Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta lossin ohjausköyden ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista sekä menettelyistä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta lossin ohjausköyden ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista sekä menettelyistä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/106399/03.04.01.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta:
Määräys lossin ohjausköyden ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista sekä menettelyistä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi (TRAFICOM/106399/03.04.01.00/2022).
Tausta
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005, jäljempänä LjMTL) muutoslaki 158/2022 tuli voimaan 14.3.2022. Annetun lakimuutoksen myötä LjMTL 6 § 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisia määräyksiä lossin ohjausköyden ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista sekä menettelyistä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi.
 
Tavoitteet
Aiemmin Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt yksittäisille losseille määräaikaisia hyväksyntöjä ohjausköyttä korvaavalle laitteistolle. Määräyksen tavoitteena on edistää toimijoiden tasapuolisuutta ja lossiliikenteen turvallisuutta, kun ohjausköyden ja sitä korvaavan laitteiston vaatimuksista on määrätty tekniikkaneutraalisti, yhtäläisesti ja kattavasti. Määräyksen tavoitteena on myös vähentää lossiliikenteestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
Liitteet:

Määräys_FI.pdf - Määräysluonnos

Määräys_SV.pdf - Utkast till föreskrift

Perustelumuistio_FI.pdf - Perustelumuistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 30.8.2022 klo 16.15
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 09/2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Sten Sundberg, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, sten.sundberg(at)traficom.fi, 029 534 6463
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334