Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

Lausuntopyyntö varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-4707-2021

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. 

Eduskunta edellytti vuonna 2018 hyväksyessään varhaiskasvatuslain, että valtioneuvosto valmistelee esityksen varhaiskasvatuksessa tarjottavasta tuesta kattavana kokonaisuutena. Hallitus antoi 27.9.2021 esityksen, jossa lakiin kirjataan ensimmäistä kertaa lapsen oikeus kolmiportaiseen tukeen, tuen toteutus sekä tuen tarpeen arviointi, tuen muodot sekä tukipalvelut. Varhaiskasvatuslain muutosten on määrä tulla voimaan 1.8.2022. 

Opetushallituksen tehtävänä on päivittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vastaamaan varhaiskasvatuslakiin 540/2018 tulevia muutoksia vuosien 2021-2022 aikana. Perusteet tulisivat voimaan alkuvuodesta 2022. Laadintatyö on aloitettu varhaiskasvatuslain valmisteluun nähden ennakoivasti, jotta varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja palveluntuottajilla olisi riittävästi aikaa valmistella paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä päättää muista tukeen liittyvistä toimista ennen 1.8.2022. Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palvelutuottajien tulee ottaa omat päivitetyt suunnitelmansa käyttöön elokuun 2022 aikana. 
 
Tausta
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitystyössä on tarkasteltu varhaiskasvatussuunnitelman perusteista vuosina 2019–2021 saatuja palautteita sekä esiin nousseita muutostarpeita. Valmistelun aikana on kuultu laajasti eri asiantuntijoita, sidosryhmiä ja tutkijoita. Valmistelutyössä on hyödynnetty kuultujen tahojen näkemyksiä, saatua tietoa sekä tutkimusta. Varsinaisesta valmistelusta Opetushallituksessa on vastannut varhaiskasvatuksen tiimi, joka on työssään konsultoinut muita Opetushallituksen asiantuntijoita.

Opetushallitus on tiedottanut lausuntoajankohdasta etukäteen verkostojaan ja kuulemisiin osallistuneita. Lausuntomahdollisuudesta laaditaan myös verkkouutinen. Lausuntopalaute kootaan ja sitä käytetään perusteluonnoksen viimeistelyssä. 
 
Tavoitteet
Opetushallitus on valmistellut luonnoksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitykseen. Varhaiskasvatussuunnnitelman luonnos julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi lausuntopalvelu.fi alustalla 11.11.2021. Lausuntoja pyydetään aikavälillä 11.11–25.11.2021. Lausuntomahdollisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, lisäksi lausuntopyyntö osoitetaan nimetyille kunnille, korkeakouluille ja asiantuntijajärjestöille riittävän kattavan palautteen saamiseksi. 

Lausunnot pyydetään erityisesti perusteiden lukuun viisi, Tuki varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lausuntopalautteen antajilla on mahdollisuus esittää yleisiä näkemyksiään ja kehittämisehdotuksiaan. Lausuntojen antamisen helpottamiseksi, on perusteluonnokseen merkitty punaisella värillä tehdyt muutokset sekä yliviivattu poistettavat kohdat.

 
Linkit

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteiden-paivitys-2021-2022 - Tälle verkkosivulle päivitetään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitykseen liittyvää tietoa, ohjeistusta ja materiaaleja.

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/revideringen-av-grunderna-planen-smabarnspedagogik-2021 - Information och material i anknytning till revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik uppdateras på den här webbsidan.

Liitteet:

HE_148+2021.pdf - HE 148/2021 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

RP_148+2021.pdf - RP 148/2021 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet_lausuntoluonnos_2022.pdf - Varhaiskasvatussunnitelman perusteiden luonnos lausunnon antamista varten.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik_utkast_2022.pdf - Utkast till grunderna för planen för småbarnspedagogik som underlag för utlåtandet.

Aikataulu

Pyydämme lausuntoanne 25.11.2021 klo 16.15 mennessä. Käsittelemme lausuntopalautteen nopealla aikataululla. Tavoitteena on, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuvat helmikuun 2022 aikana. 

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään erityisesti perusteiden lukuun viisi, Tuki varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lausuntopalautteen antajilla on mahdollisuus esittää yleisiä näkemyksiään ja kehittämisehdotuksiaan. Lausuntojen antamisen helpottamiseksi, on perusteluonnokseen merkitty punaisella värillä tehdyt muutokset sekä yliviivattu poistettavat kohdat.

Huomioithan lausunnon antamisessa seuraavat seikat
  • Lausunnon antajia pyydetään kirjaamaan palautteet ja huomiot mahdollisimman tiiviisti.
  • Ranskalaisten viivojen käyttö on sallittua. 
  • Pyydämme antamaan mahdollisimman konkreettisia kehitysehdotuksia.  
Valmistelijat
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteluonnosta koskevia lisätietoja antavat:
  • Opetusneuvos Kati Costiander, kati.costiander (a) oph.fi 
  • Opetusneuvos Heidi Sairanen, heidi.sairanen (a) oph.fi 
  • Undervisningsråd Charlotta Rehn, charlotta.rehn (a) oph.fi (sv)
Jakelu:
Alavuden kaupunki    
Esbo stad    
Espoon kaupunki    
Folkhälsan    
Förbundet Hem och skola i Finland rf.    
Hangö stad    
Helsingfors universitet    
Iin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)    
Kaarinan kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Korsholms kommun    
Larsmo kommun    
Lieksan kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ ry)    
Pargas stad    
Pedersöre kommun    
Porvoon kaupunki    
Ranuan kunta    
Sibbo kommun    
Staden Jakobstad    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Touhula-päiväkodit    
VALTERI - Skilla    
VALTERI – Skilla    
Vantaan kaupunki    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL)    
Vasa stad    
Åbo Akademi    
Asiasanat

varhaiskasvatus

perhepäivähoito

avoin varhaiskasvatustoiminta

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

päiväkoti

pedagogiikka

varhaiskasvatuksessa annettava tuki

kolmiportainen tuki