Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM036:00/2015

Vastausaika on päättynyt: 3.2.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskienhallinnan järjestämisen tilaa ja menettelyitä valtionhallinnossa sekä tehdä aloitteita kehittämisestä. Neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama, se toimii valtiovarainministeriön yhteydessä ja työtä johtaa valtiovarain controller -toiminto.

Neuvottelukunta on valmistellut riskienhallintapolitiikkamallin, joka valmistuttuaan annetaan neuvottelukunnan suosituksena valtionhallinnon virastoille. Malli ja ohjeet on laadittu viraston oman riskienhallintapolitiikan valmistelun ja muun riskienhallinnan kehittämisen tueksi. Malli määrittelee riskienhallinnan yleiset tavoitteet, vastuut ja toteutuksen keskeiset periaatteet. Virastolla tarkoitetaan ministeriöitä, kirjanpitoyksikköinä toimivia virastoja ja laitoksia sekä tulosohjattuja virastoja ja laitoksia. Myös talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot sekä erilaiset ohjelmat ja hankkeet voivat tarpeidensa mukaan hyödyntää aineistoa.

Riskienhallintapolitiikkamalli ja ohjeaineisto viedään nettiin, mutta käsittelyn tässä vaiheessa aineisto on koottu yhdeksi asiakirjaksi. Lähiaikoina lausuntokierrokselle tuleva VAHTI-riskienhallintaohje antaa lisää välineitä käytännön työhön.
Tavoitteet

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallilla tuetaan riskienhallinnan kehittämistä virastoissa. Mallin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää riskienhallinnan käsitteitä, periaatteita, tavoitteita, organisointia, vastuita ja toimintatapoja.

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli sisältää suositellut vähimmäisvaatimukset viraston riskienhallintapolitiikalle. Tämän lisäksi viraston tulee riskienhallinnan menettelyissään ottaa huomioon toiminnan ja toimintaympäristön erityistekijät. Virasto voi harkita, laatiiko se erillisen riskienhallintapolitiikka-asiakirjan vai sisällyttääkö asiat muihin asiakirjoihin, esim. taloussääntöön tai työjärjestykseen.

Tavoitteena on, että virastolla on ajantasainen, oikea ja riittävän kattava käsitys riskeistään päätöksentekoaan varten sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmä. Lisäksi mallilla tavoitellaan yhtenäisyyttä virastojen kesken, jotta yhteistyö helpottuu ja samoja asioita ei tarvitse suunnitella jokaisessa virastossa alusta lähtien erikseen.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastausohjeiden mukaisesti viimeistään 3.2.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarain controller -toiminto pyytää lausuntoanne valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallista, joka valmistuttuaan annetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan suosituksena virastoille. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Lausuntopalvelun kautta myös muut kuin pyynnön saaneet voivat antaa lausuntonsa, joten ministeriöt voivat tarvittaessa informoida hallinnonalansa muitakin virastoja lausuntokierroksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet>Käyttöohjeet.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lisätietoa palvelun käytöstä saa palvelun ylläpidosta lausuntopalvelu.om@om.fi (mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi).
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Riitta Pirhonen, puh. 02955 30480 (riitta.pirhonen@vm.fi)
Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, puh. 02955 30345 (esko.mustonen@vm.fi)
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sisäinen valvonta

riskienhallinta