Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/855/2018

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Tausta
Erilaisten miehittämättömien kulkuneuvojen ja erityisesti lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Tämä on muodostanut uuden turvallisuusuhan vankiloille, koska tällaisten laitteiden avulla on mahdollista kuljettaa vankilaan luvattomia aineita ja esineitä. Vankiloissa on jo tehty havaintoja tällaisesta toiminnasta. Laitteiden yleistyessä ja halventuessa myös niiden käyttö vankilaturvallisuutta vaarantaviin tarkoituksiin voi lisääntyä.

Rikosseuraamuslaitokselle ei kuitenkaan ole säädetty yksiselitteistä toimivaltaa puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen liikkumiseen vankilan alueella tai sen yläpuolella. Tietyin edellytyksin lainsäädäntö mahdollistaa voimakeinojen käytön tällaisten kulkuneuvojen pysäyttämisessä. Säännökset eivät mahdollista lainkaan sellaisten teknisten laitteiden käyttöä, joiden avulla olisi mahdollista puuttua radiosignaalilla ohjattavien miehittämättömien kulkuneuvojen liikkumiseen.

Tehostettua matkustuskieltoa ja tutkinta-arestia koskevat pakkokeinolain (806/2011) säännökset tulevat voimaan 1.1.2019. Kyseisten pakkokeinojen voimaantulon valmistelussa on tullut esille täsmennystarpeita muun muassa pakkokeinojen alkamisaikaa, etsintäkuuluttamista ja päätösvaltaa koskeviin säännöksiin.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että vankeuslaissa (767/2005) ja tutkintavankeuslaissa (768/2005) säädettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle riittävä toimivalta puuttua vankilaturvallisuutta vaarantavaan miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan vankila-alueella. Ehdotettujen säännösten nojalla Rikosseuraamuslaitos voisi käyttää teknisiä laitteita, joiden avulla tällaiset kulkuneuvot voidaan havaita ja tarvittaessa puuttua niiden kulkuun.

Lisäksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain sitomista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehillä olisi toimivalta käyttää sylkemisen estämiseen tarkoitettua huppua tai sidettä. Nykyisten säännösten nojalla tällaisia välineitä ei ole mahdollista käyttää. Käytön edellytykset olisivat samat kuin sitomisen edellytykset tälläkin hetkellä.

Lisäksi esityksen tavoitteena on yhtenäistää ja täsmentää tutkintavankeuden vaihtoehtoja koskevaa sääntelyä.

Sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei päihdelaitos- tai lastensuojelulaitossijoitus enää olisi este muuntorangaistuksen täytäntöönpanolle.
Liitteet:

esitysluonnos 26062018.docx - luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 31.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi) ja erityisasiantuntija Anne Kohvakka p. 0295 150 183 (anne.kohvakka@om.fi)
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Finavia Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto    
Oikeuskansleri    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun poliisilaitos    
Poliisihallitus    
Professori Juha Lavapuro    
Professori Tuomas Ojanen    
Puolustusministeriö    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Viestintävirasto    
Asiasanat

miehittämätön kulkuneuvo, voimakeinot, pakkokeinot, sakon muuntorangaistus