Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt av vissa andra lagar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25829/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber om utlåtande på et utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt samt lagen om Finansinspektionen.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det ändringar till
 
1. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finan­siering av terrorism
2. lagen om centralen för utredning av penningtvätt
3. lagen om Fi­nansinspektionen.
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2022.
Målsättningar
På grund av brister i det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets di­rektiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism föreslås ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
 
Dessutom ska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen också ändras i syfte att samordna den nationella lagstift­ningen med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder, som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.
 
Det föreslås dessutom att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om Finansinspek­tionen ändras också på grund av nationella lagändringsbehov.
 
Syftet med de föreslagna ändringarna är att förtydliga tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt att effektivisera förhindrandet, avslöjandet och utredningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och den att föra sådana ärenden till undersökning. 
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf - The FATF Recommendations

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Finland-2019.pdf - Anti-Money laundering and counter-terrorist financing measures- Finland Mutual Evaluation Report 2019

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM191:00/2020 - Linkki hankesivuille / Länk till projektsidan

Bilagor:
Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in senast fredagen den 8 oktober 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
I utlåtandena ombeds man fästa uppmärksamhet vid propositionens konsekvenser och speciellt vid propositionens konsekvenser för förhindrandet av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessutom ber vi er fästa särskild uppmärksamhet vid avsnittet Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning.  I utlåtandena ombeds man också fästa uppmärksamhet vid den föreslagna definitionen av tvivelaktig transaktion.
 
För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Lagstiftningsråd Maarit Pihkala, fornamn,efternamn@vm.fi, tfn. 02955 30310
Konsultativ tjänsteman Jaana Vehmaskoski, fornamn,efternamn@vm.fi, tfn. 02955 30267
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus, arpajaishallinto    
Rahanpesun selvittelykeskus    
Rahoitusvakausvirasto    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ålands landskapsregering