Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8871/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla säännöksillä.
 
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lisäksi pyydämme maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon maakuntaan taikka nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin taustamuistiossa, liitteessä 3. Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset sekä mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen.
 
Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 - Hallituksen esitys ja taustamateriaalit valtioneuvoston hankeikkunassa. Regeringspropositionen och bakgrundsmaterial i statsrådets projektplatform.

https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 - Materiaalit soteuudistus.fi -sivustolla. Materialet i soteuudistus.fi -webbplatsen.

Liitteet:

0. Esityksen pääasiallinen sisältö.pdf -

1. Asian tausta ja valmistelu.pdf -

2. Nykytila ja sen arviointi.pdf -

3. Tavoitteet.pdf -

4.1 Keskeiset ehdotukset.pdf -

4.2 Pääasialliset vaikutukset.pdf - HUOM: Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 klo: 12.00 uusi versio asiakirjasta 4.2 Pääasialliset vaikutukset. Uuteen versioon on lisätty teknisen virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.

5. Muut toteuttamisvaihtoehdot.pdf -

Lakiehdotukset.pdf -

7. Säännöskohtaiset perustelut.pdf -

12. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys.pdf -

Liite_Asetusluonnokset.pdf -

Liite 1. Taustamuistio omaisuusjärjestelyjen vaihtoehdot 9.6.2020.pdf -

Liite 2_Digitalisaatio ja tiedonhallinta sote-uudistuksessa.pdf -

Liite 3_Taustamuistio Itä_Savon shp_n jäsenkuntien maakuntajaosta 9.6.2020.pdf -

Liite 4. Kuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_5-6-2020.xlsx -

Liite 5. Sote-maakuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_FI_9-6-2020.xlsx -

0. SV Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf -

1. SV Bakgrund och beredning.pdf -

2. SV Nuläge och bedömning av nuläget.pdf -

3. SV Målsättning.pdf -

4.1 SV De viktigaste förslagen.pdf -

4.2 SV De huvudsakliga konsekvenserna.pdf - OBS: En ny version av dokumentet 4.2. De huvudsakliga konsekvenserna fördes till utlåtande.fi den 23.7.2020 kl: 12.00. Den nya versionen inkluderar de fotnoterna som saknades förut på grund av ett tekniskt problem.

5. SV Alternativa handlingsvägar.pdf -

SV Lagförslag.pdf -

7. SV Specialmotivering.pdf -

12. SV Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning.pdf -

SV Bilaga_Förordningsutkast.pdf -

Bilaga 1. Bakgrundsprovmemoria om ordnandet av egendomsförhållandena_SV 9.6.2020.pdf -

Bilaga 2_Digitalisering och informationshantering inom social och hälsovårdsreformen.pdf -

Bilaga 3_Bakgrundspromemoria_Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.pdf -

Bilaga 4. Kommunernas finansiering. Kuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_SVENSKA_5-6-2020.xlsx -

Bilaga 5. Vårdlandskaps finansiering. Sote-maakuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_SE_9-6-2020.xlsx -

EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVV-VUEʹǨǨŠÕS SIISKÕS_Koltansaame.pdf -

EVTTOHUSA VÁLDOSISDOALLU_Pohjoissaame.pdf -

IÄVTUTTÂS VÁLDUÁŠÁLŠ SISKÁLDÂS_Inarinsaame.pdf -

HE koottu_FI.pdf - HUOM. Koko esitys, 1208 sivua. Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 klo: 12.00 uusi versio lausuntopyynnön liiteasiakirjasta HE koottu. Uuteen versioon on lisätty asiakirjan luvusta 4.2 Pääasialliset vaikutukset teknisen virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.

RP samlad_SV.pdf - OBS. Hela propositionen, 1174 sidor. En ny version av dokumentet RP Samland fördes till utlåtande.fi den 23.7.2020 kl: 12.00. Den nya versionen inkluderar de fotnoterna som saknades förut på grund av ett tekniskt problem i kapitlet 4.2. De huvudsakliga konsekvenserna.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri osioihin.
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.


Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/8871/2019.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi

Lakikohtaiset yhteyshenkilöt

Sote-maakuntalaki

Sote-maakuntalaki, tehtävät, toimielimet ja päätöksenteko:

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi

Sote-maakuntalaki, omaisuusjärjestelyt ja taloussääntely:

Neuvotteleva virkamies Ville Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen VM, p. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi

Hallitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi

Sote-järjestämislaki

Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen STM, p. 0295 163 092, pirjo.kainulainen@stm.fi

Sote-järjestämislaki, ohjaus ja sote-maakuntien yhteistyöalueet:

Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta STM, p. 0295 163 692, taina.mantyranta@stm.fi

Lakimies Suvi Velic STM, p. 0295 163 477, suvi.velic@stm.fi

Laki pelastustoimen järjestämisestä

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka SM, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi (15.6.-28.6.2020 ja 27.7.-25.9.2020)

Pelastusneuvos Janne Koivukoski SM, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (15.6.-26.7.2020)

Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö SM, p. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi (3.8.-25.9.2020)

Hallitusneuvos Ilpo Helismaa SM, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (15.6.-12.7. ja 17.8.-25.9.2020)

Voimaanpanolaki:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi,

Aluejako

Finanssineuvos Teemu Eriksson VM p. 0295 530 177, teemu.eriksson@vm.fi (14.7. alkaen)

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen VM, p. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi

Omaisuusjärjestelyt:

Neuvotteleva virkamies Ville Koponen VM, p. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi;

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen VM, p. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi;

Hallitusneuvos Mervi Kuittinen VM, p. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi

Rahoitus

Kuntien ja maakuntien rahoitus

Finanssineuvos Markku Nissinen VM, p. 0295 530 314, markku.nissinen@vm.fi

Maakuntien rahoituslaki ja kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki VM, p. 0295 530 444, matti.sillanmaki@vm.fi (15.–26.6. ja 27.7. alkaen)

Maakuntien rahoituslaki, laskelmat:

Erityisasiantuntija Jenni Jaakkola VM, p. 0295 530 493, jenni.jaakkola@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen VM, p. 0295 530 465. miikka.vahanen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen STM, p.  0295 163 044 antti.vaisanen@stm.fi

Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö, laskelmat:

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen VM, p. 0295 530 388, ville.salonen@vm.fi

Verolainsäädäntö

Hallitusneuvos Panu Pykönen VM, p. 0295 530 225, panu.pykonen@vm.fi

Neuvotteleva virkamies Timo Annala VM, p. 0295 530 318, timo.annala@vm.fi

Arvonlisäverotus:

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen VM, p. 0295 530 238, marja.niiranen@vm.fi

Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö:

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki VM, p. 0295 530 414, marja.isomaki@vm.fi  (15.6.–10.7. ja 17.8. alkaen)

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, VM, p. 0295 530 027, anu.hernesmaa@vm.fi   (ajalla 13.7.-14.8.2020)

Uusimaa erillislaki:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi,

Lausuntopyynnön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset:
Projektisihteeri Krista Palonen STM, p. 0295 163 710
Asiantuntija Saija Tyyskä STM, p. 0295 163 179 , saija.tyyska@stm.fi
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Business Finland    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla    
Eläinoikeuspuolue r.p.,    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon hiippakunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan te-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Etelä-Savon te-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Feministinen puolue r.p.    
Finanssiala ry    
Finnström    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hiippakunta    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen te-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy    
Kaakkois-Suomen te-toimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kainuun te-toimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kajaanin yliopistokeskus    
Kalajoen kaupunki    
Kallio peruspalvelukuntayhtymä    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaispuolue r.p.,    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen Kokoomus    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus    
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry    
Keski-Suomen te-toimisto    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion hiippakunta    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Lahden yliopistokampus    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin te-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan hiiippakunta    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin hiippakunta    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin yliopistokeskus    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuohousalan keskusliitto ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ortodoksinen kirkko    
Oulaisten kaupunki    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun hiippakunta    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren ky    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perussuomalaiset    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Piraattipuolue r.p.    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan te-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan te-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan te-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitosky    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon te-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin yliopistokeskus    
Pornaisten kunta    
Porvoon hiippakunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Pöytyän kansanterveystyön ky    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun tersveyskeskuksen ky    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunnan te-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen yliopistokeskus    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sininen tulevaisuus r.p.    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen isännöintiliitto    
Suomen kansa ensin r.p.    
Suomen Keskusta    
Suomen kiinteistöliitto    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lentopelastusseura    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen meripelastusseura    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Palomiesliitto SPAL    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK    
Suomen Punainen Risti    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Svenska handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Syyttäjälaitos    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen hiippakunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasapainon puolesta    
Tehy ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hiippakunta    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Uusimaan ELY-keskus    
Uusimaan te-toimisto    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy    
Varsinais-Suomen te-toimisto    
Vasemmistoliitto    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Vihreä liitto    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon Sote ky    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkehögskolan Arcada    
Yrkehögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki