Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23602/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta sekä liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan valmistellaan tarpeelliset esitykset nuorisolain tarkistamiseksi tavoitteena erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen.
Nykyinen nuorisolaki (1285/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Nuorisolaki on osoittautunut kokonaisuutena katsoen selkeäksi ja käytännössä toimivaksi, lukuun ottamatta eräitä yhteisöjen valtionapukelpoisuutta ja avustusprosessia koskevia säännöksiä, joita on tarpeen tarkistaa.

Nuorisolaissa sekä nuorisotyöstä ja -politiikasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (211/2017) määritellään edellytykset, joilla järjestö voi tulla hyväksytyksi avustuskelpoiseksi valtakunnalliseksi nuorisoalan järjestöksi, ja miten yhteisö voidaan valita valtionavustuskelpoiseksi nuorisoalan valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi (OSKE) tai nuorisokeskukseksi. Nuorisolaissa ja nuorisotyöstä ja -politiikasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään lisäksi niistä arvioinnin perusteista, joiden mukaisesti valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten valtionavustukset myönnetään.

Hallitusohjelmassa mainitut tarkistamistarpeet liittyvät lain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiin, jotka koskevat valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten sekä nuorisokeskusten valtionapukelpoiseksi hyväksymistä, vuosiavustusprosessia sekä avustuskäytäntöjen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan tavoitteen toteuttamisen yhtenä keinona, että jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan mm. luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus sekä käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallia valmistellut työryhmä esitti, että Harrastamisen Suomen mallin pysyvyyden turvaamiseksi mallista tulisi säätää nuorisolaissa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on lisätä valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiseen ja valtionavustusten myöntämiseen liittyvän menettelyn sujuvuutta ja tehostaa säännösten läpinäkyvää soveltamista. Tavoitteena on täsmentää valtionapukelpoisuuden hyväksymistä ja valtionavustusten myöntämistä koskevia säännöksiä ja niiden mukaisia menettelyitä, jotta valtionapukelpoisuuden hyväksymisen ja valtionavustuksen myöntämisen edellytykset olisivat valtionavustuksia saavien tahojen kannalta mahdollisimman selkeitä, läpinäkyviä ja oikeudenmukaiseksi koettuja.

Harrastamisen Suomen mallista säätämisen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukainen harrastustoiminta pysyväksi toimintamalliksi kunnissa, ja tätä kautta edistää perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuutta mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen.

Valtionapukelpoisuusharkinnassa nykyiset säännökset antavat suhteellisen vähän painoarvoa valtakunnallisen nuorisoalan järjestön toiminnan merkitykselle ja vaikuttavuudelle nuorisotyön ja -toiminnan kannalta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja merkityksellisyys on voimassa olevassa laissa yksi viidestä arviointitekijästä. Järjestön toiminnan merkityksen ja vaikuttavuuden tulisi kuitenkin olla keskeisin tekijä, jonka osalta valtionapukelpoisuutta arvioidaan. Siten valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuusharkinnassa ehdotetaan korostettavaksi nykyistä enemmän järjestön toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta nimenomaisesti nuorisotyön ja -toiminnan kannalta sekä uutena kriteerinä järjestön toiminnan ajankohtaisuutta. Järjestön toiminnan valtakunnallisuuden määrittelyä ehdotetaan tarkennettavaksi asetuksessa. Esityksessä selkeytettäisiin myös valtakunnallisen nuorisoalan järjestön avustuksen määräytymisen perusteita.

Nykyisin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus voidaan peruuttaa, jos järjestön toiminta ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna täytä nuorisolaissa tai sen lain nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä. Toimijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi perusteltua, että vaatimus kahdesta peräkkäisestä vuodesta poistettaisiin, ja jatkossa valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus voitaisiin peruuttaa, jos se ei enää täytä nuorisolaissa tai nuorisolain nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä.

Valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten (OSKE) valtionapukelpoisuutta ja valtionavustusten myöntämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että osaamiskeskusten avustuskäytäntöjä voitaisiin sujuvoittaa ja saattaa nykyistä läpinäkyvämmäksi.

Valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että jatkossa osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuutta harkittaessa korostettaisiin hakijan osaamiskeskustoiminnan vastaavuutta valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman osaamiskeskuspainopisteisiin. Osaamiskeskusten valtionavustuksen määrää harkittaessa otettaisiin jatkossa huomioon keskuksen tehtävien ja toiminnan laatu ja laajuus. Tehtävät on sovittu määräajaksi, ja niiden sisällöt valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman osaamiskeskuspainopisteiden mukaisesti.

Nuorisokeskusten tarkoituksen määrittelyä ehdotetaan selkeytettäväksi ja nykyisen yksityiskohtaisen tehtäväluettelon sijasta korostettaisiin nuorisotyön keinoja toiminnan johtoajatuksena. Esitysluonnoksen mukaan yhtenä valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksenä olisi, että keskuksen pääasiallisena tehtävänä on nuorisotyön keinoin tarjota nuorille ohjattua toimintaa ympärivuotisesti. Nuorisokeskusten valtionapukelpoisuuden harkintaan ja siihen liittyvään arviointiin ehdotetaan määritelmien selkeytyksiä, jotka osaltaan tukisivat avustamisen kohdentumista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Nuorisokeskusten valtionavustusten määräytymisperusteet ovat olleet hyvin moninaisia, mikä on aiheuttanut avustuksen saajissa epätietoisuutta siinä, missä määrin mikäkin perusteista tosiasiallisesti vaikuttaa keskusten saamien avustusten määriin. Siksi avustuksen määräytymisperusteita ehdotetaan tarkennettavaksi nykyisestä. Myös valtioneuvoston asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi nykyistä selkeämmistä avustuksen myöntämistä koskevista arviointikriteereistä, eikä asetuksessa säädettäisi enää avustuksen myöntämisestä ministeriön ja nuorisokeskuksen välisessä tavoiteohjausmenettelyssä sovittuihin tehtäviin.

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallista. Ehdotetuissa säännöksissä määriteltäisiin edellytykset, joita noudattaen kunta voisi halutessaan järjestää Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa nuorille. Lisäksi säännöksissä määriteltäisiin perusteet valtionavustuksen myöntämiselle edellä mainittuun toimintaan. Nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta olisi kuitenkin tarkoitettu perusopetukseen osallistuville nuorille.

Muissa ehdotuksissa lakia ja asetusta ehdotetaan muutettavaksi ja ajantasaistettavaksi mm. muualla lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 7.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/23602/2021 sekä OKM039:00/2020.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVAn asialle VN/23602/2021.

Vastaajia pyydetään lausumaan yhteen tai useampaan seuraavista kohdista:
  • Valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä koskevat ehdotukset (lain 17 ja 18 §; asetuksen 5 ja 6 §)
  • Valtakunnallisia nuorisoalan osaamiskeskuksia (OSKE) koskevat ehdotukset (lain 19 §; asetuksen 7 ja 8 §)
  • Nuorisokeskuksia koskevat ehdotukset (lain 20 §; asetuksen 9 ja 10 §)
  • Muita säännöksiä koskevat ehdotukset (lain 23, 24, 26 ja 27 §; asetuksen 1 §)
  • Harrastamisen Suomen mallia koskevat uudet säännösehdotukset (lain 12 a ja 21 a §)
  • Lausunnonantajan yleiskommentit tai huomiot/ehdotukset koskien lain muita säännösehdotuksia
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, mikko.cortes-tellez@gov.fi
Hallitusneuvos Antti Randell, antti.randell@gov.fi
Jakelu:
AIESEC-Suomi ry, AIESEC-Finland rf    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Animalia ry    
Arviointi- ja avustustoimikunta    
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
Aseman Lapset ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Avartti-säätiö    
BirdLife Suomi ry    
De Ungas Musikförbund i Svenskfinland - DUNK rf    
Eettisen kaupan puolesta ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Eurooppanuoret ry    
European Youth Parliament Finland-EYP-Finland ry    
Evijärven kunta    
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf    
Forssan kaupunki    
Förbundet Kristen Skolungdom R.F.    
Föreningen Luckan rf    
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Herättäjä-yhdistys ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Iso Kirja Ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jippiimissio ry    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehittämiskeskus Opinkirjo    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkon Ulkomaanapu sr    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry    
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lasten ja nuorten keskus ry    
Lasten ja nuorten säätiö    
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö    
Lastenliitto ry    
Laukaan kunta    
Leikkiteatteri-yhdistys ry    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonto-Liitto ry    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maailmanvaihto ry ICYE    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Mediakasvatusseura ry    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Non Fighting Generation ry    
Nousiaisten kunta    
Nuorisokeskus Anjala    
Nuorisokeskus Hyvärilä    
Nuorisokeskus Marttinen    
Nuorisokeskus Metsäkartano    
Nuorisokeskus Oivanki    
Nuorisokeskus Piispala    
Nuorisokeskus Pikku-Syöte    
Nuorisokeskus Vasatokka    
Nuorisokeskus Villa Elba    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nuorten Akatemia ry    
Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry    
Nuorten Kuoroliitto ry    
Nuorten Muslimien Foorumi ry    
Nuorten Palvelu ry    
Nuorten Suomi ry    
Nuorten ystävät ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
OutWard Bound Finland    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Parkour Oppimiskeskus ry    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry -Rädda Barnen    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Plan International Suomi sr    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Prometheus-leirin tuki ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauhankasvatusinstituutti ry    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seta ry    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattiset Nuoret ry    
Sosialidemokraattiset Opiskelijat - Sonk Ry, Socialdemokratiska Studerande - Sonk rf    
Sotkamon kunta    
Street Art Dance Essentials - SADE ry    
Sulkavan kunta    
Suoma Sámi Nuorat rs    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen CISV-liitto-CISV förbundet i Finland ry    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto - Pinskut ry    
Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys r.y    
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry    
Suomen Keskustanuoret ry    
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry/Finlands Kristliga Studentförbund rf    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry    
Suomen Nuorisopurjehtijat ry    
Suomen Nuorisoseurat ry    
Suomen Nuorisosirkusliitto ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry    
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Parkour ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rullalautaliitto ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry    
Suomen YK-nuoret - Finlands FN-ungdom - UN Youth of Finland ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomi-Seura ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svensk Ungdom rf    
Svenska Studerandes Intresseförening rf    
Sylva ry    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Taksvärkki ry    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Ungmartha rf    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistonuoret ry    
Vasemmisto-opiskelijat ry    
Vehmaan kunta    
Vesaisten Keskusliitto ry    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

nuorisolaki

nuori

nuorisotyö

nuorisoalan järjestö

nuorisokeskus

nuorisopolitiikka

ung

ungdomsarbete

nuoriso

nuoret

harrastamisen Suomen malli

ungdomslagen

ungdomspolitik

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

ungdomscentral