijat
Närmare upplysningar ges av konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, e-post förnamn.efternamn(at)om.fi.
Jakelu:
Amnesty International Finländska sektionen rf    
Arbets- och näringsministeriet    
Automobilförbundet    
Brottsofferjouren    
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet    
Finansministeriet    
Finlands Advokatförbund rf    
Finlands Fackförbunds Centralorganisation    
Finlands kommunförbund rf    
Finlands näringsliv EK    
Finlands Polisorganisationers Förbund rf    
Förbundet för finsk handel    
Förbundet för mödra- och skyddshem rf    
Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf    
Garanti-Stiftelsen    
Gränsbevakningsväsendet    
Helsingfors hovrätt    
Helsingfors rättshjälpsbyrå    
Helsingfors tingsrätt    
Helsingfors universitet    
Högsta domstolen    
Inrikesministeriet    
Justitiekanslern i statsrådet    
Justitieministeriets ekonomienhet    
Justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning    
Justitieministeriets lagberedningsavdelning    
Kommunikationsministeriet    
Landskapet Åland    
Lapplands tingsrätt    
Lapplands universitet    
Monika-Naiset liitto rf    
Nationella Kvinnolinjen i Finland rf    
Penningautomatföreningen    
Polisstyrelsen    
Riksdagens justitieombudsman    
Riksfogdeämbetet    
Riksåklagarämbetet    
Rovaniemi hovrätt    
Rovaniemi rättshjälpsbyrå    
Rättspolitiska forskningsinstitutet    
Rättsregistercentralen    
Social- och hälsovårdsministeriet    
Stiftelsen för kriminalvårdens främjande    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund rf    
Tukinainen rf    
Tullen    
Utrikesministeriet    
Utsökningsverket i Helsingfors    
Utsökningsverket i Lappland    
Åbo universitet    
Åklagarämbetet i Helsingfors    
Åklagarämbetet i Lappland    
Östra Finlands universitet    
Östra Nylands rättshjälpsbyrå    
Asiasanat

brottsofferavgift

brottsoffer

offer

stödtjänster