Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä luotsauslain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä luotsauslain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/337/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 19.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta luotsauslain (940/2003) muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että luotsauslaissa mahdollistettaisiin kokeilut, joissa luotsi voisi Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä luvalla hoitaa tehtäviään aluksen ulkopuolelta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilut sekä tiedon laajempi hyödyntäminen luotsaustoiminnassa.
Tausta
Asia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriönä virkatyönä. Osana esivalmistelua laaditusta arviomuistiosta pyydettiin lausunnot keskeisiltä alan toimijoilta, viranomaisilta sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaanotti lausuntokierroksen aikana arviomuistiosta 20 lausuntoa.
Tavoitteet
Tiedon ja uusien teknologioiden merkitys on lisääntynyt meriliikenteessä. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilu ja tiedon laajempi hyödyntäminen luotsaustoiminnasa. Tavoitteena on, että kokeilujen kautta luotsausta voitaisiin kehittää nykyistä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi

Tällä hetkellä luotsauslaki edellyttää,että luotsi toimii fyysisesti aluksessa. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto voisi myöntää kokeiluluvan luotsauspalveluiden kokeiluihin, joissa luotsi hoitaa tehtäviään aluksen ulkopuolella. Luotsauksen toteuttaminen kokeiluluvan mukaisena ei vaikuttaisi luotsauslaissa mainittuihin luotsausyhtiön, päällikön tai luotsin velvollisuuksiin tai vastuisiin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 19.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja:

Ylitarkastaja Katariina Vuorela, puh. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi
Erityisasiantuntija Tero Jokilehto, puh. 0295 34 2782, tero.jokilehto@lvm.fi
Ylitarkastaja Olli Lehtilä, puh. 0295 34 2106, olli.lehtila@lvm.fi
Jakelu:
Aboa Mare, ammattikorkeakoulu Novia, Turku    
Arctia    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Business Finland    
DIMECC Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kuntaliitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luotsiliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus – Meriturva    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Paikkatietokeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauma    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitieyhdistys    
Suomen Ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Viestintävirasto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

liikenne

trafi

liikenne- ja viestintäministeriö

luotsaus