Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4198/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumisen tilanteissa.

Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden huomioiminen päätöksenteossa, tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen, kahden tasavertaisen osoitteen mahdollistaminen lapselle sekä edellisellä vaalikaudella tehdyn vuoroasumisselvityksen toimenpide-ehdotusten edistäminen.

Hallitusohjelmakirjausten toteuttamiseksi toimi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla ajalla 15.4.—31.10.2021 työryhmä, joka laati toimenpidesuunnitelman lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumistilanteissa.

Tavoitteet

Lausuttavana oleva toimenpidesuunnitelma sisältää sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveys- ja sivistyspalveluihin sekä elatusavun määrittämiseen kohdentuvia toimenpide-ehdotuksia lasten ja perheiden tukemiseksi vuoroasumisen tilanteissa sekä muissakin ns. kahden kodin tilanteissa. Suunnitelmassa on kartoitettu, mihin suurempiin kokonaisuudistuksiin toimenpide-ehdotukset mahdollisesti kytkeytyvät. Toimenpidesuunnitelman on tarkoitus toimia päätöksenteon tukena käynnissä olevissa kehittämisohjelmissa ja lakihankkeissa. Osana toimenpidesuunnitelmaa on selvitetty eri viranomaisten vastuut sen eteenpäinviemisessä.

Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.1.2022 klo 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta.

Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero VN/4198/2021 sekä STM064:00/2021.
 
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä lausuntopalvelu.fi –sivustolla sekä hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa https://stm.fi/lausuntopyynnot.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/4198/2021
Valmistelijat

Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295163242, etunimi.sukunimi@gov.fi
 

Jakelu:
Auta Lasta ry    
Auta Lasta ry    
Barnavårdsföreningen i Finland rf    
Elatusvelvollisten liitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Isät lasten asialla ry    
Isät lasten asialla ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry    
Keskustoimisto Romano Missio ry    
Kuntaliitto - Kommunförbundet    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lastenvalvojat ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Miehet ry    
Miehet ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet -verkosto    
Mothers in Business MiB ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Osallisuuden aika ry    
Parisuhdekeskus Kataja ry    
Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen    
Perhehoitoliitto ry    
Pesäpuu ry    
Pienperheyhdistys ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sateenkaariperheet ry    
Sivistystyönantajat / Finnish Education Employers (FEE)    
Sivistystyönantajat / Finnish Education Employers (FEE)    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOS-Lapsikylän keskustoimisto    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Uusperheiden Liitto ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry    
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry    
Väestöliitto    
Väestöliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö