Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 päivitys

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 päivitys

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4677/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden perustana on terveydenhuoltolain (1326/ 2010) 29 § , sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (1363/2011) , YK:n vammaissopimus erityisesti artiklat 20 Henkilökohtainen liikkuminen, 25 Terveys ja 26 Kuntoutus kytkeytyvät apuvälinepalveluihin sekä yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010 ja muut apuvälinepalveluita ohjaavat suositukset kuten Apuvälinepalveluiden laatusuositus 2003.
Apuvälinearviointi tulee tehdä yksiöllisen arvioinnin perusteella yhteistyössä asiakkaan kanssa. Apuvälineen luovuttamisen perusteena on sairaudesta, vammasta tai kehitysviiveestä johtuva toimintakyvyn alentuminen. Oikein valittu apuväline edistää asiakkaan kuntoutumista, tukee, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäisee toimintakyvyn heikentymistä. Hyvinvointialueen tulee järjestää apuvälinepalvelut joustavasti ja saumattomasti siten, että apuvälinepalveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelut oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti asuinkunnasta riippumatta.
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutetaan erilaisia välineitä, laitteita, tarvikkeita, tietokoneohjelmia sekä muita ratkaisuja. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan näyttöön ja hyviin kuntoutuskäytäntöihin perustuen yksilöllisen tarvearvion perusteella. Luovutettavat apuvälineet tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia ja turvallisia.  Apuvälineitä luovuttavan yksikön tulee huolehtia apuvälineiden käytön ohjauksesta, seurannasta ja huollosta. Luovuttajan täytyy myös huomioida apuvälinettä koskevat tuotesektori-kohtaiset säädökset, kuten esimerkiksi sähköturvallisuuslaki (135/2016) ja laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) , missä on annettu velvoitteita ammattimaisille käyttäjille.
 
Opas koostuu yleisosasta ja luovutusperusteet- osasta (luku 9). Yleisosaan on koottu yleistä tietoa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun perusteista.  Luovutusperusteet-osassa  käytetään Vammaisten apuvälineet, luokitus ja terminologia -oppaan mukaista apuvälineluokitusta SFS-EN ISO 9999 (2016).  Luokitusta käytetään apuvälineitä ja niiden käyttöä koskevan tiedon hallinnassa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä kansallisia 4-tason luokituksia, jotka luokitukseen on lisätty vastaamaan kansallista käyttötarvetta.
Tausta
Oppaan ensimmäinen versio (2.2) julkaistiin vuonna 2018 ja se laadittiin valtakunnallisena yhteistyönä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän toimeksiannon perusteella. Opasluonnos oli valmisteluvaiheessa laajalla kommenttikierroksella ja kaikki kommentit käsiteltiin työryhmässä ennen julkaisua. Oppaan päivittämisestä on vastannut STM:n asettama työryhmä. Päivitetty opas ilmestyi 2020. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa 2021 työryhmän lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden päivittämisen koordinoimiseksi ja kehittämiseksi. Ryhmän tarkoituksena on päivittää asettamispäätöksessä olevat apuvälineryhmät sekä tarpeen mukaan muita apuvälineryhmiä sekä tehdä ehdotus, kuinka lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita jatkossa päivitetään. Koordinaatioryhmän apuna toimi apuvälineryhmäkohtaisia pienryhmiä.
Tavoitteet

Oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnälliseen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita, selkeyttää ja yhtenäistää käytäntöjä ja apuvälinepalvelujen vastuujakoa sekä tukea apuvälinepalvelujen suunnittelua ja ohjata oikea-aikaisten apuvälinepalvelujen järjestämisessä.

Nyt kommentoitavana ovat vain ne apuvälineluokat, joita on tarkennettu tai lisätty tekstiä. Lisäksi oppaan alkuosaan on päivitetty muuttunut lainsäädäntö sekä huomioitu hyvinvointialueiden aloittaminen 2023.

Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162395 - Nykyinen opas: Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020: Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille

Aikataulu
Kommentointiaikaa on 22.11.–16.12.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Päivitykset koskevat useita erikoisaloja, lausunnon voi antaa erikoisaloittain tai organisaatio antaa vain yhden lausunnon. Lausuttavana on esimerkiksi kuulemisen, näkemisen, liikkumisen, apuvälineiden sekä avustaja- ja opaskoirien ja hybriortoosien luovutusperusteet.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä lausuntopalvelu.fi –sivustolla. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa https://stm.fi/lausuntopyynnot.

Useiden kysymysten jälkeen on varattu avointa tilaa perusteluille tai muille huomioille. Toivomme mahdollisimman tiiviisti kirjoitettuja perusteluita ja huomioita. Otsikkoa, esimerkiksi "12 23 Sähköpyörätuolit" ja heti sen alla olevaa kursivoitua kappaletta ei voi muokata koska se on suora lainaus Vammaisten apuvälineet, luokitus ja terminilogia -oppaasta SFS-EN ISO 9999. 

Jokainen päivitetty oppaan luku tai apuvälineryhmä on omana väliotsikkona lausuntopyyntö kohdassa. Jokaisen päivitetyn luvun tai apuvälineryhmän alla on siihen liittyvät kysymykset ja vastaustila. Ennen lausuttavia päivitettyjä lukuja tai apuvälineryhmiä on taustakysymykset sekä yleiset kysymykset oppaasta. Väliotsikot on otsikoitu oppaan lukujen mukaan, jolloin voi halutesaan verrata nykyisen oppaan tekstiä päivitettyyn tekstiin. Lausuntopyynnön väliotsikoissa on ensin taustakysymykset, sen jälkeen kysymys lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet oppaan päivityksestä jatkossa ja sitten alkavat päivitetyt tekstit ja niihin liittyvät kysymykset. Väliotsikot 1.Johdanto - 7. Oppaassa käytetyt käsitteet, on päivitetyt osat oppaan alkuosasta, väliotsikosta 04 27 09 Lihasstimulaattorit, ei ortooseina käytettävät alkaen on päivitetyt apuvälineryhmien tekstit. Linkistä voi ladata nykyisen oppaan, mutta siinä ei ole päivitetyt tekstit, vaan ne ovat väliotsikoiden alla.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden päivityksen koordinointiryhmä
Anne Kanto-Ronkanen
puh 02951 63153
etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
ahvenanmaa    
avustajakoira ry    
Duodecim    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
etelä-pohjanmaan shp    
etelä-savon shp    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
fimea    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ikäinstituutti    
itä-savo shp    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jyväskylän kaupunki    
kainuun shp    
Kajaanin kaupunki    
kanta-hämeen shp    
Kela    
keski-pohjanmaa shp    
keski-suomen shp    
Kuopion kaupunki    
Kutke ry    
kymenlaakson shp    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
lapin shp    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
länsi-pohjan shp    
Lääkäriliitto    
Mikkelin kaupunki    
Opaskoirakoulu    
Opaskoirayhdistys    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
pirkanmaan shp    
pohjois-karjalan shp    
pohjois-pohjanmaan shp    
pohjois-savon shp    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puheterapeuttiliitto    
päijät-hämeen shp    
Rovaniemen kaupunki    
Sailab    
satakunnan shp    
Seinäjoen kaupunki    
Seta    
SOSTE - Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen apuvälineteknikot ry    
Suomen fysioterapeutit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opaskoirakoulu    
Suomen toimintaterapeuttiliitto    
Tampereen kaupunki    
Tehy    
THL    
TTL    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
vaasan shp    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
vanhusasiavaltuutettu    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
varsinais-suomen shp    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

kuntoutus

lääkinnälliset laitteet

vammaisuus

lääkinnällinen kuntoutus

apuvälineet

toimintakyky