Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen yhdistetty 24.-26. määräaikaisraportti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Suomen yhdistetty 24.-26. määräaikaisraportti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ341-11

Vastausaika on päättynyt: 2.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).  Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.
 
Yleissopimuksella perustettu rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) seuraa sopimusvelvoitteiden toteutumista sopimusvaltioissa. Sopimusvaltioilla on velvollisuus antaa komitealle määräajoin tai komitean pyytäessä raportti yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Komitealle raportoidaan edelleen ns. perinteisen raportointimenettelyn mukaisesti kattaen yleissopimuksen artiklat 1-7.

Raporttiluonnos on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden komitean antamat raportointiohjeet. ​
 
Tausta
Suomen edellinen 23. määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annettiin YK:n pääsihteerille joulukuussa 2015 ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa Genevessä (24.4.–12.5.2017). Komitean vuonna 2017 hyväksymät päätelmät ja suositukset ovat liitteenä.
Tavoitteet
Yhdistetyssä 24.-26. raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia, hallinnollisia ja muita toimia, joihin on ryhdytty tai ryhdytään yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja erityisesti komitean edellisellä valvontakierroksella antamien päätelmien ja suositusten johdosta. Raportissa on tarkoitus esittää myös keskeistä tilastotietoa.
 
Raportointi kattaa ajanjakson keväästä 2017 raportin laatimisen ajankohtaan kevääseen 2021.
 
Nyt laadittavassa yhdistetyssä 24.-26. määräaikaisraportissa ei toisteta Suomen perusraportissa (HRI/CORE/FIN/2020) annettuja tietoja.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa.
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.7.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja
paivi.rotola-pukkila@formin.fiMyös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että raportin enimmäissanamäärä on 21 200 sanaa (noin 40 sivua englanniksi). Lisäksi määräaikaisraportissa voi olla liitteitä. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetäänkin toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lausunnossa viitataan. Liitteeksi lausuntoon voi laittaa suoraan Word-asiakirjaan tehdyt ehdotetut lisäykset ja muutokset raporttiluonnokseen.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.7.2021.
 
Suomen yhdistetty 24. –26. raportti tulee antaa komitealle 13.8.2021.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Yksikönpäällikkö Krista Oinonen
Puh. +358 295 351 172
S-posti: krista.oinonen@formin.fi

Lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila
Puh. +358 295 351 922
S-posti: paivi.rotola-pukkila@formin.fi
Jakelu:
Abilis-säätiö    
Allianssi    
Alva Saamelaisten ihmisoikeusyhdistys ry    
Amnesty International - Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén -instituutti ECI    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fingo ry    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum    
Helsingin juutalainen seurakunta    
HEUNI - Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinsaamelaiset ry    
Intersukupuolisten ihmisoikeudet - ISIO ry    
Jehovan todistajat    
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kehitysvammaliitto    
Kirkon ulkomaanapu    
Kolttien kyläkokous    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Maria Akatemia    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry.    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Muistiliitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Samisoster    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sateenkaariperheet    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministerö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Svenska Finland's Folkting    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
Uskot-foorumi    
Utsjoen kunta    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

syrjintä

fn

rasism