Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/463/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta hallituksen esityksestä eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän 4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28), joka oli lausuntokierroksella ajalla 4.12.2020–12.2.2021.

Lausuntoja pyydetään erityisesti alla olevista ehdotuksista, joiden osalta muutoksia on keskeisesti tehty:
 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän rajaus
 • Lapsen sosiaalihuollon asian vireille tulo ja lapsen palvelutarpeen arviointi
 • Tehostettu avohuollon tukitoimi
 • Vaativan sijaishuollon järjestäminen
 • Erityiset rajoitukset ja rajoitustoimenpiteet
 • Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen etsintä, kiinniotto ja palauttaminen
 • Vaativan sijaishuollon ja erityisen huolenpidon henkilöstön vähimmäismitoitus
 • Erityisen huolenpidon järjestäminen 
Lisäksi pyydetään lausuntoja uusista ehdotuksista:
 • Lastensuojeluviranomaisen kansainvälinen toimivalta sekä siihen kytkeytyvä sääntely
 • Sijaishuollon asumisharjoittelu
 • Päätös päihdehoidon vieroitushoidon ja -kuntoutuksen sekä sijaishuollon integroidusta palvelusta
 • Kiinnipitäminen lapsen laitoksesta poistumisen estämiseksi
 • Poliisin virka-apu lastensuojelulaitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttamiseksi
Luonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:
 • laki lastensuojelulain muuttamisesta
 • laki valtion lastensuojelulaitoksesta
 • laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
 • laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
 • sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion lastensuojelulaitoksista
Lait tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta.

Esityksessä on huomioitu eduskunnan ponsi (EV 317/2018 vp – HE 237/2018 vp).
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan viimeistään 20.5.2021. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kyselyyn. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan vastauksensa VAHVA-asialle VN/463/2021.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat
Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, puh. 02951 63185, etunimi.sukunimi@stm.fi
Neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, puh. 02951 63482, etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
ADHD-liitto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
A-klinikkasäätiö    
Ammatillisten perhekotien liitto APKL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Arjessa Oy    
Attendo    
Autismiliitto    
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Familar Oy    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, hyvinvointioikeuden instituutti    
Jyväskylän kaupunki    
Kalliola-konserni    
Kansaneläkelaitos    
Kaskisten kaupunki    
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry    
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Laukaan kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Nuorten Ystävät    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Osallisuuden aika ry    
Oulun kaupunki    
Paraisten kaupunki    
Pelastakaa Lapset ry    
Perhehoitoliitto ry    
Perhekuntoutuskeskus Lauste    
Perusturvaliikelaitos Saarikka    
Pesäpuu ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Salon kaupunki    
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö    
Seinäjoen kaupunki    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
SOS Lapsikylät    
Sosiaalityöntekijöiden seura    
Sosnet    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Punainen Risti    
Svenska Finlands Folktinget    
Talentia ry    
Tampereen kaupunki    
Tays / EVA-yksikkö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Ulkoministeriö    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys ry    
Äänekosken kaupunki