Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräykset ja ohjeet x/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet x/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 5/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.5.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Finanssivalvonta antaa uudet EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet x/2019. Kyseessä on asiallisesti Vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä annettujen määräysten ja ohjeiden 25/2013 päivittäminen uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi. 

Olennaisimmat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 verrattuna:
  • muutos soveltamisalassa;
  • Finanssivalvonnan päivitetyt kannat toimivaltaiselle viranomaiselle jätetyistä EU:n vakavaraisuusasetuksen vaihtoehdoista ja harkintavallasta;
  • aiemmin ns. Kuori-MOKeina annettujen, määräysten ja ohjeiden aihepiiriin kuuluvien EBAn ohjeiden sekä viimeisimmän päivityksen jälkeen annettujen EBAn ohjeiden lisäys määräyksiin ja ohjeisiin;
  • uusien lukujen lisäys: luku 5 Rahoitusalan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien vakavaraisuuskäsittely, luku 9 Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus ja luku 14 Likviditeettiriskivaatimukset; 
  • muutoksia lukuun 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset, lukuun 4 Omat varat ja niiden vähimmäismäärä, lukuun 6 luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä, lukuun 7 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä, lukuun10 Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus, lukuun 12 Operatiivisten riskin vakavaraisuusvaatimus, lukuun 15 Suuret asiakasriskit ja lukuun 16 Vakavaraisuustietojen julkistaminen
Tausta
Uudet määräykset ja ohjeet annetaan, koska niiden aihepiiri laajennetaan koskemaan EU:n vakavaraisuusasetusta kokonaisuudessaan, jolloin vanha nimi ei vastaa päivitettyä sisältöä. Aihepiirin laajennus koskee mm. likviditeettiriskisääntelyä sekä EU:n vakavaraisuusasetuksessa toimivaltaisen viranomaisen päätettäväksi jätettyjen vaihtoehtojen ja harkintavallan aikaisempaa laajemman huomioonottamisen (osittain Euroopan keskuspankki EKP:n toimivaltaisille viranomaisille osoitettujen suuntaviivojen mukaisesti). Finanssivalvonta julkaisi joulukuussa 2017 valvottavatiedotteen, jossa se kertoi tulevansa noudattamaan EKP:n suuntaviivoja ja suositusta 1.1.2018 alkaen.

 
Tavoitteet
Tavoitteena on antaa EU-sääntelyn sallimissa puitteissa valvottaville vakavaraisuus-  ja likviditeettiriskivaatimuksiin sekä suuriin asiakasriskeihin ja tietojen julkaistamiseen liittyvää ohjeistusta. Ohjeistus liittyy EU:n vakavaraisuusasetuksen säännösten kansalliseen soveltamiseen sekä Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ja Euroopan keskuspankin EKP:n ohjeisiin ja suosituksiin. 
Määräykset ja ohjeet sisältävät Finanssivalvonnan määräykset EU:n vakavaraisuusasetuksessa toimivaltaiselle viranomaiselle jätetystä vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä.
Liitteet:

CRRaan_liittyvat_maaraykset_ja_ohjeet_lausuntoversio.pdf - Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi x/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet (valitettavasti vain suomeksi) -- Utkast till föreskrifter och anvisningar x/2019: Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning (tyvärr endast på finska)

EKPn_suuntaviivat_ja_suositukset_unionin_sallimien_vaihtoehtojen_ja_harkintavallan_kaytosta.pdf - Määräyksiin ja ohjeisiin x/2019 liittyvä oheisdokumentti (valitettavasti vain suomeksi), jonka tarkoituksena on avata EU:n vakavaraisuusasetuksessa toimivaltaiselle viranomaiselle jätettyihin vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöön liittyvää sääntelykehikkoa Euroopan keskuspankin ja kansallisen valvontaviranomaisen välillä. -- Kompletterande dokument till föreskrifter och anvisningar x/2019 (tyvärr endast på finska), vars syfte är att redogöra för regleringsramen mellan Europeiska centralbanken och de nationella tillsynsmyndigheterna i anslutning till de alternativ och handlingsutrymmen som lämnats på de nationella behöriga myndigheterna i EU:s kapitalkravsförordning.

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 6.5.2019, klo 23.59.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (5), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnoksen lukuja koskevat kommentit samanlaisine esim. kohta (1) tai luku 1.1. -merkintöineen. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
Valmistelijat
Lisätietoja: johtava sääntelyasiantuntija Taina Erovaara-WiIliams, puhelin 09 183 5422, taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi
Jakelu:
Finanssiala ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

luottolaitos

sijoituspalveluyritys

vakavaraisuusvaatimukset

IRBA

maksukyvyttömyys

standardimenetelmä

likviditeettiriski