Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen yhdistetty 24.-26. määräaikaisraportti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Finlands kombinerade 24-26:e periodiska rapport om genomförandet av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ341-11

Vastausaika on päättynyt: 2.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (FördrS 37/1970) trädde i kraft i Finland den 13 augusti 1970. Syftet med konventionen är att förhindra diskriminering på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. Staterna ska med alla till buds stående medel sträva efter att förhindra rasism i allmänhet och att kriminalisera rasdiskriminering och hets mot folkgrupp i synnerhet.
 
Det är den genom konventionen inrättade kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD-kommittén) som ska övervaka genomförandet av konventionen. Konventionsparterna är skyldiga att lämna periodiskt och på kommitténs begäran en rapport om de åtgärder som den har vidtagit för att genomföra konventionens bestämmelser samt de framsteg som den har uppnått i det hänseendet. Till kommittén rapporteras fortfarande enligt det s.k. traditionella rapporteringsförfarandet.
 
Utkast till rapporten har utarbetats i utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden enligt instruktioner av CERD-kommittén.  ​
 
Bakgrund
I december 2015 lämnade Finland sin förre, 23:e periodiska rapport om verkställandet av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering till FN:s generalsekreterare och kommittén behandlade den vid sitt 92:a sammanträde (24 april-12 maj 2017). De slutsatser och rekommendationer som antogs av kommittén 2017 bifogas.
Målsättningar
Den kombinerade 24-26:e rapporten ska innehålla de lagstiftnings-, rättsliga, administrativa och andra åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att genomföra konventionen, särskilt mot bakgrund av de slutsatser och rekommendationer som kommittén antog under den föregående övervakningsrundan. Rapporten är också avsedd att tillhandahålla viktig statistisk information.
 
Rapporteringen omfattar perioden från våren 2017 till tidpunkten för utarbetandet av rapporten våren 2021.
 
I den kombinerade 24-26:e periodiska rapporten som nu utarbetas upprepas inte de grundläggande uppgifter som redan finns i Finlands grundrapport (HRI/CORE/FIN/2020).
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna enligt sändlistan yttra sig om utkastet.
 
Vänligen lämna utlåtandet senast den 2 juli 2021 via tjänsten Utlåtande.fi eller sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och paivi.rotola-pukkila@formin.fi. Även organisationer som inte finns med på sändlistan och övriga instanser kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Uttalanden begärs genom att svara på ett yttrande som publiceras på utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.  Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.
 
Vi ber remissinstanserna särskilt fästa vikt vid att en periodisk rapport får enligt anvisningarna omfatta högst 21 200 ord (cirka 40 sidor på engelska). Man får emellertid bifoga bilagor till rapporten. Bifoga vänligen vid behov texten på engelska till eventuella författningar ni hänvisar till i er yttrande. Bifoga vänligen också tillägg och ändringar som har gjorts direkt i utkastet i Word-dokumentet.

Uttalanden begärs genom att svara på ett yttrande som publiceras på lausuntopalvelu.fi. För att utfärda ett uttalande måste svaranden registrera sig och logga in på statement-service.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Yttranden begärs senast den 2 juli 2021.
 
Finlands kombinerade 24-26:e rapport ska överlämnas till kommittén den 13.8.2021.
 
Beredare
Närmare upplysningar ger:
 
Enhetschef Krista Oinonen
Tfn. +358 295 351 172
E-post: krista.oinonen@formin.fi

Lagstiftningsråd Päivi Rotola-Pukkila
Tfn. +358 295 351 922
E-post: paivi.rotola-pukkila@formin.fi
Sändlista:
Abilis-säätiö    
Allianssi    
Alva Saamelaisten ihmisoikeusyhdistys ry    
Amnesty International - Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén -instituutti ECI    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fingo ry    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum    
Helsingin juutalainen seurakunta    
HEUNI - Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinsaamelaiset ry    
Intersukupuolisten ihmisoikeudet - ISIO ry    
Jehovan todistajat    
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kehitysvammaliitto    
Kirkon ulkomaanapu    
Kolttien kyläkokous    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Maria Akatemia    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry.    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Muistiliitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Samisoster    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sateenkaariperheet    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministerö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Svenska Finland's Folkting    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
Uskot-foorumi    
Utsjoen kunta    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

syrjintä

fn

rasism