Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Teletoiminnan tietoturvasta annetun määräyksen (67 A/2015 M) ajantasaistaminen: Kysely kokemuksista ja kehitysideoista

Teletoiminnan tietoturvasta annetun määräyksen (67 A/2015 M) ajantasaistaminen: Kysely kokemuksista ja kehitysideoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: Traficom/16241/09.09/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kartoittaa tällä kyselyllä näkemyksiä teletoiminnan tietoturvaa koskevan nykyisen määräyksen (Viestintävirasto 67 A/2015 M) velvoitteiden toimivuudesta sekä mahdollisista muutostarpeista käynnistettyä määräyshanketta varten.
Tausta
Traficom on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa ajantasaistetaan 4.3.2015 voimaan tullut Viestintäviraston määräys teletoiminnan tietoturvasta (Viestintävirasto 67 A/2015 M).
 
Määräystä tarkastellaan kaikkien viestintäverkkojen ja -palvelujen osalta, mutta erityisesti tarkoituksena on huomioida 5G-teknologian uudet arkkitehtuuriratkaisut, matkaviestinverkkojen uudet käyttötapaukset ja niihin liittyvät tietoturvavaatimukset. Matkaviestinverkkojen ja -palvelujen osalta mahdollisia määräyksen tarkentamistarpeita aiheuttavia viimeaikaisia kehityskulkuja ovat muun muassa verkon monimuotoistuminen, uusien rajapintojen avaaminen, virtualisointi, pilvipalvelujen käyttö sekä laitetilojen monimuotoistuminen. Lisäksi hankkeessa huomioidaan sidosryhmiltä saatu palaute sekä valvonta- ja tarkastustoiminnassa saadut muut kokemukset määräyksen päivitystarpeista.
Määräys koskee yleistä teletoimintaa ja sen tarkoituksena on:

1) edistää yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen tietoturvaa,
2) turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä
3) varmistaa, että tietoturvan toteuttaminen teleyrityksissä on kattavaa, suunnitelmallista ja tehokasta.
Tavoitteet
Kyselyn tavoitteena on kerätä kokemuksia ja kehitysideoita nykyisen määräysversion osalta sekä pyytää näkemyksiä eräistä uusista asiakohdista, joiden tarpeellisuutta ja sisältöä tullaan erityisesti arvioimaan määräyksen päivittämisen yhteydessä.
Linkit

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_2015.pdf - Määräys teletoiminnan tietoturvasta (Viestintävirasto 67 A/2015 M)

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_MPS_2015.pdf - Määräyksen 67 perustelut ja soveltaminen

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus_205_2014_S_%28kansainv%C3%A4lisesti_toteutetun_palvelun_tietoturvasta_tiedottaminen%29.pdf - Kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvasta tiedottaminen

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus3122020.pdf - Tiettyihin tietoliikenneportteihin suuntautuvan liikenteen tietoturvaperusteinen suodattaminen teleyritysten verkoissa (Liikenne- ja viestintäviraston suositus 312/2020 S)

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_2015_SV.pdf - Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M)

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_MPS_2015_SV.pdf - Motivering till och tillämpning av föreskrift 67

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus_205_2014_S_SV.pdf - Information om informationssäkerheten i tjänster som genomförts i utlandet

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus3122020_SV.pdf - Informationssäkerhetsbaserad filtrering av trafik till vissa kommunikationsportar i teleföretagens nät (Transport- och kommunikationsverkets rekommendation 312/2020 S)

https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/beslut-om-foreskriftsprojekt-foreskrift-om-televerksamhetens-informationssakerhet - Beslut om föreskriftsprojekt

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/maarayshankepaatos-maarays-teletoiminnan-tietoturvasta - Määräyshankepäätös

Liitteet:
Aikataulu
Vastaukset pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi-verkkosivuston kautta viimeistään 31.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kysely noudattaa pääosin voimassaolevan määräyksen rakennetta. Vastauksissa voi tuoda esiin määräykseen liittyviä kehitys- tai muutostarpeita sekä yleisesti että yksittäisten velvoitteiden osalta. Kyselyyn sisältyy useita tarkempia kysymyksiä tiettyjen määräyksen kohtien kehittämistarpeista. Useiden määräyskohtien osalta tiedustellaan näkemyksiä eräistä mahdollisista kehittämistarpeista, mutta myös muiden kohtien osalta toivotaan vastaajien kokemuksia ja uusia kehitysideoita. Toivomme vastauksia sekä yleisesti erilaisia viestintäverkkoja- tai palveluita koskien sekä tarkemmin tiettyjen palveluiden tai verkkoteknologioiden erityispiirteiden osalta (kuten internetyhteyspalvelu tai 5G-matkaviestinverkko).

Liikenne- ja viestintävirasto varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asiasta joko suomen tai ruotsin kielellä. Halutessanne lausunnon voi antaa myös englannin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse viraston kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli vastauksenne sisältää tietoja, jotka yrityksenne katsoo liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviksi, pyydetään nämä tiedot toimittamaan erillisellä asiakirjalla ja lähettämään turvasähköpostilla Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi käyttäen viitteenä diaarinumeroa Traficom/16241/09.09/2022. Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat:

erityisasiantuntija Esa Fredriksson, p. 029 539 0330
lakimies Marko Priiki, p. 029 539 0596

Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi
Jakelu:
Cisco    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Ericsson    
Erillisverkot    
Finnet-liitto ry    
Huawei    
Nokia    
Teleste    
Telia Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Ålands Telekommunikation    
Asiasanat

tietoturva

5G

Määräykset ja ohjeet

Föreskrifter och anvisningar

teleyritys

informationssäkerhet

teleföretag