Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28734/2021

Vastausaika on päättynyt: 27.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla.

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi lelujen, kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden tuotesektoreilla. Esityksessä ehdotetaan muutettavan lelujen turvallisuudesta annettua lakia (1154/2011), kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011), mittauslaitelakia (707/2011), eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia (1137/2016, jäljempänä markkinavalvontalaki) sekä kaasulaitelakia (502/2018). Muutokset ovat tarpeen kasallisen täydentävän sääntelyn antamiseksi markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, soveltamisen tueksi.

Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisala on laaja ja täytäntöönpanoa on tehty vaiheittain eri hallinnonaloilla. Markkinavalvontalain sääntely on mukautettu vastaamaan markkinavalvonta-asetusta aiemmin esityksellä HE 139/2021 vp. Lakimuutos (248/2022) tuli voimaan 11.4.2022. Myös tässä esityksessä olevien neljän tuotesektorin osalta hyödynnetään markkinavalvontalain sääntelyä. Markkinavalvontaa koskevien säännösten yhdenmukaisuudesta voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyötyä kaikille toimijoille. Markkina- ja ulkorajavalvontaviranomaisina kaikkien neljän tuotesektorin osalta toimivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Tulli.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan keväällä 2023.
Tausta
EU:n markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös, jonka soveltamisalaan kuuluu 70 eri EU:n tuotesäädöstä. Asetuksessa säädetään muun muassa markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista ja yhteistyömenettelyistä, tietyistä talouden toimijoiden tehtävistä, ulkorajavalvonnasta siltä osin kuin kyse on unionin markkinoille tulevien tuotteiden markkinavalvonnasta sekä seuraamuksista. Asetus tuli voimaan 15.7.2019 ja sen soveltaminen alkoi pääosin 16.7.2021. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa mutta sen täytäntöönpano edellyttää myös kansallista täydentävää sääntelyä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on saattaa leluja, kuluttajien käyttöön tarkoitettuja koneita, mittauslaitteita ja kaasulaitteita koskeva sääntely markkinavalvonta-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Esityksessä ehdotetaan täydennettävän markkinavalvonnan toimivaltuuksia koskevaa sääntelyä tarpeellisin osin, kumottavan markkinavalvontaa koskevaa päällekkäistä sääntelyä sekä täydennettävän seuraamussääntelyä markkinavalvonta-asetuksen johdosta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 27.5.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 27.5.2022 mennessä. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/28734/2021.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Emilia Tiuttu, puh. 029 504 7127.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Ruokavirasto    
SAK ry    
SESKO ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Leluyhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
VTT    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

markkinavalvonta