Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/018:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 6.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtiovarainministeriö asetti 15 päivänä syyskuuta 2015 hankkeen (Havi-hanke) selvittämään hallitusohjelman toimeenpanoa aluehallintovirastoissa. Hankkeen loppuraportti valmistui helmikuussa 2016. Loppuraportissa perintälupalain osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ehdotti eräitä kevennyksiä lupamenettelyyn, toimiluvan määräaikaisuudesta luopumista ja lupamenettelyn korvaamista perintätoiminnan harjoittajista pidettävällä rekisterillä.

Lausuttavana oleva luonnos hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Valmistelussa on otettu huomioon Havi-hankkeessa esitetyt lupamenettelyä koskevat ehdotukset. Ehdotettu uusi laki korvaisi nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia saatavien perinnästä, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on uudistaa perintätoiminnan elinkeino-oikeudellista lainsäädäntöä niin, että sen käytännön soveltamisessa ilmi tulleet ongelmat voidaan poistaa. Tavoitteena on varmistaa, että perintätoimintaa harjoitetaan asianmukaisesti. Sen vuoksi viranomaisen tulee varmistua perintätoiminnan harjoittajien ammattitaidosta, luotettavuudesta ja vakavaraisuudesta. Samalla pyritään helpottamaan perintätoiminnan harjoittajiin kohdistuvaa valvontaa ja ehkäisemään harmaata taloutta.Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on myös perintätoiminnan harjoittajiin kohdistuvan hallinnollisen taakan keventäminen ja lupaprosessien sujuvoittaminen.

Keskeiset ehdotukset
Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta ehdotetaan luovuttavaksi. Jatkossa perintätoiminnan harjoittaminen edellyttäisi rekisteröitymistä. Perintätoiminnalla tarkoitettaisiin, kuten nykyisinkin, saatavien perintää toisen lukuun.

Perintätoimintaa saisi harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että rekisteri-ilmoituksen tekijä on luotettava ja vakavarainen. Ilmoituksen tekijällä olisi oltava palveluksessaan perintätoiminnasta vastaava henkilö, jolla on oltava soveltuvalla tutkinnolla osoitettu perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus. Vastaavan henkilön tehtävänä olisi huolehtia siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti. Vastaavan henkilön olisi lisäksi huolehdittava siitä, että perintätoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito. Ilmoituksen tekijän olisi myös kyettävä huolehtimaan toimeksiantajan lukuun perittävistä varoista sekä toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.Perintätoiminnan harjoittajia valvoisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 6.9.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Susanna Siitonen, puh. 029 50 48932, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi (7.8.2017 alkaen).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jakelu:
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Digna IT Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Finanssivalvonta    
Hansel Oy    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helsingin käräjäoikeus    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Oikeusapulakimiehet ry    
Suomen Perimistoimintojen Liitto ry    
Suomen taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Vuokralaiset VKL ry    
Asiasanat

Perintätoiminta

perintätoiminnan harjoittajien rekisteri