Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till lagen om tillsyn av social- och hälsovården

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11423/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet bereder en lag om tillsyn av social- och hälsovården. Ministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna ett utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Bakgrund
För närvarande pågår genomförandet av en strukturell reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Organiseringsansvaret för tjänster övergår till välfärdsområden den 1 januari 2023. Reformen har som mål att minska skillnaderna i välfärd och hälsa samt trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsotjänster. Dessutom är målet att främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft samt att reagera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig och dämpa kostnadsökningen.

Samtidigt pågår en innehållsmässig reform av tjänsterna, vilket regeringen stöder med betydande statsunderstöd för utvecklingsarbete och styrning som riktas till välfärdsområdena. Den strukturella och den innehållsmässiga reformen av social- och hälsovården stöder varandra.

Förutom lagen om ordnande av social- och hälsovård behövs även en separat lag om tillsyn av social- och hälsovården. Ett mål är att också framöver möjliggöra effektiva och trygga social- och hälsotjänster av hög kvalitet med beaktande av förändringar i verksamhetsmiljön och nya serviceformer. I lagförslaget ska ingå bestämmelser om tjänsteanordnarnas egenkontroll och tillsyn samt bestämmelser som gäller privata och offentliga tjänsteproducenter om deras verksamhetsförutsättningar, registrering, egenkontroll och tillsyn. I lagen föreskrivs om förutsättningar för alla producenter av social- och hälsovård, utifrån vilka tjänsteproducenter och tjänsteenheter ska registreras. 

Jämfört med nuläget skulle tillsynen av social- och hälsovården bli tydligare och enhetligare. Syftet är att genom tillsynsmyndigheternas styrning och tillsyn säkerställa att till exempel de självstyrande välfärdsområdena har förmågan att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna för invånarna i välfärdsområdena tillgodoses. Målet är att ett jämlikt genomförande av högklassig, verkningsfull och rättidig social- och hälsovård säkerställs i hela landet och att räddningsväsendets tjänster tillhandahålls på ett sätt som motsvarar riskerna.

 
Målsättningar
Målet är att harmonisera den nuvarande regleringen och att stärka tjänsternas kvalitet samt klient- och patientsäkerheten med beaktande av de förnyade sätten att producera tjänster. Lagförslaget specificerar även tjänsteanordnarnas och tjänsteproducenternas egenkontroll, vilket möjliggör ändamålsenlig fördelning av tillsynsmyndigheternas tillgängliga resurser. Målet är att i och med den föreslagna lagen ska både privata och offentliga tjänsteproducenter och tjänsteenheter registreras i samma riksomfattande register över tjänsteproducenter.

Vi hoppas att ni i era utlåtanden framför era synpunkter på innehållet i, genomförandet av och konsekvenserna av de föreslagna bestämmelserna. Motiveringen till regeringens proposition samt konsekvensbedömningen kommer att kompletteras och preciseras utifrån remissvaren.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 25 mars 2022 kl. 16.00. Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats. När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid. 
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna in era utlåtanden genom tjänsten utlåtande.fi. För utlåtandet ställs specifika frågor, och svaren på dem kan motiveras. Dessutom har ni möjlighet att ge fritt formulerade kommentarer och lägga fram specifika förslag till lagändringar. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Alternativt kan ni lämna in ett fritt formulerat utlåtande. De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition.

Länk till svensk version:


Om ni avger ett öppet utlåtande kan det sändas elektroniskt till adressen: kirjaamo.stm@gov.fi

Vi ber er ange ärendenummer VN/11423/2021 och STM057:00/2021 i meddelandet

Utlåtandet kan också skickas per post till adressen: 
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

OBS! Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om ni svarar via utlåtandetjänsten.

Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges av:
Direktör Jaska Siikavirta, SHM, jaska.siikavirta@gov.fi
Regeringsråd Riitta-Maija Jouttimäki, SHM, riitta-maija.jouttimaki@gov.fi
Specialsakkunnig Anne Arvonen, SHM, anne.arvonen@gov.fi
 
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto PRO    
Apteekkariliitto    
Arviointiylilääkäriverkosto    
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DigiFinland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eksote - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto    
Finanssiala ry    
Hallintoylihoitajat ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
HYKS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Hyvinvointialan Liitto HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuun sote    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus KHO    
Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kuntoutussäätiö    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsote    
KYS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta – pj. Juha Mikkola    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkitysturvallisuusverkosto    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus OTKES    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OYS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri PHHYKY    
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry Agronomiliitto ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SKY Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalijohto - Socialledning ry    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
Sosnet    
Sosnet    
Soste Suomen sosiaali ja terveys ry    
STM kirjaamo    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittoen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen Hygieniahoitajat ry    
Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Puheterapeuttiliitto ry    
Suomen Punaisen Ristin veripalvelu    
Suomen Sairaanhoitajaliitto    
Suomen Suuhygienistiliitto ry SSHL ry    
Suomen terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Säteilyturvakeskus    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
TAYS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Tehy    
Tehy    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry    
Terveysalan AMK-verkosto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
TYKS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta TELK    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering- Ahvenanmaan maakunnan hallitus