Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21949/2020-STM-1

Vastausaika on päättynyt: 6.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen (jäljempänä Tietolupaviranomainen) suoritteista perittävät maksut määräytyvät valtion maksuperustelain (150/1992, jäljempänä maksuperustelaki) mukaan.

Maksuperustelain 8 §:n mukaan maksujen tarkemmista perusteista tulee säätää asianomaisen ministeriön antamalla asetuksella.

Ehdotettavassa asetuksessa määritellään Tietolupaviranomaisen maksulliset suoritteet. 
Tausta
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, jäljempänä toisiolaki) tuli voimaan 1.5.2019.

Sosiaali-ja terveysministeriö antoi 20.12.2019 ensimmäisen asetuksen (1500/2019) sosiaalija terveysalan tietolupaviranomaisen (Tietolupaviranomainen) suoritteiden maksullisuudesta ajalle 1.1.2020-31.12.2020.

Nyt on kyseessä sarjassaan toinen maksuasetus, jossa määritellään Tietolupaviranomaisen maksulliset suoritteet ajalle 1.1.2021-31.12.2021.
Tavoitteet
Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sekä niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen, Digi- ja väestötietoviraston, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin. Toisiolain tavoitteena on lisäksi turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä. Lain tavoitteena on myös sujuvoittaa ja nopeuttaa olennaisesti tietojen käyttölupiin liittyvää käsittelyä ja keventää siihen liittyvää, rinnakkaisista lupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Tietolupaviranomainen tai muu luvan myöntänyt viranomainen saa toisiolain 49 §:n perusteella periä maksun tietoluvasta ja tietopyyntöä koskevasta päätöksestä. Maksun määräytymisen perusteista säädetään maksuperustelaissa. Toisiolain 50 §:n mukaan Tietolupaviranomainen saa periä korvauksen toisiolaissa tarkoitetun tietoluvan ja Lausuntopalvelu.fi 2/4 tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista sekä tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä. Lain 50 §:n mukaan Tietolupaviranomaisen korvausten määräytymisen perusteista säädetään maksuperustelaissa

Maksuperustelaissa säädetään valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista. Lain 6 §:ssä säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Julkisoikeudellisella suoritteella tarkoitetaan lain 3 §:n mukaan valtion viranomaisen suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus.

Lain 7 §:ssä säädetään muiden suoritteiden hinnoista. Pykälän 1 momentin mukaan viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein.

Ehdotettavassa asetuksessa määritellään Tietolupaviranomaisen maksulliset suoritteet vuodelle 2021. 
Linkit
Liitteet:

VN_21949_2020-STM-1 Toisio maksuasetus, luonnos_07102020.pdf - Asetusluonnos Utkast till förordning (på finska)

VN_21949_2020-STM-2 Toisio_maksuasetus, luonnos_07102020_sv.pdf - Utkast till förordning (på svenska)

VN_21949_2020-STM-1 Toisio maksuasetus_luonnos_08102020_PM.pdf - Perustelumuistioluonnos Utkast till motiveringspromemoria

Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään 6.11.2020 mennessä 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero VN/21949/2020-STM-1 ja säädösvalmisteluhankkeen tunniste STM138:00/2020. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot 
Valmistelijat
Joni Komulainen
Hallitusneuvos
puh. +358 295 163 453
joni.komulainen(ät)stm.fi 
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
Business Finland    
CSC Oy    
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies    
Eksote    
Eksote    
Eksote    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Eläketurvakeskus    
Essote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
FCG    
FCG    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
Findata    
FinnGen-hanke    
Helsingin biopankki    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
HUS    
HUS    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sote    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Kela    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kirjaamo, Etelä-AVI    
KPMG    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kymsote    
Lapin AVI    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
Lääketeollisuus ry    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Mehiläinen    
Mehiläinen    
NHG    
Nixu    
Nixu    
Oikeuskanslerin virasto    
OKM    
OM    
Oulun yliopisto    
Pellervon tutkimuslaitos    
Pihlajalinna    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Pohjois-Suomen AVI    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen shp    
Satakunnan shp    
Sitra    
Siun sote    
Sosnet    
Sosteri    
Sosteri    
Suomen Akatemia    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen biopankki    
Teknologiateollisuus ry    
TEM    
Terveystalo    
THL    
THL biopankki    
Tietosuojavaltuuten tsto    
Tilastokeskus    
Traficom    
TTL    
Turun yliopisto    
Vaasan shp    
Vaasan yliopisto    
Valvira    
Varsinais-Suomen shp    
VATT    
Veripalvelun biopankki    
VM    
Väestörekisterikeskus    
Åbo akademi    
Asiasanat

Findata maksut