Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräys 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 11762/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksista määräykseksi 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta sekä sen perustelumuistioksi.

Määräysluonnokseen on lisätty kohta 7, jossa määritellään suomalaisten puhelinnumeroiden maantieteelliseksi käyttöalueeksi Suomi. Tämän perusteella suomalaisten puhelinnumeroiden käyttö ulkomailla kutsuvan ja siirtävän liittymän numeroina on kielletty. Kohdassa sääntöön tehdään kuitenkin poikkeukset verkkovierailutilanteisiin ja kun liikenne tuodaan Suomeen siten, että suomalaista puhelinnumeroa käyttävä tilaaja voidaan tunnistaa ja varmistaa puhelinnumeron käyttöoikeus.

Määräyksen 10 kohtaan on lisätty ehdotus velvoitteista yleisestä ulkomaanrajapinnasta laskevien puheluiden estolle, kun kutsuvan liittymän numero on selvästi virheellinen taikka numerona on suomalainen puhelinnumero eikä kyse ole verkkovierailutilanteesta. Puheluiden eston sijaan numeron näyttö asetetaan estetyksi, kun siirtävän liittymän numerona on ulkomainen puhelinnumero ja kutsuvan liittymän numero on suomalainen puhelinnumero tai kutsuvan liittymän numero on 0435-alkuinen. Näitä uusia velvoitteita ei sovelleta, kun kutsutun liittymän numerona on suomalainen vierailijanumero (MSRN).

Määräysluonnokseen on lisätty myös uusi kohta 11 yleisestä ulkomaanrajapinnasta laskevien ja niille määräyksen mukaisesti tehtävien toimenpiteiden tilastoinnista kuukausitasolla.
Tausta
Määräysmuutos pohjautuu Liikenne- ja viestintäviraston suositustyöryhmän työhön ja sen laatimiin suosituksiin teleyrityksille A-tilaajanumeron väärentämisen havainnoinnista ja estämisestä.

Tämä ehdotus määräysmuutoksiksi on laadittu, sillä A-numeron väärentäminen suomalaiseksi puhelinnumeroksi on rikollisten laajasti hyödyntämä tekniikka, jonka avulla uhrit saadaan suuremmalla todennäköisyydellä vastaamaan ulkomailta tuleviin huijauspuheluihin. Keskusrikospoliisi on kertonut, että se on saanut runsaasti rikosilmoituksia em. huijauspuheluista vuosina 2020 ja 2021 ja että suomalaiset ovat menettäneet yksinään teknisen tuen huijauspuheluissa näinä vuosina 7,1 miljoonaa euroa. 

Liikenne- ja viestintäviraston numerointipäätösten mukaan myönnetyt numerot ja tunnukset on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi palveluiden tarjontaan Suomen valtakunnan alueella. Siitä huolimatta ulkomailta laskevassa liikenteessä tulee huomattava määrä puheluita, joiden kutsuvan liittymän numerona on suomalainen puhelinnumero. Joukossa saattaa olla myös oikeita puhelutapauksia, jossa soittajalla on käyttöoikeus kyseiseen numeroon, mutta pääsääntöisesti numeroiden voidaan olettaa olevan väärennettyjä ja käytössä luvattomasti. 
Tavoitteet
Koska A-numeron väärentäminen suomalaiseksi puhelinnumeroksi on keskeisessä osassa huijauksen toteuttamista, määräykseen lisättävällä kiellolla ja siihen liittyvillä estotoimenpiteiden voidaan arvioida selvästi vaikeuttavan tältä osin huijauksia ja vähentävän rikollisille menetettävän rahan määrää. Ehdotettujen toimenpiteiden voidaan arvoida vähentävän kansalaisten riskiä joutua rikoksen uhriksi.

Ehdotetuilla määräysmuutoksilla on tarkoitus varmistaa puhelinverkossa välitettävien suomalaisten numeroiden oikeellisuus ja, että käyttäjät voivat luottaa suomalaisella numerolla soitettuihin puheluihin. Näin vahvistetaan luottamusta suomalaisten operaattorien tarjoamiin puhelinpalveluihin.
Liitteet:

M_28_J_2022_luonnos.pdf - Määräysluonnos 28 J/2022 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

M_28_J_2022_MPS_luonnos.pdf - Määräysluonnoksen 28 J/2022 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta perustelumuistio (määräyksen perustelut ja soveltaminen

M_28_J_2022_SV_luonnos.pdf - Föreskriftutkastet 28 J/2022 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

M_28_J_2022_MPS_luonnos_SV.pdf - Motiveringspromemoria för föreskriftutkastet 28 J/2022 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 28.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne määräysluonnoksesta. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse viraston kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli vastauksenne sisältää tietoja, jotka yrityksenne katsoo liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviksi, pyydetään nämä tiedot toimittamaan erillisellä asiakirjalla ja lähettämään turvasähköpostilla Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi käyttäen viitteenä diaarinumeroa 11762/03.04.05.00/2022.

Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat Liikenne- ja viestintävirastossa:
johtava asiantuntija Klaus Nieminen, 
etunimi.sukunimi(at)traficom.fi, puh. 0295 390 528