Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21949/2020-STM-1

Vastausaika on päättynyt: 6.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
De avgifter som Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (nedan Tillståndsmyndigheten) tar ut för sina prestationer bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Enligt 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten ska bestämmelser om de närmare grunderna för avgifterna utfärdas genom förordning av det behöriga ministeriet. I den föreslagna förordningen fastställs Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer.
Bakgrund
Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019, nedan lagen om sekundär användning) trädde i kraft den 1 maj 2019.
 
Den 20 december 2019 utfärdade social- och hälsovårdsministeriet den första förordningen (1500/2019) om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
 
Den aktuella förordningen är den andra i ordningen och fastställer Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer för tiden 1.1.2021–31.12.2021.
Målsättningar
Syftet med lagen om sekundär användning är att möjliggöra en effektiv och informationssäker behandling av personuppgifter som har registrerats i social- och hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom social- och hälsovården samt en samkörning av dessa personuppgifter med personuppgifterna hos Folkpensionsanstalten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen och Pensionsskyddscentralen. Lagens syfte är dessutom att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter. Vidare är syftet med lagen att göra behandlingen av tillstånd för användning av uppgifter avsevärt smidigare och snabbare och att lätta på den administrativa börda som orsakats av parallella tillståndsförfaranden.
 
Tillståndsmyndigheten eller någon annan myndighet som beviljat tillstånd får med stöd av 49 § i lagen om sekundär användning ta ut en avgift för ett dataanvändningstillstånd och för ett beslut som gäller en begäran om information. Om grunderna för fastställande av avgifter föreskrivs i lagen om grunder för avgifter till staten. Enligt 50 § i lagen om sekundär användning får Tillståndsmyndigheten ta ut ersättning för urval, tillhandahållande, samkörning, förbehandling, pseudonymisering och anonymisering av uppgifter enligt ett dataanvändningstillstånd eller ett beslut som gäller en begäran om information som avses i lagen om sekundär användning samt för användning av en informationssäker driftmiljö. Enligt 50 § finns bestämmelser om grunderna för bestämmande av ersättningar till Tillståndsmyndigheten i lagen om grunderna för avgifter till staten.
 
I lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs det om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer ska vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som tas ut för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna. I 6 § föreskrivs det om avgifter för offentligrättsliga prestationer. Med offentligrättslig prestation avses enligt lagens 3 § en sådan prestation av en statlig myndighet vars efterfrågan grundar sig på lag eller förordning och som myndigheten har faktisk ensamrätt att utföra.
 
I lagens 7 § föreskrivs det om priset på övriga prestationer. Enligt paragrafens 1 mom. bestäms priserna på andra myndighetsprestationer än de som nämns i 6 § enligt företagsekonomiska grunder.
 
I den föreslagna förordningen fastställs Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer för 2021.
Länkar:
Bilagor:

VN_21949_2020-STM-1 Toisio maksuasetus, luonnos_07102020.pdf - Asetusluonnos Utkast till förordning (på finska)

VN_21949_2020-STM-2 Toisio_maksuasetus, luonnos_07102020_sv.pdf - Utkast till förordning (på svenska)

VN_21949_2020-STM-1 Toisio maksuasetus_luonnos_08102020_PM.pdf - Perustelumuistioluonnos Utkast till motiveringspromemoria

Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast den 6 november 2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via tjänsten utlåtande.fi. Det går också att sända svar per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Nämn diarienumret VN/21949/2020-STM-1 och identifieringskoden för lagberedningsprojektet STM138:00/2020 i meddelandet. Alla remissyttranden är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret. Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
 
Beredare
Joni Komulainen
Regeringsråd
tfn +358 295 163 453
joni.komulainen(ät)stm.fi
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
Business Finland    
CSC Oy    
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies    
Eksote    
Eksote    
Eksote    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Eläketurvakeskus    
Essote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
FCG    
FCG    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
Findata    
FinnGen-hanke    
Helsingin biopankki    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
HUS    
HUS    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sote    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Kela    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kirjaamo, Etelä-AVI    
KPMG    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kymsote    
Lapin AVI    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
Lääketeollisuus ry    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Mehiläinen    
Mehiläinen    
NHG    
Nixu    
Nixu    
Oikeuskanslerin virasto    
OKM    
OM    
Oulun yliopisto    
Pellervon tutkimuslaitos    
Pihlajalinna    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Pohjois-Suomen AVI    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen shp    
Satakunnan shp    
Sitra    
Siun sote    
Sosnet    
Sosteri    
Sosteri    
Suomen Akatemia    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen biopankki    
Teknologiateollisuus ry    
TEM    
Terveystalo    
THL    
THL biopankki    
Tietosuojavaltuuten tsto    
Tilastokeskus    
Traficom    
TTL    
Turun yliopisto    
Vaasan shp    
Vaasan yliopisto    
Valvira    
Varsinais-Suomen shp    
VATT    
Veripalvelun biopankki    
VM    
Väestörekisterikeskus    
Åbo akademi    
Ämnesord

Findata maksut