Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition om en reform av den sociala kreditgivningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23753/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning.
Bakgrund

I denna proposition föreslås att lagen om social kreditgivning ändras. Det huvudsakliga syftet med propositionen är att genomföra målet enligt Sanna Marins regeringsprogram om att social kreditgivning kommer att tas i bruk i hela landet.

Syftet med propositionen är att genomföra sådana ändringar i lagen om social kreditgivning genom vilka social kreditgivning blir en lagstadgad uppgifter som ska ordnas av välfärdsområdena. Välfärdsområdet ska ordna social kreditgivning med sådant innehåll och i sådan omfattning som behovet i området förutsätter. Dessutom ska välfärdsområdet fastställa grunderna för beviljandet av sociala krediter med beaktande av vad som föreskrivs i lagen om social kreditgivning. I propositionen eftersträvas mer omfattande regional tillgång till social kreditgivningsservice än tidigare.

I propositionen ingår också nya bestämmelser, enligt vilka frimånader och betalningsbefrielser kan beviljas vid social kreditgivning när de förutsättningar som föreskrivs i lagen är uppfyllda. Det föreskrivs också noggrannare än nu om ekonomisk rådgivning och handledning för dem som ansöker om och får social kredit. Syftet med dessa förslag är att förhindra överskuldsättning. I propositionen föreslås dessutom en bestämmelse om statsunderstöd som beviljas för utgifter för kreditkapitalet vid social kreditgivning.

Målsättningar
Responsen beaktas vid beredningen av regeringspropositionen.
Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM107:00/2021 - Hankeikkuna - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs senast 31.7.2022.


 
Beredare

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen susanna.rahkonen@gov.fi

0295 163 215

Erityisasiantuntija Ritva Liukonen ritva.liukonen@gov.fi

02951 63278

Lakimies Katariina Rainio katariina.rainio@gov.fi

029 5163111

Sändlista:
EAPN-Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
kilpailu- ja kuluttajavirasto    
kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uusimaa    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Häme    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalitoimensosiaalityöntekijät ry    
Soste ry    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry    
Takuusäätiö    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering