Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen

Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen

Lausuntopyynnön diaarinumero: KASELY/1569/2017*

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Hänvisning: Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland begär ert utlåtande om dokumenten ”Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapet Kymmenedalen” och ”Förslag till områden med översvämningsrisk i landskapet Södra Karelen”. I förslagen presenteras en precisering enligt 20 § i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) avseende den preliminära bedömningen av översvämningsrisker som gjordes 2011. Efter detta preliminära bedömningsskede inleds planeringen av hur översvämningsrisker kan hanteras inom de utsedda områdena med betydande översvämningsrisk. Jord- och skogsbruksministeriet utser i slutet av 2018 på NTM-centralens framställan de områden med betydande översvämningsrisk för vilka riskhanteringsplaner för översvämningar ska utarbetas.
Därutöver begär vi ert utlåtande om dokumentet ”Deltagande, informering och hörande beträffande beredning av hanteringsplanen för översvämningsrisker och miljörapporten” angående beredning av riskhanteringsplanerna för översvämningar och miljörapporten samt deltagande, informering och hörande under planeringen.

 

Tausta

Riskerna till följd av översvämningar av vattendrag och förhöjt havsvattenstånd bedöms i planeringsprocessen under 2019–2021 och hanteringen av översvämningsrisker planeras systematiskt på enhetliga nationella grunder. Vid sidan av vattenhushållningsmedel fäster man uppmärksamhet i synnerhet vid planeringen av hur områdena används samt vid byggnadsstyrningen och räddningsverksamheten. Vid hanteringen av översvämningsrisker från vattendrag beaktas förhållanden och åtgärder såväl på lokalt plan som i hela vattenområdet. Riskhanteringsplanerna för översvämningar utarbetas och godkänns före slutet av 2021.
 
Huvudansvaret för planeringen av hantering av översvämningsrisker i vattenområden och på havskusten har närings-, trafik- och miljöcentralerna. Vid planeringen av hur översvämningsrisker från vattendrag och havet kan hanteras, ordnas samarbetet mellan myndigheterna per vattenområde i så kallade översvämningsgrupper som godkänner de förslag till riskhanteringsplaner för översvämningar från vattendrag och havet som närings-, trafik- och miljöcentralerna förberett för områdena med betydande översvämningsrisk. Det slutgiltiga beslutet om godkännande av dessa planer fattas av jord- och skogsbruksministeriet. Riskhanteringsplanerna för översvämningar för åren 2016–2021 upprättades och godkändes 2015. Nu är det fråga om följande runda och upprättande av planer för perioden 2022–2027.

Tavoitteet

Syftet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) är att minska översvämningsrisker, att förebygga och lindra förluster till följd av översvämningar samt att främja beredskapen för
översvämningar. Dessutom är syftet med lagen vidare att förbättra beredskapen för ändringar i väder- och vattenförhållanden, i synnerhet för det ökade antalet extrema fenomen, och på så sätt främja anpassningen till klimatförändringen.

Målet är att minska översvämningsrisker med hjälp av de åtgärder som föreslås i planen som upprättas under åren 2019–2021. För medborgare och intresseföreträdare tryggas en möjlighet att delta i planeringen av hantering av översvämningsrisker. Avsikten är att man som resultat av planeringsprocessen av hantering av översvämningsrisker och medverkan av olika parter uppnår ett så brett godkännande som möjligt för hur hanteringen av översvämningsriskerna bäst ska kunna ordnas i området som avses i planen.

 

Aikataulu

Tidtabellen för hörandet är 9.4–9.7.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Utlåtandet kan skrivas antingen direkt i fältet nedan eller genom att ladda upp en bilaga (protokoll eller motsvarande). Du kan också skicka utlåtandet till en annan person i din organisation för godkännande innan det publiceras i tjänsten.

Valmistelijat
Ledande vattenhushållningsexpert Jukka Höytämö
Chef för vattendrag Visa Niittyniemi

E-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Jakelu:
Pekka Vähänäkki