Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/471/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on osaltaan hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja sekä turvata perusoikeus saada perusopetusta tartuntatautitilanteessa lukuvuonna 2021-2022.
Tausta
Koronaviruspandemiaan liittyen perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin on jo kahteen otteeseen lisätty määräaikainen säännös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Valtioneuvosto antoi 4.6.2020 hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi lait 26.6.2020 ja väliaikaiset säädösmuutokset (521—522) olivat voimassa 1.8.—31.12.2020. Valtioneuvosto antoi 12.11.2020 uuden hallituksen esityksen (HE 218/2020 vp) laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Väliaikaset säädösmuutokset (1191-1192) ovat voimassa 1.1.- 31.7.2021. Lainsäädäntö mahdollistaa siirtymisen opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin väliaikaiset säännökset, jotka varmistaisivat vastaavanlaisen säätelytilan myös lukuvuonna 2021-2022. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021 ja olemaan voimassa 31.7.2022.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on osaltaan hidastaa koronaviruksen (COVID-19) leviämistä vähentämällä oppilaiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja sekä turvata perusoikeus saada perusopetusta tartuntatautitilanteessa lukuvuonna 2021 -2022.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.4.2021 mennessä. Esityksen kiireellisyyden vuoksi säädösvalmistelussa on tarpeen poiketa kuulemista koskevasta ohjeellisesta lausuntoajasta. Hallituksen esityksen luonnos on käännetty ruotsiksi pykälien osalta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fissä.

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti.
 
Valmistelijat
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson
 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin Eurooppalainen koulu    
Helsingin kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mikkelin kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus - ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Sallan kunta    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali - ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupunki    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiskoulujen Liitto ry