Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö: arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32496/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa arviomuistiosta yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioimassa kilpailulain (948/2011) 22 §:n mukaista yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muutostarvetta ja mahdollisen muutoksen sisältöä.  
 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä KKV) on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön (jäljempänä TEM) pyynnöstä muutostarvetta koskevan selvityksen, jonka virasto julkaisi 11.6.2021:https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2021/kkv-selvityksia-7-2021-selvitys-yrityskauppavalvonnan-ilmoitusvelvollisuuden-muutostarpeista.pdf
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota KKV:n selvityksessä esittämään ehdotukseen sekä muihin mahdollisiin mm. toteuttamisvaihtoehdoissa käsiteltyihin vaihtoehtoihin kuten esimerkiksi otto-oikeuden käytön reunaehtoihin. Vaikutusten osalta lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa arviomuistion vaikutusarvioihin sekä mahdollisesti toimittamaan lisätietoa ja -arvioita vaikutusarvion täydentämiseksi tai muokkaamiseksi.   

TEM arvioi muutosta huomioiden KKV:n selvityksen sekä muut asian kannalta relevantit tiedot ja arviot. Arviomuistiosta saatujen lausuntojen ja muun jatkovalmistelun perusteella valitaan etenemistapa asiassa. 
Tausta
KKV:n selvityksen perusteella Suomessa toteutetaan vuosittain monilla eri toimialoilla useita ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jääviä järjestelyjä, jotka todennäköisesti johtavat markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan.
 
KKV:n selvityksessä ehdotetaan kilpailulakia muutettavaksi siten, että KKV:n tutkittavaksi tulisivat jatkossa kaikki yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa, ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa (20 miljoonan euron raja säilyisi ennallaan). Lisäksi kilpailulakia muutettaisiin siten, että siihen sisältyisi KKV:lle oikeus ottaa käsittelyyn yrityskauppoja, joita sen käsittelyyn ei tulisi ilmoitusrajojen perusteella (ns. otto-oikeus). Selvityksen ehdotuksessa otto-oikeus olisi rajattu tapauksiin, joissa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa.
Selvityksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen johtaisi useiden kymmenien miljoonien eurojen kuluttajahyötyihin, mutta kasvattaisi tietyssä määrin yrityksille ja viranomaiselle aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Ehdotuksella olisi myös budjettivaikutuksia.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa kilpailun toimivuutta ja lisätä kuluttajahyötyjä ehkäisemällä olennaisesti tehokasta kilpailua estäviä yrityskauppoja. Tavoitteena on huomioida myös sääntelyn ennakoitavuus, oikeusvarmuus ja oikeasuhtaisuus sekä kustannukset yritysten näkökulmasta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 11.2.2022.

Arviomuistiosta pidetään sidosryhmien kuulemistilaisuus 2.2 klo 10 -11:30. 

Mahdollinen hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle ennen eduskunnan kesätaukoa 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään ensisijaisesti antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/32496/2021.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Virve Haapajärvi, puh. 029 504 7027, ja erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, puh. 029 504 7217.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Akava    
Asianajajaliitto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Helsinki Graduate School of Economics    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Labore    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Pellervon taloustutkimus    
Pääomasijoittajat ry    
SAK    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

yrityskaupat

yrityskauppavalvonta

yrityskauppojen ilmoittaminen