Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8871/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet bereder social- och hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap samt reformen av ordnandet av räddningsväsendet i enlighet med regeringsprogrammet. Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet ber om utlåtande av instanserna i sändlistan om det bifogade utkastet till regeringens proposition. Även andra instanser än de på sändlistan kan ge sitt utlåtande i ärendet.
 
Bakgrund
I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram genomförs en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet och inrättande av landskap i Finland. Målsättningen med reformen enligt regeringsprogrammet är att minska på välbefinnande- och hälsoskillnaderna, trygga jämställda och kvalitativa social- och hälsotjänster för alla finländare, förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänsterna, trygga tillgången på professionell arbetskraft, svara på utmaningarna som de samhälleliga förändringarna medför och dämpa ökningen av kostnaderna.

Målsättningen med reformen av räddningsväsendet är att trygga tillgången till,  omfattningen av och kvaliteten på räddningsväsendets tjänster även i framtiden. Reformens målsättning är att utveckla och stöda räddningsväsendets riksomfattande effektivitet och enhetlighet. Reformen svarar på räddningsväsendets utmaningar genom att stärka branschens riksomfattande resurser, utveckla branschens ledning och styrning samt intensifiera samarbetet mellan branschaktörerna. Målsättningen är också att säkerställa att landskapens räddningsverk har möjlighet att tillhandahålla prehospital sjukhusvård i hela landet. Så säkerställs även i fortsättningen räddningsverksamheten och den prehospitala akuttjänsteproduktionens funktionalitet och kostnadseffektivitet.


Vi ber er utvärdera genomförandet av dessa målsättningar enligt föreslagna bestämmelser i era utlåtanden.

 
Målsättningar
Regeringens propositionsutkast som är föremål för begäran om utlåtande föreslår bestämmelser om inrättandet av en ny förvaltningsnivå och centrala lagar med avseende på verksamheten, såsom landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet samt deras gemensamma lag om införande av lag, lagen om landskapens finansiering samt förslag till lagstiftningen om kommunernas finansiering, skattelagstiftningen, lagstiftningen om landskapens och kommunernas personal samt ändring av vissa lagar om allmän förvaltning. Till de nya inrättade landskapen överförs ansvaret för ordandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.


Utkastet som innefattar vårdlandskapens kalkylerade finansieringsmodell grundar sig huvudsakligen på en behovsbaserad finansiering som beaktar omgivningsfaktorerna.  I utlåtandena ber man bland annat att särskild uppmärksamhet fästs vid hur finansieringslösningens olika definitionsfaktorer svarar på finansieringsbehovet av landskapens lagstadgade uppgifter. Vårdlandskapens kalkylerade finansieringsmodell granskas på nytt på grundval av utlåtanderesponsen.

Därtill ber vi om utlåtande om två alternativ med avseende på landskapsindelningen där Enonkoski, Rantasalmi, Nyslott och Sulkava placeras alternativt i antingen Norra Savolax landskap eller enligt den nuvarande landskapsindelningen i Södra Savolax landskap. Effekten av dessa alternativ presenteras i konsekvensbedömningen av regeringens propositionsutkast, bilaga 3. Utlåtandeenkäten innefattar frågor riktade till regionindelningen samt möjligheten att fritt formulerat motivera svaret. Även regionindelningen löses efter utlåtandeomgången.

 
Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 - Hallituksen esitys ja taustamateriaalit valtioneuvoston hankeikkunassa. Regeringspropositionen och bakgrundsmaterial i statsrådets projektplatform.

https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 - Materiaalit soteuudistus.fi -sivustolla. Materialet i soteuudistus.fi -webbplatsen.

Bilagor:

0. Esityksen pääasiallinen sisältö.pdf -

1. Asian tausta ja valmistelu.pdf -

2. Nykytila ja sen arviointi.pdf -

3. Tavoitteet.pdf -

4.1 Keskeiset ehdotukset.pdf -

4.2 Pääasialliset vaikutukset.pdf - HUOM: Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 klo: 12.00 uusi versio asiakirjasta 4.2 Pääasialliset vaikutukset. Uuteen versioon on lisätty teknisen virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.

5. Muut toteuttamisvaihtoehdot.pdf -

Lakiehdotukset.pdf -

7. Säännöskohtaiset perustelut.pdf -

12. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys.pdf -

Liite_Asetusluonnokset.pdf -

Liite 1. Taustamuistio omaisuusjärjestelyjen vaihtoehdot 9.6.2020.pdf -

Liite 2_Digitalisaatio ja tiedonhallinta sote-uudistuksessa.pdf -

Liite 3_Taustamuistio Itä_Savon shp_n jäsenkuntien maakuntajaosta 9.6.2020.pdf -

Liite 4. Kuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_5-6-2020.xlsx -

Liite 5. Sote-maakuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_FI_9-6-2020.xlsx -

0. SV Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf -

1. SV Bakgrund och beredning.pdf -

2. SV Nuläge och bedömning av nuläget.pdf -

3. SV Målsättning.pdf -

4.1 SV De viktigaste förslagen.pdf -

4.2 SV De huvudsakliga konsekvenserna.pdf - OBS: En ny version av dokumentet 4.2. De huvudsakliga konsekvenserna fördes till utlåtande.fi den 23.7.2020 kl: 12.00. Den nya versionen inkluderar de fotnoterna som saknades förut på grund av ett tekniskt problem.

5. SV Alternativa handlingsvägar.pdf -

SV Lagförslag.pdf -

7. SV Specialmotivering.pdf -

12. SV Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning.pdf -

SV Bilaga_Förordningsutkast.pdf -

Bilaga 1. Bakgrundsprovmemoria om ordnandet av egendomsförhållandena_SV 9.6.2020.pdf -

Bilaga 2_Digitalisering och informationshantering inom social och hälsovårdsreformen.pdf -

Bilaga 3_Bakgrundspromemoria_Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.pdf -

Bilaga 4. Kommunernas finansiering. Kuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_SVENSKA_5-6-2020.xlsx -

Bilaga 5. Vårdlandskaps finansiering. Sote-maakuntien rahoitus_JULKAISUAINEISTO_2020_NETTI_SE_9-6-2020.xlsx -

EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVV-VUEʹǨǨŠÕS SIISKÕS_Koltansaame.pdf -

EVTTOHUSA VÁLDOSISDOALLU_Pohjoissaame.pdf -

IÄVTUTTÂS VÁLDUÁŠÁLŠ SISKÁLDÂS_Inarinsaame.pdf -

HE koottu_FI.pdf - HUOM. Koko esitys, 1208 sivua. Lausuntopalveluun on viety 23.7.2020 klo: 12.00 uusi versio lausuntopyynnön liiteasiakirjasta HE koottu. Uuteen versioon on lisätty asiakirjan luvusta 4.2 Pääasialliset vaikutukset teknisen virheen vuoksi puuttuneet alaviitteet.

RP samlad_SV.pdf - OBS. Hela propositionen, 1174 sidor. En ny version av dokumentet RP Samland fördes till utlåtande.fi den 23.7.2020 kl: 12.00. Den nya versionen inkluderar de fotnoterna som saknades förut på grund av ett tekniskt problem i kapitlet 4.2. De huvudsakliga konsekvenserna.

Tidtabell
Utlåtanden ombeds sändas före den 25.9.2020 kl. 16.00 . Svaren är offentliga. I remissammandraget beaktas endast utlåtanden som inkommit inom utsatt tid.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtande besvaras i den elektroniska utlåtandetjänsten. För utlåtandet ställs riktade frågor som kan motiveras. Dessutom har respondenten möjlighet att ge fritt formulerade kommentarer och presentera detaljerade författningsändringsförslag. Begäran om utlåtandet är omfattande och indelad i olika delar enligt ämneshelhet. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Alternativt kan respondenten ge ett öppet utlåtande.

Ett skriftligt utlåtande kan även skickas elektroniskt till adressen kirjaamo@stm.fi. I följebrevet ombeds ni ange ärendenumret VN/8871/2019.

Per post kan utlåtandet skickas till följande adress:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Beredare
Tilläggsuppgifter om begäran om utlåtande ges av:
Generalsekreterare Päivi Salo, tel. 0295 163 113, paivi.salo@stm.fi
Regeringsråd Auli Valli-Lintu, tel. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi


Lagspecifika kontaktpersoner


Vårdlandskapslag
Vårdlandskapslagen, uppgifter, organ och beslutsfattande:
Konsultativ tjänsteman Erkki Papunen FM, tel. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi
Vårdlandskapslagen, egendomsarrangemang och ekonomibestämmelser:

Konsultativ tjänsteman Ville Koponen FM, tel. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi
Konsultativ tjänsteman Pasi Leppänen FM, tel. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi
Regeringsråd Mervi Kuittinen FM, tel. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi

Lagen om ordnande av social- och hälsovård
Regeringsråd Pirjo Kainulainen SHM, tel. 0295 163 092,  pirjo.kainulainen@stm.fi
Lagen om ordnande av social- och hälsovård, styrning och vård-landskapens samarbetsområden:
Medicinalråd Taina Mäntyranta SHM, tel. 0295 163 692, taina.mantyranta@stm.fi
Jurist Suvi Velic SHM, tel. 0295 163 477, suvi.velic@stm.fi


Lag om ordnande av räddningsväsendet
Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka IM, tel. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi (15.6.-28.6.2020 ja 27.7.-25.9.2020)
Räddningsråd Janne Koivukoski IM, tel. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (15.6-26.7.2020)
Lagstiftningsdirektör Mika Kättö IM, tel. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi (3.8-25.9.2020)
Regeringsråd Ilpo Helismaa IM, tel. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (15.6-12.7 och 17.8-25.9.2020)


Lag om införande av lag:

Regeringsråd Auli Valli-Lintu SHM, tel. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi


Regionindelning
Finansråd Teemu Eriksson FM tel. 0295 530 177, teemu.eriksson@vm.fi (från och med den 14.7)

Konsultativ tjänsteman Erkki Papunen FM, tel. 0295 530 167, erkki.papunen@vm.fi


Egendomsarrangemang: 

Konsultativ tjänsteman Ville Koponen FM, tel. 0295 530 504, ville.koponen@vm.fi;
Konsultativ tjänsteman Pasi Leppänen FM, tel. 0295 530 564, pasi.leppanen@vm.fi;
Regeringsråd Mervi Kuittinen FM, tel. 0295 530 445, mervi.kuittinen@vm.fi


Finansiering
Kommunernas och landskapens finansiering
Finansråd Markku Nissinen FM, tel. 0295 530 314, markku.nissinen@vm.fi
Lagen om landskapens finansiering och lagstiftningen om kommunernas finansiering
Konsultativ tjänsteman Matti Sillanmäki FM, tel. 0295 530 444, matti.sillanmaki@vm.fi (15–26.6 och från och med den 27.7)
Lagen om landskapens finansiering, kalkyler:

Specialsakkunnig Jenni Jaakkola FM, tel. 0295 530 493, jenni.jaakkola@vm.fi
Konsultativ tjänsteman Miikka Vähänen FM, tel. 0295 530 465,  miikka.vahanen@vm.fi
Konsultativ tjänsteman Antti Väisänen SHM, tel.  0295 163 044 antti.vaisanen@stm.fi
Lagstiftning om kommunernas finansiering, kalkyler:
Konsultativ tjänsteman Ville Salonen FM, tel. 0295 530 388, ville.salonen@vm.fi

Skattelagstiftning
Regeringsråd Panu Pykönen FM, tel. 0295 530 225, panu.pykonen@vm.fi
Konsultativ tjänsteman Timo Annala FM, tel. 0295 530 318, timo.annala@vm.fi
Mervärdesbeskattning:
Konsultativ tjänsteman Marja Niiranen FM, tel. 0295 530 238, marja.niiranen@vm.fi
Lagstiftning om landskapens och kommunernas personal:
Lagstiftningsråd Marja Isomäki FM, tel. 0295 530 414, marja.isomaki@vm.fi  (15.6–10.7 och från och med den 17.8)
Konsultativ tjänsteman Anu Hernesmaa, FM, tel. 0295 530 027, anu.hernesmaa@vm.fi   (perioden 13.7-14.8.2020)

Nylands speciallag:
Regeringsråd Auli Valli-Lintu SHM, tel. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi,


Tekniska frågor om svarandet på begäran om utlåtandet:
Projektsekretäre Krista Palonen STM, p. 0295 163 710 krista.palonen@stm.fi
Sakkunnig Saija Tyyskä STM, p. 0295 163 179 , saija.tyyska@stm.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Business Finland    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla    
Eläinoikeuspuolue r.p.,    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon hiippakunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan te-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Etelä-Savon te-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Feministinen puolue r.p.    
Finanssiala ry    
Finnström    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hiippakunta    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen te-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy    
Kaakkois-Suomen te-toimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kainuun te-toimisto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kajaanin yliopistokeskus    
Kalajoen kaupunki    
Kallio peruspalvelukuntayhtymä    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaispuolue r.p.,    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen Kokoomus    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus    
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry    
Keski-Suomen te-toimisto    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion hiippakunta    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Lahden yliopistokampus    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin te-toimisto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan hiiippakunta    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin hiippakunta    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin yliopistokeskus    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuohousalan keskusliitto ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Ortodoksinen kirkko    
Oulaisten kaupunki    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun hiippakunta    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren ky    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perussuomalaiset    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Piraattipuolue r.p.    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan te-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan te-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan te-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitosky    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon te-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin yliopistokeskus    
Pornaisten kunta    
Porvoon hiippakunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Pöytyän kansanterveystyön ky    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun tersveyskeskuksen ky    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunnan te-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen yliopistokeskus    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sininen tulevaisuus r.p.    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen isännöintiliitto    
Suomen kansa ensin r.p.    
Suomen Keskusta    
Suomen kiinteistöliitto    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lentopelastusseura    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen meripelastusseura    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Palomiesliitto SPAL    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK    
Suomen Punainen Risti    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Svenska handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Syyttäjälaitos    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen hiippakunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasapainon puolesta    
Tehy ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hiippakunta    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Uusimaan ELY-keskus    
Uusimaan te-toimisto    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy    
Varsinais-Suomen te-toimisto    
Vasemmistoliitto    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Vihreä liitto    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon Sote ky    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkehögskolan Arcada    
Yrkehögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki