Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausuntopyyntö sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23753/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta
Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamisen edellytyksiä selvitetään, ja selvityksen pohjalta sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko maassa. Uudistus on hallitusohjelmassa osana keinoja, joilla estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa. Esityksen valmistelua on edeltänyt selvitys sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä, joka julkaistiin syyskuussa 2022 (STM 2021:24, Sosiaalinen luototus – Selvitys valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksistä, Niskanen Olli-Pekka). Selvityksen pohjalta hallituksen esitystä on valmisteltu virkamiestyönä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena tehdä sosiaalisesta luototuksesta annettuun lakiin muutokset, joilla sosiaalisesta luototuksesta tulisi hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointialueen olisi järjestettävä sosiaalista luototusta sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin alueella esiintyvä tarve edellyttäisi. Lisäksi hyvinvointialueen tulisi määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa säädetäisiin. Esityksessä tavoitellaan sosiaalisen luototuksen palvelun aiempaa laajempaa alueellista saatavuutta. 

Esitykseen sisältyvät myös uutena säännökset, joiden mukaan sosiaaliseen luototukseen voitaisiin myöntää vapaakuukausia ja maksuvapautuksia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Myös sosiaalisen luoton hakijalle ja luotonsaajalle annettavasta taloudellisesta neuvonnasta ja ohjauksesta säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. Näiden ehdotusten tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säännöstä sosiaalisen luototuksen luottopääoman menoihin myönnettävästä valtion avustuksesta.

Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa.
Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM107:00/2021 - Hankeikkuna - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 11.7.2022 mennessä.

 
Valmistelijat

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen susanna.rahkonen@gov.fi

0295 163 215

Erityisasiantuntija Ritva Liukonen ritva.liukonen@gov.fi

02951 63278

Lakimies Katariina Rainio katariina.rainio@gov.fi

029 5163111

Jakelu:
EAPN-Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
kilpailu- ja kuluttajavirasto    
kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uusimaa    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Häme    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalitoimensosiaalityöntekijät ry    
Soste ry    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry    
Takuusäätiö    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering