Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 / lausuntokierros

Kvalitetsrekommendation om service för äldre 2020–2023 / remissbehandling

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13947/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Utarbetandet av en ny kvalitetsrekommendation om service för äldre hör till reformen av tjänsterna för äldre. Rekommendationen baserar sig på bakgrundsinformation och statistik som samlats från sakkunniga och forskningsdata. I den ingår också exempel på god praxis inom de olika temaområdena och dessa syftar till att stödja genomförandet av rekommendationerna. I den föreslagna kvalitetsrekommendationen för 2020–2023 betonas främjande av välfärd och hälsa, ibruktagandet av ny teknik, främjande av frivilligverksamhet, betydelsen av boende och motionsmiljöer samt faktorer som måste beaktas vid ordnandet och produktionen av service för äldre personer. I bilagan finns en sammanställning av indikatorer för uppföljningen av genomförandet av kvalitetsrekommendationen.

Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan att senast den 26 juni 2020 framföra sina synpunkter på utkastet till en kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen för äldre 2020–2023.
Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat kvalitetsrekommendationer om service för äldre åren 2001, 2008, 2013 och 2017. Rekommendation som ges i år ersätter de tidigare. Den nya rekommendationen har beretts av sektionen för kvalitetsrekommendationer vid arbetsgruppen för en reform av äldreomsorgen och arbetsgruppen har godkänt den för sin del.
Målsättningar
Syftet med kvalitetsrekommendationen är att säkerställa ett så hälsosamt och livskraftigt åldrande som möjligt för hela den äldre befolkningen samt högklassiga och effektiva tjänster för de äldre personer som behöver dem. Rekommendationen är främst avsedd för beslutsfattarna och ledningen i kommuner och samarbetsområden inom social- och hälsovården till stöd för utveckling och utvärdering av tjänsterna för äldre. Den kan även utnyttjas av bland annat producenter av social- och hälsotjänster, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och aktörer inom tredje sektorn.

Temaområdena i kvalitetsrekommendationen har valts så att man genom de åtgärder som anges i rekommendationen så väl som möjligt kan bereda sig på det åldrande samhället och dess medlemmars behov. Temaområdena stämmer också överens med det långsiktiga förvaltningsövergripande åldersprogrammet som bereds som bäst.
Bilagor:
Tidtabell
Remissyttranden kan lämnas under tiden 4.–26.6.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert yttrande i första hand via webbplatsen utlatande.fi. Nämn diarienummer VN/13947/2020 i yttrandet. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna yttrande.

Vänligen observera att alla remissyttranden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, förnamn.efternamn@stm.fi, tfn 02951 63549
Sändlista:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi Care Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Gerontologian tutkimuskeskus GEREC    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keuruun kaupunki    
Kolarin kunta    
Kotkan kaupunki    
Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehiläinen    
Mielenterveyden Keskusliitto    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SALVA ry    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Senioriliike    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ikääntyneet

henkilöstö

ikääntyminen

laatu

palvelut

palvelurakenne

asumispalvelut

vanhusten palvelut

vanhustenhuolto

åldrande

äldre

personal

kvalitet

service

servicestruktur

boendeservice

tjänster för äldre

äldreomsorg