Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10728/2022

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Tausta
Julkisen talouden suunnitelmasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (120/2014; jäljempänä asetus) tehtäisiin neljä muutosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta johtuen hyvinvointialueet lisättäisiin julkisen talouden suunnitelmaan siten että suunnitelmaan tulisi hyvinvointialueita koskeva osa (3 §:n 1 momentti). Toiseksi julkisen talouden osa-aluekohtaisten rahoitusasematavoitteiden asettamista poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevaa sääntelyä (3 §:n 2 momentti) muutettaisiin siten, että mahdollisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitseminen arvioitaisiin jatkossa finanssipoliittisen sopimuksen mukaisesti. Samalla asetuksesta poistettaisiin vaatimus siitä, että poikkeuksellisten olosuhteiden lakattua julkisen talouden suunnitelma on laadittava siten, että finanssipoliittisen lain 5 §:ssä säädetty tavoite julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman parantamisesta vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä voidaan saavuttaa. Lisäksi asetuksesta sekä kumottaisiin niin sanottua kuntatalouden menorajoitetta koskeva säännös (3 §:n 3 momentti).
Liitteet:

JTS asetuksen muuttaminen 31.03.2022.pdf - Muistio ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 14.4.2022.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/10728/2022. VAHVA-ministeriöt vievät vastauksensa VAHVAan asialle VN/10728/2022.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Huomioittehan, että annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat budjettineuvos Niko Ijäs (p. +358 295 530 170) ja hallitussihteeri Saara Rahko (p. +358 295 530 046) (sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö